Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 22/01/2019 02:17 Giá cuối phiên 12,100   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 37,820  

 

Các chỉ số chính

  Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
112,984129,730125,935133,302120,105
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
52,52244,84549,87845,65137,977
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
112,984129,730125,935133,302120,105
Chi phí hoạt động kinh doanh
-60,007-69,198-72,431-83,213-70,056
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
52,97760,53253,50450,08950,048
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
31,26945,91235,26733,35231,728
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
24,57736,32328,86326,73427,297
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,950,1522,102,9305,670,6403,854,4043,281,995
Nợ phải trả
295,332405,0993,934,6172,103,8291,553,067
Nợ ngắn hạn
287,636394,4463,922,9301,792,3191,235,693
Nợ dài hạn
7,69610,65311,686311,510317,374
Vốn chủ sở hữu
1,654,8191,697,8301,736,0241,750,5751,728,928
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-2,507,179-4,113,721-1,711,320-4,697,871-5,471,174
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-31-382-690-65-70
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
35,672222,831-68,573272,725-111,083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-15,186-143,0703,426,466-1,889,831-532,758
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
312,095169,0243,654,8501,395,3881,014,138
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn