Công bố thông tin
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11 Tháng Sáu 2020        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

4. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

5. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

6. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 

 

8. Báo cáo TGĐ về Kết quả kinh doanh năm 2019 và KHKD năm 2020

 

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

 

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

 

11. Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

 

12. Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

 

-     Đơn ứng cử tham gia HĐQT

 

-     Đơn ứng cử tham gia BKS

 

-     Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Cá nhân)

 

-     Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS (Cá nhân)

 

-     Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT

 

-     Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia BKS

 

-     Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Tổ chức)

 

-     Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS (Tổ chức)

 

-     Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT

 

-     Mẫu Sơ yếu lý lịch BKS

 

13. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

 

14. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán

 

15. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

 

16. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty

 

17. Tờ trình thành lập ủy ban thuộc HĐQT

 

18. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

19. Dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

20. Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

21. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

 

 

 

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn