Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 21/01/2017 07:03 Giá cuối phiên 16,000   Thay đổi -1.23%   Khối lượng giao dịch 4,200  

 

Các chỉ số chính

  Q1 2016Q2 2016Q2 2016Q2 2016Q3 2016
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
56,17086,48390,63790,63744,050
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
21,12525,65325,65325,65314,232
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
56,17086,48390,63790,63744,050
Chi phí hoạt động kinh doanh
-21,370-25,800-25,800-25,800-21,098
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
34,80060,68264,83764,83722,952
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
21,09844,94644,94644,94615,868
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
19,62635,81135,81135,81114,117
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,945,4432,107,2921,660,6331,748,0311,696,795
Nợ phải trả
526,599656,123190,536246,239183,002
Nợ ngắn hạn
526,599656,123190,536246,239183,002
Nợ dài hạn
     
Vốn chủ sở hữu
1,418,8441,451,1681,470,0971,501,7921,513,793
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-4,286-6,088-40,476-8,460,8846,809,285
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
49,27439,33672,010-2,187 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 29,700-549-3,96841,658
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
573,777-583,654149,323-233,004-68,954
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
1,244,974661,321810,644215,753146,799
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn