step1 step1 step1 step1 step1
Bước 1: Kiểm tra thông tin và chọn chi nhánh
* Thông tin bắt buộc
*Họ và tên:
*Phân loại TK:
*Phân loại khách hàng:
*Chi nhánh:
*Ngày đến ký nhận:
*Hình thức ký nhận