Tin thị trường
VNPost có thể thu về 862 tỷ đồng sau khi bán vốn tại bảo hiểm PTI
Báo Đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PTI  14.50 0.00%

<p>Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o về thương vụ Tổng c&ocirc;ng ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) b&aacute;n cổ phần tại Tổng c&ocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI).</p> <p>Theo đ&oacute;, VNPost sẽ b&aacute;n&nbsp;đấu gi&aacute;&nbsp;18.225.648 cổ phần PTI, với gi&aacute; khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần v&agrave;o ng&agrave;y 17/12 tới, tại Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội.</p> <p>Gi&aacute; khởi điểm mỗi cổ phần PTI m&agrave; VNPost đưa ra cho đợt ch&agrave;o b&aacute;n lần n&agrave;y cao hơn thị gi&aacute; của PTI chốt phi&ecirc;n ng&agrave;y 25/11 khoảng 16,5%.</p> <p>Nh&agrave;&nbsp;đầu tư&nbsp;c&oacute; thể tham dự đấu gi&aacute; l&agrave; tổ chức&nbsp;kinh tế, tổ chức x&atilde; hội v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n trong, ngo&agrave;i nước.</p> <p>Như vậy, nếu b&aacute;n hết lượng cổ phần n&ecirc;u tr&ecirc;n, VNPost c&oacute; thể thu về hơn 862 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i VNPost, PTI c&ograve;n c&oacute; 2 cổ đ&ocirc;ng lớn kh&aacute;c gồm C&ocirc;ng ty TNHH Bảo hiểm Dongbu (H&agrave;n Quốc) v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Chứng kho&aacute;n VNDirect với tỷ lệ nắm giữ lần lượt l&agrave; 37,22% v&agrave;&nbsp; 22,67% vốn.</p> <p>Năm 2015,&nbsp;Bảo hiểm Dongbu&nbsp;trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng chiến lược của PTI v&agrave; 1 năm sau đ&oacute;, c&ocirc;ng ty bảo hiểm n&agrave;y c&oacute; th&ecirc;m cổ đ&ocirc;ng lớn l&agrave; VNDirect.</p> <p>Về giao dịch cổ phiếu, trong giai đoạn từ 30/9 đến 27/10/2021, b&agrave; Lưu Phương Lan, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc PTI b&aacute;o c&aacute;o th&ocirc;ng tin về việc đ&atilde; b&aacute;n 10.000 cổ phiếu PTI, trong khi c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y đăng k&yacute; b&aacute;n to&agrave;n bộ cổ phần PTI (tương đương 17.450 cổ phần). Như vậy, sau giao dịch vừa n&ecirc;u, vị n&agrave;y c&ograve;n nắm 7.450 cổ phần.</p> <p>Nếu t&iacute;nh từ thời điểm 26/8 đến chốt phi&ecirc;n chiều 25/11, thị gi&aacute; PTI tăng gần 31%, từ v&ugrave;ng 31.000 đồng/cổ phiếu l&ecirc;n 40.600 đồng.</p> <p>Ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh của Tổng c&ocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện l&agrave; kinh doanh bảo hiểm phi nh&acirc;n thọ, với vốn điều lệ hiện ở mức xấp xỉ 804 tỷ đồng.</p> <p>Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 th&aacute;ng đầu năm nay, PTI ghi nhận l&atilde;i r&ograve;ng 198,8 tỷ đồng, cao hơn c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i 36,6 tỷ đồng.</p> <p>Tổng nguồn vốn đến cuối kỳ ở mức 8.450 tỷ đồng; trong đ&oacute;, lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối l&agrave; 392,3 tỷ đồng.</p> <p>Nợ phải trả của doanh nghiệp n&agrave;y đến cuối th&aacute;ng 9/2021 tăng 582 tỷ đồng so với hồi đầu năm, l&ecirc;n mức 6.328 tỷ đồng; trong đ&oacute; phần lớn l&agrave; nợ ngắn hạn với 6.297 tỷ đồng bao gồm ph&aacute;t sinh khoản vay v&agrave; nợ thu&ecirc;&nbsp;t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;ngắn hạn hơn 247 tỷ đồng v&agrave; khoản nợ d&agrave;i hạn tăng mạnh từ mức gần 2,5 tỷ đồng hồi đầu năm vọt l&ecirc;n xấp xỉ 31,6 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>PTI c&oacute; 1 c&ocirc;ng ty con được hợp nhất trong B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; vừa qua gồm C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;Bất động sản&nbsp;Bưu điện với tỷ lệ sở hữu 95,3% v&agrave; 2 c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết được hợp nhất gồm C&ocirc;ng ty cổ phần Kansati, C&ocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Lanexang với tỷ lệ nắm giữ lần lượt l&agrave; 21,3% v&agrave; 50%.</p> <p>Gi&aacute; trị khoản chứng kho&aacute;n kinh doanh của doanh nghiệp n&agrave;y đến cuối kỳ tăng vọt l&ecirc;n 121,6 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần so với thời điểm đầu năm.</p> <p>PTI đặt mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh doanh nghiệp bảo hiểm phi nh&acirc;n thọ b&aacute;n lẻ dẫn đầu thị trường, tăng trưởng doanh thu ph&iacute; bảo hiểm b&igrave;nh qu&acirc;n 12%/năm.</p> <p>Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc của h&atilde;ng n&agrave;y được kỳ vọng đạt 11.000 tỷ v&agrave; chiếm 12% thị phần (đứng vị tr&iacute; thứ 2 tr&ecirc;n thị trường).</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, PTI đưa ra kế hoạch duy tr&igrave; đ&agrave; tăng trưởng l&atilde;i trước thuế b&igrave;nh qu&acirc;n tối thiểu 8%/năm; mức cổ tức tối thiểu 10%/năm.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn