Tin thị trường
Dragon Capital khuyên Becamex IDC thoái vốn ở một số công ty con
Báo Đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp (Becamex IDC Corp, HoSE: BCM) vừa c&ocirc;ng bố Bi&ecirc;n bản v&agrave; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n năm 2021 được tổ chức s&aacute;ng nay, ở B&igrave;nh Dương.</p> <p>Tại đại hội, đại diện Dragon Capital&nbsp;cho rằng, Becamex IDC Corp n&ecirc;n xem x&eacute;t việc tho&aacute;i vốn tại một số c&ocirc;ng ty để tăng nguồn lực&nbsp;t&agrave;i ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <p>Bởi, Tổng c&ocirc;ng ty c&oacute; nhiều khoản&nbsp;đầu tư&nbsp;v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty con, c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết; trong đ&oacute; c&oacute; một số&nbsp;doanh nghiệp&nbsp;đ&atilde; ni&ecirc;m yết như&nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần Ph&aacute;t triển Hạ tầng kỹ thuật (HoSE: IJC), C&ocirc;ng ty cổ phần Kinh doanh v&agrave; Ph&aacute;t triển B&igrave;nh Dương (HoSE: TDC), C&ocirc;ng ty cổ phần X&acirc;y dựng v&agrave; Giao th&ocirc;ng B&igrave;nh Dương (HoSE: BCE)&hellip;, với tổng gi&aacute; vốn đầu tư hơn 1.740 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, theo Quỹ n&agrave;y,&nbsp;Becamex IDC Corp đầu tư gần 10.000 tỷ đồng v&agrave;o c&ocirc;ng ty con v&agrave; li&ecirc;n kết, tương đương vốn điều lệ của Tổng c&ocirc;ng ty.</p> <p>Song, hiện đang c&oacute; s&oacute;ng đầu tư v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty vừa v&agrave; nhỏ tương đối cao, một số c&ocirc;ng ty c&oacute; cổ phiếu với thị gi&aacute; cao hơn gi&aacute; trị thật.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://dc.fiingroup.vn/medialib/11335/I/2021/11/26/83131_2.png" /></p> <p>Chia sẻ về vấn đề tho&aacute;i vốn vừa n&ecirc;u, &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng, Chủ tịch HĐQT cho biết thời gian qua, Tổng c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; tiến h&agrave;nh tho&aacute;i vốn tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty con như IJC, BCE&hellip;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn n&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty đang c&acirc;n nhắc về tỷ lệ nắm giữ tại đ&acirc;y.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, ph&iacute;a&nbsp;Dragon Capital c&ograve;n đưa ra &yacute; kiến về mảng kinh doanh&nbsp;bất động sản&nbsp;của Becamex IDC Corp, cụ thể l&agrave; về xu hướng chuyển dịch c&aacute;c&nbsp;dự &aacute;n&nbsp;bất động sản ở TP.HCM ra c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận như B&igrave;nh Dương.</p> <p>Với lợi thế về hạ tầng giao th&ocirc;ng v&agrave; quỹ đất hiện tại, Quỹ n&agrave;y cho rằng, Tổng c&ocirc;ng ty n&ecirc;n hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng ty bất động sản c&oacute; uy t&iacute;n để ph&aacute;t triển c&aacute;c khu d&acirc;n cư, đ&ocirc; thị.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://dc.fiingroup.vn/medialib/11335/I/2021/11/26/83140_3.png" /></p> <p>C&aacute;c tờ tr&igrave;nh Đại hội đều được th&ocirc;ng qua như kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu khoảng 8.900 tỷ đồng v&agrave; l&atilde;i r&ograve;ng 2.300 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% v&agrave; 5% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra, doanh nghiệp n&agrave;y th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&acirc;n phối lợi nhuận năm 2020 với việc tr&iacute;ch 30%/l&atilde;i r&ograve;ng cho quỹ đầu tư ph&aacute;t triển, tương đương hơn 233,4 tỷ đồng, tr&iacute;ch 131,7 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, ph&uacute;c lợi, hơn 1,6 tỷ đồng thưởng ban điều h&agrave;nh đạt kế hoạch...</p> <p>C&aacute;c khoản tr&iacute;ch n&ecirc;u tr&ecirc;n đều cao hơn kế hoạch năm 2020.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra,&nbsp;Becamex IDC Corp đ&atilde;&nbsp;chốt tỷ lệ chi cổ tức năm 2020 gấp đ&ocirc;i kế hoạch với 8%, tương đương với mức 828 tỷ đồng.</p> <p>Song song với việc c&ocirc;ng bố Bi&ecirc;n bản v&agrave; Nghị quyết Đại hội s&aacute;ng nay, Tổng c&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020 lần 2, theo tỷ lệ 4%/cổ phiếu (tương đương 1 cổ phiếu nhận 400 đồng), với ng&agrave;y đăng k&yacute; cuối c&ugrave;ng để nhận cổ tức l&agrave; 13/12.</p> <p>Như vậy, đợt n&agrave;y&nbsp;Becamex IDC Corp&nbsp;phải chi khoảng 414 tỷ đồng để trả cổ tức lần 2 cho c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng v&agrave;o ng&agrave;y 30/12 tới.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o đầu th&aacute;ng 9/2021, Tổng c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đ&ocirc;ng với tỷ lệ tương tự.&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn