Tài chính - Ngân hàng
Xử lý nợ xấu gặp khó do rào cản cơ chế
TBNH - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><strong>&Aacute;p lực gia tăng do Covid-19</strong></p> <p>Ph&aacute;t biểu tại Hội thảo &ldquo;Xử l&yacute; nợ xấu trong đại dịch Covid-19 v&agrave; ho&agrave;n thiện ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật về xử l&yacute; nợ xấu theo hướng Luật h&oacute;a Nghị quyết 42/2017/QH14&rdquo; do Ủy ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch (thuộc Hiệp hội Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam - VNBA) tổ chức h&ocirc;m 24/11, TS. Nguyễn Quốc H&ugrave;ng - Tổng Thư k&yacute; VNBA cho biết, kết quả đạt được trong xử l&yacute; nợ xấu thời gian qua l&agrave; rất t&iacute;ch cực. Cụ thể t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 8/2021, to&agrave;n hệ thống c&aacute;c TCTD đ&atilde; xử l&yacute; được khoảng 1.300 ngh&igrave;n tỷ đồng nợ xấu, trong đ&oacute; tổng nợ xấu x&aacute;c định theo Nghị quyết số 42 của to&agrave;n hệ thống c&aacute;c TCTD đến 31/8/2021 l&agrave; 424,1 ngh&igrave;n tỷ, đ&atilde; xử l&yacute; được 364,1 ngh&igrave;n tỷ đồng kể từ 15/8/2017 - 31/8/2021.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n hiện vẫn c&ograve;n tồn tại nhiều kh&oacute; khăn, vướng mắc về ch&iacute;nh s&aacute;ch ảnh hưởng đến tiến độ xử l&yacute; nợ xấu của c&aacute;c TCTD. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 tiếp tục b&ugrave;ng ph&aacute;t khiến nguy cơ nợ xấu tăng cao trở lại. &ldquo;Việc xử l&yacute; nợ xấu theo Đề &aacute;n t&aacute;i cơ cấu 1058 đ&atilde; gần th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đưa tỷ lệ nợ xấu về mức cho ph&eacute;p th&igrave; lại xảy ra dịch Covid-19 khiến th&agrave;nh quả m&agrave; hệ thống phấn đấu thời gian qua nguy cơ bị xo&aacute;. Đ&acirc;y l&agrave; một &aacute;p lực rất lớn đối với ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng, đang phải thực sự gồng m&igrave;nh để khắc phục, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo vốn đầu tư cho nền kinh tế, v&agrave; vừa đảm bảo chất lượng t&iacute;n dụng, xử l&yacute; nợ xấu&rdquo;, &ocirc;ng H&ugrave;ng nh&igrave;n nhận.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Trung Ki&ecirc;n - Ph&oacute; cục trưởng Cục Gi&aacute;m s&aacute;t an to&agrave;n hệ thống c&aacute;c TCTD (Cục IV) thuộc Cơ quan Thanh tra, gi&aacute;m s&aacute;t ng&acirc;n h&agrave;ng (NHNN) cũng b&agrave;y tỏ lo ngại, dịch bệnh Covid-19 đang t&aacute;c động rất lớn đến nền kinh tế. Trong 9 th&aacute;ng đầu năm nay, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng c&oacute; 10 ngh&igrave;n doanh nghiệp r&uacute;t khỏi thị trường, ảnh hưởng lớn tới chất lượng t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng. Thời gian qua, mặc d&ugrave; ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng triển khai nhiều giải ph&aacute;p miễn giảm l&atilde;i suất, cơ cấu lại nợ theo chủ trương của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; NHNN song nợ xấu vẫn c&oacute; nguy cơ tăng l&ecirc;n rất cao. Nếu như tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2019 chỉ c&ograve;n 1,63% th&igrave; đến cuối th&aacute;ng 9/2021 đ&atilde; tăng l&ecirc;n 1,9%, trở lại mức tương đương năm 2017 trước khi c&oacute; Nghị quyết 42. &ldquo;Từ đ&oacute; c&oacute; thể thấy t&aacute;c động gh&ecirc; gớm của đại dịch tới c&aacute;c TCTD như thế n&agrave;o&rdquo;, &ocirc;ng Ki&ecirc;n nh&igrave;n nhận.</p> <p>Với t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay, NHNN đang nghi&ecirc;n cứu, xem x&eacute;t việc l&ugrave;i tỷ lệ &aacute;p dụng vốn ngắn hạn cho vay trung d&agrave;i hạn để c&aacute;c TCTD c&oacute; th&ecirc;m nguồn lực hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p><strong>Cơ chế cản bước xử l&yacute; nợ xấu</strong></p> <p>B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cũng ghi nhận nợ xấu c&oacute; sự gia tăng mạnh trong 9 th&aacute;ng đầu năm. Trong khi theo phản &aacute;nh của l&atilde;nh đạo c&aacute;c nh&agrave; băng, việc thu hồi nợ qua c&aacute;c biện ph&aacute;p thu nợ dưới h&igrave;nh thức ph&aacute;t mại xử l&yacute; t&agrave;i sản 9 th&aacute;ng đạt thấp hơn thời gian trước do ảnh hưởng của dịch bệnh v&agrave; vướng mắc cơ chế tại Nghị quyết 42.</p> <p>Chẳng hạn Điều 8 Nghị quyết 42 quy định việc &aacute;p dụng thủ tục r&uacute;t gọn trong giải quyết tranh chấp li&ecirc;n quan đến t&agrave;i sản bảo đảm tại T&ograve;a &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n b&agrave; Nguyễn Thị Phương - Gi&aacute;m đốc Ban Ph&aacute;p chế BIDV ki&ecirc;m Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Ph&aacute;p chế VNBA cho biết, trong 4 năm qua, chưa c&oacute; vụ việc n&agrave;o của BIDV được T&ograve;a &aacute;n c&oacute; thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo tr&igrave;nh tự r&uacute;t gọn. Thực tế n&agrave;y diễn ra tại hầu hết c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Đến nay, ghi nhận duy nhất SCB thực hiện được một vụ theo thủ tục r&uacute;t gọn tại to&agrave; &aacute;n. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn đến thực trạng tr&ecirc;n l&agrave; tại Điều 8 Nghị quyết 42 chưa quy định cơ chế bắt buộc/đương nhi&ecirc;n &aacute;p dụng thủ tục r&uacute;t gọn trong giải quyết tranh chấp li&ecirc;n quan đến t&agrave;i sản đảm bảo tại To&agrave; &aacute;n khi đủ điều kiện, dẫn tới c&aacute;c To&agrave; &aacute;n vẫn lựa chọn việc giải quyết tranh chấp th&ocirc;ng qua thủ tục tố tụng th&ocirc;ng thường mặc d&ugrave; vụ việc tranh chấp đ&oacute; đ&aacute;p ứng điều kiện giải quyết theo thủ tục r&uacute;t gọn quy định tại Nghị quyết 42.</p> <p>Một l&yacute; do nữa cản trở ng&acirc;n h&agrave;ng vận dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; thủ tục r&uacute;t gọn quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 42 chỉ &aacute;p dụng đối với tranh chấp về nghĩa vụ giao TSBĐ, tranh chấp về quyền xử l&yacute; TSBĐ của khoản nợ xấu của TCTD m&agrave; chưa quy định r&otilde; việc &aacute;p dụng thủ tục r&uacute;t gọn đối với c&aacute;c tranh chấp hợp đồng t&iacute;n dụng giữa c&aacute;c TCTD với kh&aacute;ch h&agrave;ng vay. Trong khi gốc của mọi tranh chấp giữa ng&acirc;n h&agrave;ng với kh&aacute;ch h&agrave;ng bao giờ cũng từ hợp đồng t&iacute;n dụng. Sự bất cập n&agrave;y dẫn tới chưa tạo được cơ sở ph&aacute;p l&yacute; cho To&agrave; &aacute;n &aacute;p dụng thủ tục r&uacute;t gọn rộng r&atilde;i khi TCTD khởi kiện, y&ecirc;u cầu To&agrave; &aacute;n giải quyết tranh chấp hợp đồng t&iacute;n dụng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, T&ograve;a &aacute;n cũng c&oacute; t&acirc;m l&yacute; e ngại, sợ &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh r&uacute;t gọn sẽ bị khởi kiện, bản &aacute;n bị tuy&ecirc;n v&ocirc; hiệu, khiến Điều 8 của Nghị quyết 42 chưa đi v&agrave;o thực tiễn.</p> <p>Đại diện Vietcombank cũng cho biết, c&aacute;c TCTD gặp kh&oacute; khăn trong việc nhận g&aacute;n nợ TSBĐ l&agrave; bất động sản, xử l&yacute; TSBĐ l&agrave; bất động sản, xử l&yacute; t&agrave;i sản bảo đảm l&agrave; chứng kho&aacute;n, l&agrave; phương tiện vận tải, l&agrave; dự &aacute;n bất động sản&hellip; Nguy&ecirc;n do văn bản quy định ph&aacute;p luật chưa ho&agrave;n thiện, nhiều văn bản chưa r&otilde; r&agrave;ng, chưa hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute;, thu hồi nợ. Trong khi đ&oacute;, thị trường hoạt động mua, b&aacute;n nợ vận h&agrave;nh chưa hiệu quả. Kh&aacute;ch h&agrave;ng, chủ t&agrave;i sản ch&acirc;y ỳ, bất hợp t&aacute;c, kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; thức phối hợp trả nợ xử l&yacute; t&agrave;i sản bảo đảm, đồng thời, việc xử l&yacute; nợ th&ocirc;ng qua cơ quan ph&aacute;p luật tại một số địa phương c&ograve;n chậm&hellip;</p> <p>Nợ xấu tăng nhanh trong khi h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; về xử l&yacute; nợ xấu đang thiếu hụt khi Nghị quyết 42 cũng chỉ c&ograve;n gần 1 năm nữa l&agrave; hết hiệu lực. &ldquo;Điều n&agrave;y, sẽ khiến &aacute;p lực xử l&yacute; nợ xấu của hệ thống c&aacute;c TCTD trong thời gian tới l&agrave; rất lớn. Khi đ&oacute;, nhiều nguy cơ &ldquo;con nợ to hơn chủ nợ&rdquo; sẽ xảy ra, việc ch&acirc;y ỳ trả nợ lại t&aacute;i diễn. V&igrave; vậy, c&aacute;c NHTM đề nghị, Quốc hội v&agrave; Ch&iacute;nh phủ cần sớm luật h&oacute;a Nghị quyết 42, đảm bảo h&agrave;i h&ograve;a quyền lợi của b&ecirc;n đi vay v&agrave; cho vay. Việc xử l&yacute; nợ xấu tốt kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t triển an to&agrave;n l&agrave;nh mạnh m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p mặt bằng l&atilde;i suất cho vay giảm, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi&rdquo;, TS. H&ugrave;ng nhấn mạnh v&agrave; lưu &yacute; th&ecirc;m việc luật h&oacute;a xử l&yacute; nợ xấu cũng l&agrave; tăng hiệu lực, hiệu quả của c&ocirc;ng t&aacute;c thể chế, một trong ba đột ph&aacute; chiến lược tiếp tục được Đại hội Đảng XIII lựa chọn, th&ocirc;ng qua. Trong d&agrave;i hạn, việc luật h&oacute;a l&agrave; rất cần thiết, khi đ&oacute; c&aacute;c quy định xử l&yacute; nợ xấu sẽ c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;p l&yacute; cao hơn, gi&uacute;p cho ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước li&ecirc;n quan phối hợp xử l&yacute; nợ xấu hiệu quả hơn.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn