Tin thị trường
Lideco 1 chi hơn 1.800 tỷ đầu tư hạ tầng KCN tại Bắc Giang
DNNY - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
NTL  9.64 1.90%

<p>Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ L&ecirc; Văn Th&agrave;nh vừa k&yacute; Quyết định&nbsp;chấp thuận chủ trương đầu tư dự &aacute;n Đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; kinh doanh kết cấu hạ tầng khu c&ocirc;ng nghiệp (KCN) T&acirc;n Hưng, tỉnh Bắc Giang.</p> <p>Dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; hơn 105 ha, thuộc x&atilde; T&acirc;n Hưng v&agrave; x&atilde; Xu&acirc;n L&acirc;m, huyện Lạng Giang. Nh&agrave; đầu tư l&agrave; CTCP Lideco 1 với quy m&ocirc; vốn khoảng 1.185 tỷ đồng.</p> <p>Thời hạn hoạt động của dự &aacute;n l&agrave; 50 năm kể từ ng&agrave;y nh&agrave; đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nh&agrave; đầu tư. Tiến độ thực hiện dự &aacute;n kh&ocirc;ng qu&aacute; 36 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y được Nh&agrave; nước b&agrave;n giao đất.</p> <p>Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư chịu tr&aacute;ch nhiệm về nội dung b&aacute;o c&aacute;o kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự &aacute;n v&agrave; thực hiện tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; Nh&agrave; nước trong việc theo d&otilde;i, chỉ đạo c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp hoạt động đ&uacute;ng quy định.</p> <p>UBND tỉnh Bắc Giang c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm kiểm tra, x&aacute;c định nh&agrave; đầu tư đ&aacute;p ứng điều kiện được Nh&agrave; nước cho thu&ecirc; đất; bảo đảm điều kiện cho ph&eacute;p chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật về đất đai; cần c&oacute; kế hoạch bổ sung diện t&iacute;ch đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng l&uacute;a kh&aacute;c để b&ugrave; lại phần đất trồng l&uacute;a bị chuyển đổi,..</p> <p>Về ph&iacute;a chủ đầu tư, CTCP Lideco 1 phải đảm bảo g&oacute;p đủ vốn chủ sở hữu theo đ&uacute;ng tiến độ cam kết v&agrave; tu&acirc;n thủ quy định của ph&aacute;p luật về đất đai; lập b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n v&agrave; tr&igrave;nh Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường xem x&eacute;t, quyết định.&nbsp;</p> <p>Hồi th&aacute;ng 7 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đ&atilde; c&oacute; quyết định ph&ecirc; duyệt Quy hoạch chi tiết x&acirc;y dựng KCN T&acirc;n Hưng.</p> <p>Theo đ&oacute;, ranh giới được giới hạn ph&iacute;a Bắc gi&aacute;p CCN T&acirc;n Hưng; ph&iacute;a Nam gi&aacute;p Khu d&acirc;n cư v&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp th&ocirc;n Quyết Thắng, x&atilde; Xương L&acirc;m v&agrave; th&ocirc;n S&ocirc;ng C&ugrave;ng x&atilde; T&acirc;n Hưng; ph&iacute;a Đ&ocirc;ng gi&aacute;p với đất n&ocirc;ng nghiệp x&atilde; T&acirc;n Hưng v&agrave; tuyến đường theo quy hoạch chung huyện Lạng Giang; ph&iacute;a T&acirc;y gi&aacute;p tuyến đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.</p> <p>KCN T&acirc;n Hưng c&oacute; t&iacute;nh chất l&agrave; KCN tập trung, đa ng&agrave;nh, c&oacute; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu h&uacute;t đầu tư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước thuộc c&aacute;c lĩnh vực chế biến n&ocirc;ng l&acirc;m sản, chế biến thực phẩm, cơ kh&iacute; chế tạo m&aacute;y, linh kiện điện tử, bao b&igrave; v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp phụ trợ,&hellip;&nbsp;</p> <p>CTCP Lideco 1 được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 11/2009, c&oacute; địa chỉ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội. Cuối năm 2014, HĐQT CTCP Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị Từ Li&ecirc;m (Lideco, M&atilde;: NTL) đ&atilde; c&oacute; quyết định tho&aacute;i to&agrave;n bộ phần vốn g&oacute;p hơn 6,37 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ của CTCP Lideco 1.</p> <p>Doanh nghiệp n&agrave;y sẽ chuyển nhượng lại cho NTL lượng tiền với đơn gi&aacute; l&agrave; 15.000 đồng/ cổ phần. Tổng gi&aacute; trị chuyển nhượng bao gồm phần vốn hơn 9,56 tỷ đồng (tương ứng với 637.000 cổ phần) v&agrave; cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 tối thiểu 10%/cổ phiếu.</p> <p>Tại thời điểm đăng k&yacute; thay đổi hồi th&aacute;ng 3/2021, CTCP Lideco 1 tăng vốn điều lệ l&ecirc;n 300 tỷ đồng. Tổng Gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng Dương Quang &Aacute;nh. Tại Bắc Giang, doanh nghiệp n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; chủ đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; kinh doanh hạ tầng cụm c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Hưng quy m&ocirc; 50 ha, vốn đầu tư hơn 466 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn