Tin thị trường
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/11/2021
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><strong><em>Khuyến nghị t&iacute;ch cực d&agrave;nh cho DGW với gi&aacute; mục ti&ecirc;u 155.685 đồng/CP</em></strong></p> <p><em>CTCK Bảo Việt (BVSC)</em></p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i n&acirc;ng gi&aacute; mục ti&ecirc;u cổ phiếu của CTCP Thế giới Số (DGW &ndash; s&agrave;n HOSE) theo Phương ph&aacute;p Chiết khấu d&ograve;ng tiền l&ecirc;n 155.685 đồng/cổ phiếu (Upside: 14,1%, bao gồm suất cổ tức 0,7%) v&agrave; n&acirc;ng khuyến nghị l&ecirc;n OUTPERFORM cho DGW.</p> <p>Mặc d&ugrave; gi&aacute; cổ phiếu tăng đ&aacute;ng kể gần đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng định gi&aacute; của DGW xứng đ&aacute;ng được đ&aacute;nh gi&aacute; lại hơn nữa nhờ: (1) Những thay đổi cơ cấu của ng&agrave;nh, c&ugrave;ng với triển vọng mở rộng thị phần hứa hẹn của Xiaomi;</p> <p>(2) C&aacute;c hoạt động ph&acirc;n phối độc quyền sắp tới trong thị trường thiết bị gia dụng quy m&ocirc; lớn, với kinh nghiệm mở rộng thị trường v&agrave; mạng lưới ph&acirc;n phối rộng lớn sẽ củng cố hơn nữa triển vọng tăng trưởng thời gian tới của DGW.</p> <p><strong><em>Khuyến nghị mua PNJ với gi&aacute; mục ti&ecirc;u 126.100 đồng/CP</em></strong></p> <p><em>CTCK BIDV (BSC)</em></p> <p>Luận điểm đầu tư d&agrave;nh cho CTCP V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ &ndash; s&agrave;n HOSE) l&agrave; mức nền thấp của 2021 v&agrave; Kỳ vọng mở rộng thị phần v&agrave; quy m&ocirc; trong giai đoạn 2022-2023nhờ (1) Ng&agrave;nh b&aacute;n lẻ trang sức dự kiến phục hồi theo h&igrave;nh chữ &ldquo;K&rdquo; (2) Xu hướng mua sắm trả th&ugrave; trong ngắn hạn v&agrave; thu nhập người d&acirc;n phục hồi, cơ cấu tầng lớp trung lưu tăng l&ecirc;n trong d&agrave;i hạn.</p> <p>Dư địa tăng trưởng đến từ nội tại doanh nghiệp,gồm (1) Chiến lược mở rộng thị phần nhờ tăng số lượng cửa h&agrave;ng ở khu vực th&agrave;nh phố cấp 2 v&agrave; 3; (2) T&aacute;i cơ cấu sản phẩm v&agrave; tối ưu h&oacute;a chi ph&iacute; (3) Khai th&aacute;c ph&acirc;n kh&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng trẻ tiềm năng th&ocirc;ng qua k&ecirc;nh b&aacute;n h&agrave;ng hiện đại, chiến lược marketing.</p> <p>Doanh thu thuần v&agrave; lợi nhuận sau thuế 2022 của PNJ được kỳ vọng đạt lần lượt l&agrave; 23.262 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) v&agrave; 1.459 tỷ đồng (tăng trưởng 50%), EPS fw l&agrave; 6.316 đồng/CP. PE fw = 17x</p> <p>BSC duy tr&igrave; khuyến nghị mua PNJ với gi&aacute; mục ti&ecirc;u 2022 l&agrave; 126.100 đồng/CP so với định gi&aacute; trong b&aacute;o c&aacute;o trước l&agrave; 100.430 đồng/CP, upside 19% so với ng&agrave;y 24/11/2021. Định gi&aacute; dựa theo 2 phương ph&aacute;p DCF v&agrave; PE trong đ&oacute; duy tr&igrave; mức PE mục ti&ecirc;u của PNJ l&agrave; 19x cho năm 2022.</p> <p><strong><em>Khuyến nghị chốt l&atilde;i cổ phiếu PDR tại ngưỡng 108.3</em></strong></p> <p><em>CTCK BIDV (BSC)</em></p> <p>Cổ phiếu PDR của C&ocirc;ng ty cổ phần Ph&aacute;t triển Bất động sản Ph&aacute;t Đạt đang h&igrave;nh th&agrave;nh xu hướng hồi phục sau khi t&iacute;ch lũy ngắn hạn tại ngưỡng 90.0. Thanh khoản cổ phiếu đang nằm tại ngưỡng giao dịch trung b&igrave;nh 20 phi&ecirc;n, đồng thuận với đ&agrave; tăng gi&aacute; của cổ phiếu.</p> <p>Chỉ b&aacute;o MACD v&agrave; chỉ b&aacute;o RSI đều ủng hộ xu hướng tăng gi&aacute; n&agrave;y. Đường gi&aacute; cổ phiếu cũng đ&atilde; vượt l&ecirc;n đường MA20 v&agrave; MA50, cho thấy t&iacute;n hiệu vận động t&iacute;ch cực.</p> <p>Nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể mở vị thế tại ngưỡng 94.2, chốt l&atilde;i tại ngưỡng 108.3 v&agrave; cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 90.0.</p> <p>&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn