Công bố thông tin
BVSC - Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội Đồng Quản trị
16 Tháng Chín 2015        -


CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:  823 /2015/ BVSC – TH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020             Ngày  16 tháng 09 năm 2015

 
Kính gửi:   - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
                    - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
                    - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 
Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
 
Mã chứng khoán: BVS
 
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại: 04.3928 8080
 
Fax: 04.39289888
 
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa
 
Địa chỉ: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại: 04.3928 8080
 
Fax: 04.39289888
 
Loại thông tin công bố:     24 giờ    72 giờ     bất thường     theo yêu cầu  định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:
 
Miễn nhiệm ông Trịnh Tuấn Anh - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
 
(Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân)
 
Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
Nơi nhận:                                                  CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT        
- Như trên.                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC
- Lưu TH       
                                                                                                   (Đã ký)                                                                                                                    

                                                                                               Nhữ Đình Hòa       
                                                          
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn