Công bố thông tin
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BVSC
05 Tháng Sáu 2018        -

  • Đại hội đồng Cổ đông BVSC đã thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; thông qua  phương án phân phối lợi nhuân 2017 với mức trả cổ tức 7%.

 

    Hà Nội, ngày 05/06/2018: Hôm nay, tại Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ Phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nhiều nội dung trọng yếu được Cổ đông đồng thuận thông qua.

 

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông (trong đó có 22 cổ đông tham dự trực tiếp và 10 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 43.650.151 cổ phần, chiếm 60,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và kế hoạch thù lao năm 2018.

 

Năm 2017 doanh thu của BVSC đạt 483,8 tỷ đồng, bằng 149,3% kế hoạch, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,4 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện là 112,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với kế hoạch và 27,1% so với năm 2016.

 

Với điều kiện thị trường thuận lợi trong năm 2017, cùng định hướng kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột chính vốn là thế mạnh của BVSC, bao gồm Môi giới và dịch vụ tài chính, Tư vấn và Đầu tư, trong năm 2017 bằng những định hướng đúng đắn, nỗ lực và quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV, BVSC đã thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ 2017 thông qua. Tổng doanh thu của BVSC năm 2017 đạt 483,8 tỷ đồng, bằng 149,3% so với kế hoạch và tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 122,4 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 112,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với kế hoạch và 27,1% so với năm tài chính 2016.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 & kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,64%. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với tổng doanh thu dự kiến đạt 504 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 164 và 134 tỷ đồng.

 

BVSC trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7%/VĐL từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2017

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017, Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,64%. Theo đó, BVSC thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định pháp luật (mỗi quỹ dự trữ - 5,6 tỷ đồng); trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5,1 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% vốn điều lệ (50,5 tỷ đồng) và Lợi nhuận để lại xấp xỉ 45 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2018. Kế hoạch trong năm 2018 BVSC dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ.

Các nội dung khác tại Đại hội như báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Tờ trình về chi trả thù lao 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2018 cũng như báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2017 đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao, lần lượt 99,64 % & 99,59%.

 

Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2018 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn:

http://www.bvsc.com.vn/NewEvent/201865/585354/bvsc-cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.aspx

 


 

 

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn