Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019

icon

BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu xin thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 09 (từ và bao gồm ngày 03/10/2020 đến và không bao gồm ngày 03/11/2020) như file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.