Tin thị trường
Đôn đốc gỡ vướng mắc cho giải ngân vốn đầu tư công
Báo Đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư vừa c&oacute; văn bản gửi c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương về việc b&aacute;o c&aacute;o phục vụ Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ng&acirc;n vốn&nbsp;đầu tư&nbsp;c&ocirc;ng năm 2021 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ng&agrave;y 22/11/2021 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Theo đ&oacute;, Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư đề nghị c&aacute;c l&atilde;nh đạo c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương phối hợp, chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh ph&acirc;n bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước năm 2021, kết quả thực hiện v&agrave; giải ng&acirc;n đến ng&agrave;y 20/11/2021 v&agrave; ước giải ng&acirc;n cả năm 2021.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o kết quả triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng theo chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. Đồng thời, b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c kh&oacute; khăn, vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện&nbsp;dự &aacute;n&nbsp;đầu tư c&ocirc;ng năm 2021, nhất l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n sử dụng vốn ODA v&agrave; vay ưu đ&atilde;i của c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ nước ngo&agrave;i thuộc phạm vi quản l&yacute;.</p> <p>Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương phải ph&acirc;n t&iacute;ch, x&aacute;c định r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan (quy định của ph&aacute;p luật về đầu tư c&ocirc;ng kh&ocirc;ng thống nhất&hellip;); chủ quan (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị đầu tư&hellip;); l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của từng cấp, từng ng&agrave;nh, đơn vị sử dụng vốn, đề xuất giải ph&aacute;p, hướng xử l&yacute;. Đồng thời, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đột ph&aacute; để th&uacute;c đẩy nhanh giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng, bảo đảm hiệu quả, tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương cũng phải lập danh mục c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng đang triển khai trong năm 2021 v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n dự kiến triển khai trong năm 2022 c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng đối với sự ph&aacute;t triển ng&agrave;nh, địa phương; c&aacute;c kh&oacute; khăn, vướng mắc, cần được ưu ti&ecirc;n th&aacute;o gỡ, kiến nghị giải ph&aacute;p xử l&yacute;...</p> <p>C&aacute;c nội dung b&aacute;o c&aacute;o n&ecirc;u tr&ecirc;n l&agrave; cơ sở để Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c xem x&eacute;t, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc, khuyến nghị c&aacute;c giải ph&aacute;p khắc phục nhằm giải ng&acirc;n tối đa vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2021.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 22/11, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Phạm Minh Ch&iacute;nh đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập 6 tổ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2021 tại c&aacute;c bộ, cơ quan Trung ương v&agrave; địa phương c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n đến ng&agrave;y 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch được giao.</p> <p>Trong đ&oacute;, c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c số 1, số 2, số 3 v&agrave; số 4 do Ph&oacute; thủ tướng Trường trực Ch&iacute;nh phủ Phạm B&igrave;nh Minh v&agrave; c&aacute;c Ph&oacute; thủ tướng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i, L&ecirc; Văn Th&agrave;nh, Vũ Đức Đam l&agrave;m Tổ trưởng.</p> <p>Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c số 5 do Bộ trưởng Bộ&nbsp;T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;l&agrave;m Tổ trưởng. Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c số 6&nbsp;do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư Nguyễn Ch&iacute; Dũng l&agrave;m Tổ trưởng. Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c số 6 sẽ đi kiểm tra c&aacute;c địa phương: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, B&igrave;nh Định, Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam.</p> <p>C&aacute;c Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c sẽ đi kiểm tra, đ&ocirc;n đốc t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng từ ng&agrave;y 22/11/2021 đến hết ng&agrave;y 10/12/2021.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn