Tin thị trường
Góc nhìn của một Fn về cổ phiếu “rác”
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Hai th&aacute;ng gần đ&acirc;y, l&agrave;n s&oacute;ng cổ phiếu đầu cơ, cổ phiếu &ldquo;r&aacute;c&rdquo; tăng gi&aacute; mạnh như giai đoạn 2007 - 2008 v&agrave; 2013 - 2014 quay trở lại. Đ&acirc;y l&agrave; hiệu ứng của c&aacute;c &ldquo;đội l&aacute;i&rdquo; tạo ra, l&ocirc;i k&eacute;o d&ograve;ng tiền tr&ecirc;n thị trường, bởi nhiều người c&oacute; mong muốn gi&agrave;u nhanh, bất chấp rủi ro.</p> <p>Năm 2013 - 2014, t&ocirc;i c&ugrave;ng nh&oacute;m đầu tư đ&atilde; phải đi đ&ograve;i nợ cổ tức một số c&ocirc;ng ty thuộc &ldquo;họ&rdquo; S&ocirc;ng Đ&agrave;. Cổ phiếu SD7 (trước ph&aacute;t h&agrave;nh chia t&aacute;ch) c&oacute; l&uacute;c tăng l&ecirc;n gần 300.000 đồng/cổ phiếu v&agrave; cổ phiếu c&ocirc;ng ty con l&agrave; S74 c&oacute; thời điểm tăng l&ecirc;n 100.000 đồng/cổ phiếu. Tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n mạng, c&aacute;c đội l&aacute;i bấy giờ h&ocirc; h&agrave;o mọi người mua cổ phiếu &ldquo;họ&rdquo; S&ocirc;ng Đ&agrave;, với những th&ocirc;ng tin hấp dẫn từ ph&iacute;a doanh nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; cổ tức.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i mua cổ phiếu, nhưng sau đ&oacute; kh&ocirc;ng bao giờ nhận được những g&igrave; họ &ldquo;vẽ&rdquo; ra. T&ocirc;i đ&atilde; phải đại diện cho nh&oacute;m đầu tư thực hiện khiếu kiện, kiện để đ&ograve;i cổ tức c&ocirc;ng ty S74 v&agrave; SD7. Cũng v&igrave; vụ kiện đ&oacute; m&agrave; Luật Doanh nghiệp bổ sung v&agrave;o Điều 132 về thời hạn trả cổ tức v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p xử phạt những doanh nghiệp cố t&igrave;nh ch&acirc;y &igrave; chi trả.</p> <p>Tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n thường xuy&ecirc;n c&oacute; cổ phiếu &ldquo;r&aacute;c&rdquo;, thậm ch&iacute; c&ocirc;ng ty &ldquo;ma&rdquo;. Một trường hợp điển h&igrave;nh trước đ&acirc;y l&agrave; khi thị trường c&oacute; &ldquo;s&oacute;ng&rdquo; cổ phiếu kho&aacute;ng sản, nhiều người đua mua cổ phiếu, sau n&agrave;y c&oacute; một số vụ bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự. &ldquo;Đội l&aacute;i&rdquo; từng k&eacute;o - xả đi&ecirc;n cuồng c&aacute;c cổ phiếu &ldquo;r&aacute;c&rdquo;, gi&aacute; cổ phiếu tăng cả chục lần v&agrave; giờ nh&igrave;n lại th&igrave; đa số đ&atilde; biến mất.</p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; đi đến trụ sở cả trăm c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết để tận mắt chứng kiến quy m&ocirc; doanh nghiệp trước khi &ldquo;xuống tiền&rdquo; đầu tư. C&oacute; doanh nghiệp t&igrave;m m&atilde;i mới thấy trụ sở, kh&ocirc;ng tương xứng với vốn điều lệ được c&ocirc;ng bố l&agrave; h&agrave;ng trăm, h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng.</p> <p>C&oacute; doanh nghiệp thu&ecirc; văn ph&ograve;ng &ldquo;ảo&rdquo;, hoặc thu&ecirc; một ph&ograve;ng chung cư nhỏ để đặt biển hiệu, chỉ c&oacute; v&agrave;i nh&acirc;n vi&ecirc;n ngồi l&agrave;m việc, hoạt động kinh doanh thực tế &egrave;o uột, cố gắng duy tr&igrave; kh&ocirc;ng lỗ để dễ đẩy gi&aacute; cổ phiếu khi gặp thời&hellip;</p> <p>Đơn cử, năm 2014, nghe quảng c&aacute;o nhiều về cơ hội đầu tư cổ phiếu KSQ của C&ocirc;ng ty Kho&aacute;ng sản Quang Anh, trụ sở tại t&ograve;a nh&agrave; Mipec T&acirc;y Sơn, H&agrave; Nội, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn gh&eacute; thăm để xem quy m&ocirc; ra sao. Điều khiến t&ocirc;i giật m&igrave;nh l&agrave; sau nhiều lần bấm chu&ocirc;ng th&igrave; c&oacute; một cậu khoảng 25 tuổi ra mở cửa, ch&uacute;ng t&ocirc;i giới thiệu l&agrave; cổ đ&ocirc;ng đến thăm doanh nghiệp, cậu ta qu&aacute; ngạc nhi&ecirc;n, ấp a ấp &uacute;ng m&atilde;i rồi gọi một người khoảng 30 tuổi xưng l&agrave; l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty ra mời ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o.</p> <p>Thực tế, cả một c&ocirc;ng ty vốn điều lệ mấy trăm tỷ đồng m&agrave; văn ph&ograve;ng chỉ c&oacute; 3 người với 3 bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh, thu&ecirc; một căn hộ chung cư khoảng 40 m2 l&agrave;m trụ sở. Căn hộ gồm 2 ph&ograve;ng, vừa để ở, vừa l&agrave;m trụ sở doanh nghiệp. Vậy nhưng, cổ phiếu của những doanh nghiệp như vậy vẫn tăng phi m&atilde;.</p> <p>Gần đ&acirc;y, t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n c&oacute; dấu hiệu lặp lại, gi&aacute; một số cổ phiếu tăng 5 - 7 lần, gi&uacute;p vốn h&oacute;a c&ocirc;ng ty đạt cả ngh&igrave;n tỷ đồng, trong khi gi&aacute; trị thực chất doanh nghiệp chỉ l&agrave; một phần nhỏ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do c&aacute;c &ldquo;đội l&aacute;i&rdquo; quảng c&aacute;o rất mạnh, qua đ&oacute; hưởng lợi từ gi&aacute; cổ phiếu tăng, hoặc &ldquo;phong b&igrave;&rdquo; của l&atilde;nh đạo doanh nghiệp khi gi&agrave;u l&ecirc;n nhờ b&aacute;n ra cổ phiếu.</p> <p>T&ocirc;i muốn nhấn mạnh, lịch sử đang lặp lại, những doanh nghiệp &ldquo;r&aacute;c&rdquo; đang h&uacute;t tiền đầu cơ, do d&ograve;ng tiền mang t&iacute;nh &ldquo;cờ bạc&rdquo; chảy v&agrave;o, mong v&agrave;o đổi đời của nhiều nh&agrave; đầu tư mới. Cổ phiếu nh&oacute;m n&agrave;y nhiều khả năng cũng sẽ vật vờ, rồi biến mất, những c&aacute;i &ldquo;b&aacute;nh vẽ&rdquo; chỉ l&agrave; ảo vọng. Trong v&ograve;ng v&agrave;i năm nữa, gi&aacute; cổ phiếu c&oacute; thể giảm 95% trước khi rời s&agrave;n trong &ldquo;sự im lặng của bầy cừu&rdquo;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&oacute; những cổ phiếu của c&ocirc;ng ty l&agrave;m ăn ch&acirc;n ch&iacute;nh lại bị d&ograve;ng tiền l&atilde;ng qu&ecirc;n v&igrave; nh&agrave; đầu tư mải m&ecirc; săn t&igrave;m cổ phiếu n&oacute;ng, &ldquo;đếm cua trong lỗ&rdquo; đất dự &aacute;n, tin v&agrave;o những kế hoạch ho&agrave;nh tr&aacute;ng, những th&ocirc;ng tin đồn thổi&hellip; Khi &iacute;t người quan t&acirc;m tới gi&aacute; trị doanh nghiệp, cổ phiếu tốt m&agrave; gi&aacute; kh&ocirc;ng tăng c&oacute; thể sẽ bị lu mờ, bị b&aacute;n ra.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn