Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/04/2017 20:20 Giá cuối phiên 16,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 35,840  

 

Các chỉ số chính

  Q4 2015Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2016
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
78,85456,17086,48354,30479,120
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
18,75521,12525,65323,49429,615
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
78,85456,17086,48354,30479,120
Chi phí hoạt động kinh doanh
-25,171-21,370-25,800-29,805-25,151
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
53,68434,80060,68224,49953,969
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
35,88921,09844,94616,69437,346
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
32,32519,62635,81114,77831,409
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,107,2921,660,6331,748,0811,704,4181,854,125
Nợ phải trả
656,123190,536246,210187,754306,052
Nợ ngắn hạn
656,123190,536246,210187,754306,052
Nợ dài hạn
     
Vốn chủ sở hữu
1,451,1681,470,0971,501,8711,516,6641,548,072
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-40,476-8,460,8846,809,285-2,524,574-4,424,320
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
72,010-2,187 -574-264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-549-3,96841,658-66,841159,677
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
149,323-233,004-68,954139,783-168,623
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
810,644215,753146,799286,582117,958
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn