Tin bất động sản
Bất động sản TP.HCM: Hấp dẫn “đất vàng” metro
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><strong>H&igrave;nh th&agrave;nh 10 khu đ&ocirc; thị dọc tuyến metro số 1</strong></p> <p>Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c TP.HCM mới c&oacute; kiến nghị l&ecirc;n UBND TP.HCM về việc lập đồ &aacute;n thiết kế đ&ocirc; thị khu vực xung quanh nh&agrave; ga c&aacute;c tuyến metro nhằm khai th&aacute;c quỹ đất n&agrave;y. Theo đ&oacute;, khu vực đ&ocirc; thị dọc đường cao tốc đ&ocirc; thị (cấp 1) c&oacute; chức năng giao th&ocirc;ng đối ngoại, kết nối TP.HCM với c&aacute;c đ&ocirc; thị ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc trong v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm ph&iacute;a Nam v&agrave; trục giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng metro số 1.</p> <p>Theo thiết kế, c&oacute; 10 khu đ&ocirc; thị nằm xung quanh c&aacute;c nh&agrave; ga metro số 1, thuộc TP. Thủ Đức, bao gồm: Khu A - Thảo Điền (phường Thảo Điền) rộng hơn 37 ha, d&acirc;n số 12.700 người, tầng cao tối đa 35; khu B - An Ph&uacute; (phường An Ph&uacute;) rộng hơn 71 ha, d&acirc;n số 22.200 người, tầng cao tối đa 40; khu C - Rạch Chiếc (phường An Ph&uacute;) diện t&iacute;ch 33 ha, d&acirc;n số 3.500 người, tầng cao tối đa 26.</p> <p>Khu D - Phước Long (phường Trường Thọ) rộng 127 ha, d&acirc;n số 24.900 người, tầng cao tối đa 45; khu E - B&igrave;nh Th&aacute;i (phường Trường Thọ) diện t&iacute;ch 82 ha, d&acirc;n số 2.500 người, tầng cao tối đa 26; khu F - Thủ Đức (phường B&igrave;nh Thọ) rộng 38 ha, d&acirc;n số 6.000 người, tầng cao tối đa 20; khu H - C&ocirc;ng nghệ cao (phường Linh Trung) diện t&iacute;ch 42 ha, d&acirc;n số 5.600 người , tầng cao tối đa 25.</p> <p>Khu K - Suối Ti&ecirc;n (phường T&acirc;n Ph&uacute;) diện t&iacute;ch 40 ha, d&acirc;n số gần 900 người, chiều cao tối đa 15; khu L - Bến xe miền Đ&ocirc;ng mới (phường Long B&igrave;nh) diện t&iacute;ch 37 ha, d&acirc;n số 3.500 người, tầng cao tối đa 15; khu G - Nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức (phường Hiệp Ph&uacute;) diện t&iacute;ch hơn 32 ha, d&acirc;n số 4.700 người, tầng cao tối đa 20.</p> <p>C&aacute;c khu đ&ocirc; thị n&agrave;y được quy hoạch với mục ti&ecirc;u khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đa chức năng, khu nh&agrave; ở cao tầng xung quanh nh&agrave; ga trong b&aacute;n k&iacute;nh 200-400 m. Khu vực quảng trường c&aacute;c nh&agrave; ga được quy hoạch ph&aacute;t triển c&aacute;c tuyến phố đi bộ, b&atilde;i xe, c&ocirc;ng vi&ecirc;n... phục vụ người d&acirc;n.</p> <p>Trong đ&oacute;, khu K v&agrave; khu L sẽ giữ lại khu vực d&acirc;n cư hiện hữu, ph&aacute;t triển c&acirc;y xanh, c&ocirc;ng vi&ecirc;n trong khu vực; khu C dự kiến x&acirc;y dựng cầu Rạch Chiếc nối b&aacute;n đảo Thanh Đa v&agrave; cầu đi bộ nối với dự &aacute;n Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc; khu F định hướng ph&aacute;t triển Khu biệt thự L&agrave;ng đại học Thủ Đức. Khu đ&ocirc; thị duy nhất b&ecirc;n ngo&agrave;i ga metro số 1 l&agrave; khu G sẽ được quy hoạch để cải tạo bộ mặt c&aacute;c l&ocirc; nh&agrave; phố bằng quy định về tầng cao, khoảng l&ugrave;i, biển quảng c&aacute;o&hellip;</p> <p>Theo Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c TP.HCM, dọc tuyến metro số 1 quỹ đất lớn n&ecirc;n c&oacute; thể ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c trung t&acirc;m dịch vụ đa chức năng v&agrave; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Khu vực n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; một số cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a lịch sử quan trọng cần được bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy. Mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển 10 khu đ&ocirc; thị dọc metro số 1 nhằm cải thiện kh&ocirc;ng gian, cảnh quan theo hướng hiện đại, văn minh, ph&aacute;t huy c&aacute;c di sản văn h&oacute;a, h&agrave;i h&ograve;a với cảnh quan xunh quanh.</p> <p>Ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n cho thấy, dọc 2 b&ecirc;n tuyến metro số 1, nhiều khu đất trong diện quy hoạch của TP.HCM c&oacute; diện t&iacute;ch rộng đến h&agrave;ng trăm h&eacute;c-ta, chẳng hạn tại khu Trường Thọ (quận Thủ Đức) nằm dọc Xa lộ H&agrave; Nội v&agrave; b&ecirc;n tr&aacute;i tuyến metro số 1 từ trung t&acirc;m đi ra, bao gồm cụm cảng IDC Trường Thọ (63 ha) v&agrave; Nh&agrave; m&aacute;y Xi măng H&agrave; Ti&ecirc;n (106 ha), C&ocirc;ng ty Th&eacute;p Thủ Đức v&agrave; một số khu đất xung quanh.</p> <p>Hiện Nh&agrave; m&aacute;y xi măng H&agrave; Ti&ecirc;n đ&atilde; di dời, Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; c&oacute; kế hoạch di dời cảng IDC Trường Thọ n&ecirc;n quỹ đất trống để ph&aacute;t triển dự &aacute;n sẽ c&ograve;n lớn hơn nữa. Hay như Khu phức hợp thể thao Nam Rạch Chiếc diện t&iacute;ch 64 ha cũng được quy hoạch th&agrave;nh 1 trong 6 khu vực trọng điểm ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, nhưng hiện c&ograve;n chưa được đầu tư xứng tầm.</p> <p><strong>B&agrave;i to&aacute;n quy hoạch</strong></p> <p>Sau gần 9 năm kể từ khi khởi c&ocirc;ng đến nay v&agrave; d&ugrave; dự kiến đến năm 2024 mới đi v&agrave;o hoạt động, tuyến metro số 1 đ&atilde; tạo ra một l&agrave;n s&oacute;ng đầu tư bất động sản bao quanh, từ những dự &aacute;n nh&agrave; ở đến c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại sầm uất. Theo dữ liệu của Rever, hiện nay, c&aacute;c dự &aacute;n hiện hữu dọc tuyến metro số 1 tại khu vực trung t&acirc;m như quận 1, B&igrave;nh Thạnh hay khu vực Thảo Điền, An Ph&uacute; (TP. Thủ Đức) c&oacute; gi&aacute; giao dịch từ 50-120 triệu đồng/m2. Gi&aacute; thứ cấp của nhiều chung cư nằm dọc Xa Lộ H&agrave; Nội đ&atilde; tăng th&ecirc;m từ 300-400 triệu đồng/căn so với đầu năm 2020.</p> <p>Đơn cử, căn hộ dự &aacute;n Masteri Thảo Điền c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n ở mức 50-60 triệu đồng/m2, tăng hơn 50% so với thời điểm mở b&aacute;n; Gateway Thảo Điền c&oacute; gi&aacute; giao dịch từ 65-75 triệu đồng/m2, tăng gần 15%; The Vista An Ph&uacute; l&agrave; 40-50 triệu đồng/m2, tăng khoảng 24%...</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, h&agrave;ng chục dự &aacute;n bất động sản đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh nhằm đ&oacute;n đầu quy hoạch tuyến metro số 1. Ch&iacute;nh v&igrave; kỳ vọng kết nối hạ tầng thuận tiện từ v&ugrave;ng ven v&agrave;o trung t&acirc;m m&agrave; sức h&uacute;t của c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y ng&agrave;y một lớn.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; dự &aacute;n gặp vướng mắc do chưa ho&agrave;n th&agrave;nh giải ph&oacute;ng mặt bằng. Đơn cử, C&ocirc;ng ty cổ phần Địa ốc v&agrave; X&acirc;y dựng SSG 2 xin tự bỏ vốn để đầu tư x&acirc;y dựng đường đi bộ tr&ecirc;n cao kết nối từ Chung cư Thảo Điền Pearl (phường Thảo Điền) với ga metro Thảo Điền để ph&aacute;t huy hiệu quả khai th&aacute;c metro v&agrave; khu vực l&acirc;n cận nh&agrave; ga, đồng thời tăng tiện &iacute;ch phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n như c&aacute;ch l&agrave;m của Singapore, nhưng hơn 6 năm qua vẫn chưa thể thương lượng được với 3 hộ d&acirc;n đang sử dụng khoảng 230 m2 đất trong lộ giới x&acirc;y cầu dẫn đi bộ tr&ecirc;n cao.</p> <p>Theo kiến tr&uacute;c sư V&otilde; Kim Cương, nguy&ecirc;n Ph&oacute; kiến tr&uacute;c sư trưởng TP.HCM, việc ph&aacute;t triển c&aacute;c khu đ&ocirc; thị dọc metro số 1 đi theo xu thế chung của thế giới với m&ocirc; h&igrave;nh TOD (Transit Oriented Development). Ở những đầu mối giao th&ocirc;ng sẽ ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, d&acirc;n cư v&agrave; c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ. Việc tập trung d&acirc;n cư xung quanh c&aacute;c nh&agrave; ga vừa l&agrave; nguồn kh&aacute;ch dồi d&agrave;o sử dụng metro, vừa tạo th&oacute;i quen sử dụng phương tiện c&ocirc;ng cộng cho người d&acirc;n. Do đ&oacute;, giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng cần được ph&aacute;t triển đồng bộ với c&aacute;c khu đ&ocirc; thị xung quanh, bởi nếu x&acirc;y dựng nh&agrave; ở, trung t&acirc;m thương mại một c&aacute;ch ồ ạt, trong khi hạ tầng giao th&ocirc;ng k&egrave;m theo chưa tương xứng, th&igrave; sẽ dễ dẫn đến t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i.</p> <p>&ldquo;Người d&acirc;n kh&ocirc;ng chỉ l&ecirc;n t&agrave;u đi một tuyến, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; nhu cầu di chuyển khắp th&agrave;nh phố, n&ecirc;n giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng cần sớm ho&agrave;n chỉnh. Ngo&agrave;i metro, c&ograve;n c&oacute; hệ thống xe bu&yacute;t v&agrave; c&aacute;c loại h&igrave;nh giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c để người d&acirc;n c&oacute; thể tiếp cận từ cửa đến cửa, tức từ nh&agrave; ở đến nơi họ muốn đến. L&uacute;c đ&oacute;, metro mới ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng&rdquo;, &ocirc;ng Cương nhấn mạnh.</p> <p>C&ograve;n kiến tr&uacute;c sư Ng&ocirc; Viết Nam Sơn n&ecirc;u quan điểm, trước đ&acirc;y, Nh&agrave; nước chỉ lo l&agrave;m đường v&agrave; hạ tầng phục vụ người d&acirc;n, m&agrave; thiếu quy hoạch đ&ocirc; thị tổng thể, dẫn tới hệ lụy l&agrave; c&aacute;c khu vực xung quanh nơi giải tỏa xuất hiện nhiều nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o, kh&ocirc;ng xứng tầm với hạ tầng mới.</p> <p>&ldquo;Do đ&oacute;, Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c cần phối hợp c&aacute;c sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan kh&aacute;c để c&oacute; kế hoạch đền b&ugrave; giải tỏa cho người d&acirc;n theo gi&aacute; thị trường. Khi l&agrave;m hạ tầng xong, gi&aacute; trị đất tăng l&ecirc;n gấp nhiều lần, Nh&agrave; nước c&oacute; thể tự đầu tư, sau đ&oacute; b&aacute;n lại hoặc đấu gi&aacute; để nh&agrave; đầu tư ph&aacute;t triển dự &aacute;n. Với phương &aacute;n n&agrave;y, Th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; th&ecirc;m ng&acirc;n s&aacute;ch t&aacute;i đầu tư những dự &aacute;n kh&aacute;c&rdquo;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p>&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn