Tài chính - Ngân hàng
Ba yếu tố giúp ngân hàng tăng trưởng tốt trong năm 2021
VNE - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Thống k&ecirc; trong 9 th&aacute;ng đầu năm, tăng trưởng t&iacute;n dụng của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đạt mức 7,42%. Cộng với sự hồi phục mạnh của kinh tế sau một thời gian kiểm so&aacute;t tốt dịch bệnh, nhiều khả năng tăng trưởng t&iacute;n dụng to&agrave;n ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng ở mức 13,0% l&agrave; c&oacute; thể đạt được.</p> <h3><strong>TĂNG ROOM T&Iacute;N DỤNG, NIM CẢI THIỆN</strong></h3> <p>Theo C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n BID (BSC), c&aacute;c chỉ số hoạt động của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng trong năm 2021 kh&ocirc;ng đến mức u &aacute;m, thậm ch&iacute; c&ograve;n tăng trưởng tốt v&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; được nhờ v&agrave;o 3 yếu tố sau.</p> <p>Thứ nhất,&nbsp;mục ti&ecirc;u t&iacute;n dụng 13% trong năm 2021 được hỗ trợ bởi việc nới room t&iacute;n dụng trong qu&yacute; 4/2021 cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; th&ecirc;m dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, trong điều kiện nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; chạm trần t&iacute;n dụng trong 9 th&aacute;ng đầu năm.</p> <p>Đơn cử, TPBank l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng được cấp room tăng trưởng cao nhất với mức 23,4% cho cả năm 2021, so với mức 17,4% trước đ&oacute;. Kế đ&oacute;, 3 ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c gồm: Techcombank, MSB, MBB lần lượt tăng ở c&aacute;c mức 22,1% - 22% v&agrave; 21%. R&otilde; r&agrave;ng, một kh&ocirc;ng gian được mở th&ecirc;nh thang hơn để những ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y thực hiện c&aacute;c tham vọng tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế đang vật v&atilde; chung sống với đại dịch.</p> <p>C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c cũng được nới mạnh room t&iacute;n dụng: VIB (19,1%), VPBank (17,1%), Vietcombank (15%), OCB (15%), ACB (13,1%). Trong khi đ&oacute;, 2 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại nh&agrave; nước l&agrave; BIDV v&agrave; VietinBank được nới &iacute;t nhất, lần lượt l&ecirc;n mức 12% v&agrave; 12,5%.</p> <p>T&iacute;nh chung, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu tại BSC thống k&ecirc; rằng, hạn mức t&iacute;n dụng trong năm 2021 của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; được nới l&ecirc;n 13,8% (Xem bảng dưới).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://media.vneconomy.vn/w900/images/upload/2021/11/25/screen-shot-2021-11-25-at-14-18-48.png" /></p> <p style="text-align: center;">Room tăng trưởng t&iacute;n dụng mới của một số ng&acirc;n h&agrave;ng ni&ecirc;m yết</p> <p>Suốt từ đầu 2020 đến nay, doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ (SME) v&agrave; doanh nghiệp lớn l&agrave; hai nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng bị ảnh hưởng mạnh khi dịch bệnh quay trở lại. Trong khi,&nbsp;hai nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;y đ&oacute;ng g&oacute;p ở mức trung b&igrave;nh 75 - 80% cơ cấu cho vay của to&agrave;n ng&agrave;nh. Ở qu&yacute; 3/2021, trong khi tốc độ cho vay c&aacute; nh&acirc;n tiếp tục được đẩy mạnh, cho vay SME v&agrave; doanh nghiệp lớn đều chậm lại do gi&atilde;n c&aacute;ch k&eacute;o d&agrave;i khiến gi&aacute;n đoạn sản xuất kinh doanh.</p> <p>&ldquo;Do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng việc mở cửa trở lại to&agrave;n quốc từ đầu qu&yacute; 4/2021 sẽ gi&uacute;p nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp trở lại hoạt động&rdquo;, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu tại BSC nhận định.</p> <p>Thứ hai, cũng kh&ocirc;ng chỉ tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o t&iacute;n dụng, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng gia tăng tỷ trọng tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp như MB, Techcombank, TPBank, VPBank, MSB; nhờ đ&oacute;, cải thiện được NIM do l&atilde;i suất cao hơn so với cho vay trực tiếp.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://media.vneconomy.vn/w900/images/upload/2021/11/25/screen-shot-2021-11-25-at-14-23-14.png" /></p> <p>Thứ ba, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng c&ograve;n tập trung huy động CASA gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; vốn v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; xu hướng chung k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm trước v&agrave; kể cả trong thời gian tới.</p> <p>Theo đ&oacute;, việc tiếp tục giảm l&atilde;i suất huy động gi&uacute;p c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng tiết giảm chi ph&iacute; vốn trong năm 2021.</p> <p>Một số ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; lợi thế về tỷ lệ CASA cao (Techcombank, MB, Vietcombank, MSB) với tỷ lệ cao hơn 30% gi&uacute;p cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y c&oacute; chi ph&iacute; vốn thấp, từ đ&oacute; gi&uacute;p gia tăng hiệu quả về cho vay.</p> <p>C&oacute; phần lạc quan từ c&aacute;c yếu tố n&ecirc;u tr&ecirc;n, BSC c&ograve;n dự b&aacute;o, sang năm 2022 NIM sẽ tăng 35 điểm cơ bản so với năm 2021 do 3 yếu tố: phục hồi của nền kinh tế gi&uacute;p tăng trưởng t&iacute;n dụng cao, đặc biệt tập trung v&agrave;o nh&oacute;m SME v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với NIM cao; l&atilde;i suất cho vay phục hồi sau thời gian hỗ trợ (ước t&iacute;nh hết năm 2021); tăng cơ cấu CASA trong năm 2022 gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; vốn.</p> <h3><strong>LỢI NHUẬN SẼ TĂNG TRƯỞNG TỐT</strong></h3> <p>Hiện tại, Covid-19 c&oacute; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực v&agrave;o nhu cầu t&iacute;n dụng cũng như dự ph&ograve;ng của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Song ảnh hưởng n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m điều chỉnh giảm qu&aacute; nhiều lợi nhuận, do c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh khoảng 80% kế hoạch của cả năm v&agrave; tr&iacute;ch lập phần lớn c&aacute;c khoản nợ t&aacute;i cơ cấu cần tr&iacute;ch trong năm 2021.</p> <p>&ldquo;Chất lượng t&agrave;i sản của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đang trong tầm kiểm so&aacute;t d&ugrave; đ&atilde; bị suy giảm do dịch bệnh. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu v&agrave; bao phủ nợ ở mức cao v&agrave; đang được cải thiện. Mặc d&ugrave; c&oacute; sự ảnh hưởng giảm chất lượng t&agrave;i sản do dịch bệnh nhưng với ch&iacute;nh s&aacute;ch kiểm duyệt t&iacute;n dụng chặt chẽ v&agrave; tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; thể quản l&yacute; chất lượng t&agrave;i sản tốt v&agrave; giữ ở mức như hiện nay (tỷ lệ nợ xấu khoảng 1,6-1,7%). Một số ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; tăng tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng, v&agrave; cải thiện mạnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu như BIDV, MB, Techcombank, Vietcombank,&hellip;&rdquo;, BSC đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Kh&ocirc;ng những thế, nợ t&aacute;i cơ cấu sẽ kh&ocirc;ng qu&aacute; ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng do doanh thu của ng&acirc;n h&agrave;ng tạo ra ở mức cao gi&uacute;p c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đủ khả năng tr&iacute;ch lập th&ecirc;m m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng. Đồng thời, dự kiến c&aacute;c khoản nợ t&aacute;i cơ cấu sẽ kh&ocirc;ng tăng nhiều nhờ sự mở cửa lại của nền kinh tế.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://media.vneconomy.vn/w900/images/upload/2021/11/25/screen-shot-2021-11-25-at-14-21-33.png" /></p> <p>Tỷ lệ an to&agrave;n vốn (CAR) theo Basel 2 tiếp tục được giữ ở mức cao, v&agrave; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung d&agrave;i hạn giữ ở mức an to&agrave;n. C&aacute;c tỷ lệ đều đảm bảo tốt tỷ lệ y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, v&agrave; BSC kỳ vọng điều n&agrave;y sẽ được giữ vững trong tương lai với c&aacute;c kế hoạch tăng vốn, từ đ&oacute; gi&uacute;p tăng trưởng quy m&ocirc; v&agrave; lợi nhuận của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>Nh&igrave;n chung, mặc d&ugrave; BSC cập nhật dự b&aacute;o doanh thu v&agrave; lợi nhuận của to&agrave;n ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng năm 2021 xuống mức 406.694 tỷ đồng (tăng 16,7% so với năm tước) v&agrave; 163.846 tỷ đồng (tăng 24,2%), thay đổi lần lượt -2,1% v&agrave; -4,6% so với b&aacute;o c&aacute;o gần nhất. Tuy nhi&ecirc;n, tốc độ tăng trưởng n&agrave;y vẫn bứt ph&aacute; so với năm 2020 v&agrave; cao hơn mức tăng trưởng chung của lợi nhuận to&agrave;n thị trường.</p> <p>BSC cũng cho biết, việc hạ k&igrave; vọng về lợi nhuận chủ yếu đến từ việc tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng c&aacute;c khoản nợ của Th&ocirc;ng tư 03 trong nửa sau năm 2021 v&agrave; kỳ vọng chất lượng t&agrave;i sản giảm nhẹ do dịch bệnh.</p> <p>D&agrave;i hạn hơn, trong năm 2022, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu của BSC kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng v&igrave; thế sẽ tốt hơn so với dự b&aacute;o trước, cụ thể l&ecirc;n mức 22,2% (so với mức 18,4% trước đ&oacute;) nhờ kinh tế phục hồi sau dịch v&agrave; mức nền lợi nhuận thấp hơn trong năm 2021.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn