Tin thị trường
Cổ phiếu ngân hàng nổi sóng: Mã nào hút nhiều tiền nhất những ngày qua?
Nhịp sống kinh - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Sau nhịp điều chỉnh v&agrave;o qu&yacute; III v&agrave; đầu qu&yacute; IV, cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; trở mạnh mẽ trong th&aacute;ng 11. T&iacute;nh chung trong 19 phi&ecirc;n vừa qua, c&oacute; tổng cộng 26/27 m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng tăng gi&aacute; so với mức chốt th&aacute;ng 10 với h&agrave;ng loạt cổ phiếu sở hữu tỷ suất sinh lời l&ecirc;n tới 20 - 30%.</p> <p>Đi c&ugrave;ng với diễn biến gi&aacute;, thanh khoản của nh&oacute;m ng&acirc;n h&agrave;ng cũng li&ecirc;n tục duy tr&igrave; ở mức cao với sự nhộn nhịp trong cả hoạt động giao dịch khớp lệnh v&agrave; thỏa thuận.</p> <p>Thống k&ecirc; dữ liệu từ HOSE v&agrave; HNX cho thấy, trong thời gian 1/11 &ndash; 25/11 đ&atilde; c&oacute; tổng cộng hơn 3,71 tỷ cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng được trao tay giữa c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, tương ứng với gi&aacute; trị giao dịch đạt hơn 120.140 tỷ đồng.&nbsp;Trong đ&oacute;, hơn 3,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch theo phương thức khớp lệnh trực tiếp tr&ecirc;n s&agrave;n, tương đương gi&aacute; trị 111.243 tỷ đồng, chiếm gần 92,2% về khối lượng v&agrave; 92,6% về gi&aacute; trị.</p> <p>X&eacute;t về khối lượng giao dịch, STB sở hữu thanh khoản cao nhất ng&agrave;nh hơn 422 triệu cổ phiếu được mua b&aacute;n kể từ đầu th&aacute;ng 11, b&igrave;nh qu&acirc;n 23,5 triệu đơn vị/phi&ecirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; m&atilde; c&oacute; khối lượng giao dịch khớp lệnh lớn nhất ng&agrave;nh với 414,7 triệu cổ phiếu được sang tay theo phương thức n&agrave;y, gi&aacute; trị gần 11.800 tỷ.</p> <p>SHB tiếp tục duy tr&igrave; khối lượng giao dịch ở mức cao sau khi chuyển s&agrave;n với hơn 419 triệu đơn vị được mua b&aacute;n giữa c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Trong đ&oacute;, ri&ecirc;ng hoạt động khớp lệnh chiếm 91% với hơn 382,4 triệu cổ phiếu, gi&aacute; trị đạt 10.553 tỷ đồng.</p> <p>TCB cũng g&oacute;p mặt trong Top 3 những m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ đầu th&aacute;ng 11 khi c&oacute; tới hơn 409 triệu cổ phiếu được sang tay. Ri&ecirc;ng hoạt động khớp lệnh tr&ecirc;n s&agrave;n ghi nhận khối lượng giao dịch 392,5 triệu đơn vị, chiếm gần 96%.</p> <p>Thanh khoản TCB đ&atilde; bật tăng mạnh trong những phi&ecirc;n gần đ&acirc;y sau khi suy yếu v&agrave;o th&aacute;ng 9 v&agrave; th&aacute;ng 10. Đặc biệt, phi&ecirc;n giao dịch 24/11 ghi nhận khối lượng giao dịch l&ecirc;n tới 52,4 triệu đơn vị, chỉ k&eacute;m mức kỷ lục 58,2 triệu đơn vị ghi nhận v&agrave;o ng&agrave;y 12/7.</p> <p>MBB, LPB, CTG, MSB v&agrave; LPB lần lượt đứng kế sau với mức thanh khoản dao động từ 200 đến 300 triệu đơn vị.</p> <p>Ở ph&iacute;a ngược lại th&igrave; BAB, VBB v&agrave; KLB l&agrave; những m&atilde; c&oacute; khối lương giao dịch thấp nhất ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng khi chỉ c&oacute; 3 &ndash; 4 triệu cổ phiếu được mua &ndash; b&aacute;n trong giai đoạn vừa qua.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/thumb_w/640/203337114487263232/2021/11/26/z296771362887507e07eadb5c92643a7140090ead4cee7-16378985014221833289896-16378985779551188756558.jpeg" style="width: 640px; height: 343px;" /></p> <p style="text-align: center;">Nguồn: Quốc Thụy tổng hợp</p> <p>X&eacute;t gi&aacute; trị giao dịch, TCB dẫn dầu với gần 21.610 tỷ đồng, chiếm 18% tổng gi&aacute; trị giao dịch to&agrave;n ng&agrave;nh v&agrave; bỏ xa hai m&atilde; đứng kế sau l&agrave; STB (12.000 tỷ đồng) v&agrave; SHB (11.500 tỷ đồng).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, một loạt m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c cũng sở hữu mức thanh khoản tr&ecirc;n 5.000 tỷ đồng như VPB (9.079 tỷ đồng), CTG (8.985 tỷ đồng), MBB (8.732 tỷ đồng), LPB (6.645 tỷ đồng), MSB (6.581 tỷ đồng) v&agrave; ACB (5.093 tỷ đồng).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/thumb_w/640/203337114487263232/2021/11/26/z2967714588420486c3e0451ae88e7683b032c86938399-16378984981181861000728-1637898604960578946319.jpeg" style="width: 640px; height: 367px;" /></p> <p style="text-align: center;">Nguồn: Quốc Thụy tổng hợp</p> <p>B&ecirc;n cạnh hoạt động khớp lệnh, c&aacute;c giao dịch thỏa thuận tại nh&oacute;m cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng cũng diễn ra nhộn nhịp với hơn 291 triệu cổ phiếu được giao dịch theo h&igrave;nh thức n&agrave;y, gi&aacute; trị đạt gần 8.900 tỷ đồng.</p> <p>Trong đ&oacute;, PGB của PGBank sở hữu khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn nhất ng&agrave;nh với hơn 43 triệu đơn vị, chiếm 78% tổng số cổ phiếu n&agrave;y được mua b&aacute;n kể từ đầu th&aacute;ng.</p> <p>C&aacute;c giao dịch thỏa thuận s&ocirc;i động tại cổ phiếu PGB diễn ra trong bối cảnh bối cảnh Petrolimex - cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của ng&acirc;n h&agrave;ng - đang tiến gần đến hạn ch&oacute;t tho&aacute;i to&agrave;n bộ vốn tại PGBank trong năm 2021. Hiện tập đo&agrave;n n&agrave;y sở hữu 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% cổ phần của PGBank.</p> <p>Tại đại hội bất thường hồi th&aacute;ng 7 của PG Bank, Petrolimex cho biết sẽ thực hiện tho&aacute;i to&agrave;n bộ vốn tại ng&acirc;n h&agrave;ng th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức đấu gi&aacute; c&ocirc;ng khai tại S&agrave;n giao dịch chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội.</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, chưa c&oacute; bất kỳ th&ocirc;ng tin n&agrave;o về những đối t&aacute;c m&agrave; Petrolimex muốn chuyển nhượng 120 triệu cổ phiếu PGB. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; một phương &aacute;n m&agrave; Petrolimex c&oacute; thể t&iacute;nh tới l&agrave; chuyển nhượng cổ phần cho c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng hiện hữu của PG Bank.</p> <p>Ngo&agrave;i PGB, giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra nhộn nhịp tại nhiều m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c như SHB (hơn 36,9 triệu cp), VIB (gần 32,5 triệu cp), ACB (gần 26,9 triệu cp).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/thumb_w/640/203337114487263232/2021/11/26/z2968486556266e971874efefdd3e5386892b76ab56046-16378985184841494677219-1637898676486798831713.jpeg" style="width: 640px; height: 592px;" /></p> <p>EIB của Eximbank cũng li&ecirc;n tục g&oacute;p mặt trong danh s&aacute;ch những cổ phiếu c&oacute; khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn nhất. T&iacute;nh từ đầu th&aacute;ng 11, c&oacute; tổng cộng 25,7 triệu cổ phiếu EIB được mua b&aacute;n thỏa thuận, gấp 1,5 lần khối lượng khớp lệnh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thị gi&aacute; EIB cũng kh&ocirc;ng ngừng &lsquo;&rsquo;leo dốc&rsquo;&rsquo; mạnh khi tăng tới 30%.</p> <p>Cổ phiếu EIB &#39;&#39;nổi s&oacute;ng&#39;&#39; trong bối cảnh thị trường những th&aacute;ng gần đ&acirc;y xuất hiện tin đồn: Nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến tập đo&agrave;n DOJI sẽ mua lại 15% vốn Eximbank từ tay SMBC &ndash; cổ đ&ocirc;ng chiến lược nước ngo&agrave;i của nh&agrave; băng n&agrave;y.</p> <p>Mặc d&ugrave; đại diện DOJI đ&atilde; b&aacute;c bỏ th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng về những chuyển biến mới trong cơ cấu cổ đ&ocirc;ng Eximbank khi SMBC ng&agrave;y c&agrave;ng x&iacute;ch lại gần VPBank v&agrave; nhiều khả năng trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng chiến lược tại đ&acirc;y.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn