Tin thị trường
Ba lý do khiến FDI vào Việt Nam phục hồi sau Covid-19
VNE - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Đợt dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t cuối th&aacute;ng 4/2021 với sự xuất hiện của biến thể Delta đ&atilde; g&acirc;y ra những t&aacute;c động lớn hơn tới nền kinh tế.&nbsp;Do đ&oacute;, UOB đ&atilde; điều chỉnh dự b&aacute;o tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam xuống dưới 3%.</p> <p>Mặc d&ugrave; l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm Covid-19 thứ tư l&agrave;m chệch hướng đ&agrave; tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam đạt được trong 4 th&aacute;ng đầu năm 2021 nhưng chia sẻ với VnEconomy,<strong><em>&nbsp;&ocirc;ng&nbsp;Harry Loh,&nbsp;Tổng Gi&aacute;m đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng UOB tại Việt Nam</em></strong>&nbsp;cho rằng với việc chuyển hướng trong ứng ph&oacute; với đại dịch,&nbsp;kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ v&agrave; d&ograve;ng vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i đổ v&agrave;o Việt Nam vẫn sẽ gia tăng.</p> <p><em><strong>Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại khu vực ph&iacute;a Nam, &ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o về d&ograve;ng vốn FDI đổ v&agrave;o Việt Nam trong 10 th&aacute;ng đầu năm 2021?</strong></em></p> <p>Khi đại dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave;o th&aacute;ng 2 năm ngo&aacute;i, Việt Nam đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch nghi&ecirc;m ngặt. Trong khi những lĩnh vực như h&agrave;ng kh&ocirc;ng, du lịch v&agrave; kh&aacute;ch sạn bị t&aacute;c động nghi&ecirc;m trọng th&igrave; xuất khẩu v&agrave; ti&ecirc;u d&ugrave;ng nội địa vẫn duy tr&igrave; tốc độ mạnh mẽ cho đến hết qu&yacute; đầu ti&ecirc;n của năm nay.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đợt dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t cuối th&aacute;ng 4/2021 với sự xuất hiện của biến thể Delta đ&atilde; g&acirc;y ra những t&aacute;c động lớn hơn tới đời sống v&agrave; nền kinh tế khi phần lớn người d&acirc;n vẫn chưa được ti&ecirc;m chủng. Nhiều nh&agrave; m&aacute;y phải tạm ngừng hoạt động để giữ an to&agrave;n cho c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; cắt giảm chi ph&iacute;. GDP qu&yacute; 3/2021 đ&atilde; &ldquo;rơi thẳng đứng&rdquo; xuống &acirc;m 6,2% cho d&ugrave; qu&yacute; 3/2021 v&agrave; nửa đầu qu&yacute; 4/2021 l&agrave; m&ugrave;a cao điểm cho c&aacute;c đơn h&agrave;ng xuất khẩu nhắm v&agrave;o nhu cầu lễ hội ở Hoa Kỳ v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u.</p> <p>Do đ&oacute;, UOB đ&atilde; điều chỉnh dự b&aacute;o tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam từ 5,5-6% xuống mức kh&ocirc;ng qu&aacute; 3%. Mặc d&ugrave; giảm đ&aacute;ng kể so với tốc độ tăng trưởng GDP những năm trước song đ&acirc;y r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; mức lạc quan trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp.</p> <p>Bất chấp sự suy giảm tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực kinh tế, UOB tiếp tục lạc quan về d&ograve;ng vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i (FDI) chảy v&agrave;o Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, d&ograve;ng vốn FDI đăng k&yacute; qu&yacute; 3/2021 đ&atilde; tăng 900 triệu USD so với c&ugrave;ng kỳ năm trước bất chấp c&aacute;c giải ph&aacute;p c&aacute;c về hạn chế đi lại. Tổng vốn FDI đăng k&yacute; 9 th&aacute;ng đầu năm vẫn tăng 4,4% với 1.212 dự &aacute;n đăng k&yacute; mới cho d&ugrave; mặc d&ugrave; giải ng&acirc;n giảm nhẹ 3,5%.</p> <p>X&eacute;t theo ng&agrave;nh, lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu h&uacute;t đầu tư với hơn một nửa tổng vốn FDI. C&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c được hưởng lợi từ FDI bao gồm sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối điện, bất động sản v&agrave; thương mại b&aacute;n bu&ocirc;n v&agrave; b&aacute;n lẻ.</p> <p><strong><em>Theo &ocirc;ng, dịch bệnh đ&atilde; ảnh hưởng như thế n&agrave;o đến khu vực doanh nghiệp, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp FDI?</em></strong></p> <p>Đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch Covid-19 thứ tư ảnh hưởng chủ yếu đến cả ba lĩnh vực: c&ocirc;ng nghiệp, dịch vụ v&agrave; x&acirc;y dựng.</p> <p>Theo Tổng cục Thống k&ecirc; Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp giảm từ 9% năm 2019 xuống c&ograve;n 3,6% trong qu&yacute; 3 năm 2021. C&ugrave;ng kỳ, tốc độ tăng trưởng của ng&agrave;nh dịch vụ v&agrave; x&acirc;y dựng cũng giảm lần lượt từ 7,3% xuống &acirc;m 0,7% v&agrave; từ 9,1% xuống 3,1%.</p> <p>Trong bối cảnh khoảng 70% h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu được tạo ra bởi c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn đầu tư nước ngo&agrave;i, việc tạm ngừng hoạt động trong thời gian gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội cũng t&aacute;c động rất lớn đến thương mại. Lần đầu ti&ecirc;n kể từ năm 2015, t&igrave;nh trạng nhập si&ecirc;u quay trở lại v&agrave;o th&aacute;ng 9/2021 với mức 3,4 tỷ USD.</p> <p><strong><em>Trong bối cảnh kh&oacute; khăn như vậy, &ocirc;ng dự b&aacute;o như thế n&agrave;o về triển vọng kinh tế Việt Nam cuối năm 2021, đầu năm 2022?</em></strong></p> <p>Mặc d&ugrave; l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm Covid-19 thứ tư đ&atilde; l&agrave;m chệch hướng đ&agrave; tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam đạt được trong 4 th&aacute;ng đầu năm 2021 nhưng người d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; hợp t&aacute;c mạnh mẽ với Ch&iacute;nh phủ trong việc ứng ph&oacute; nhanh ch&oacute;ng với đại dịch.</p> <p>C&aacute;c c&ocirc;ng ty đ&atilde; th&iacute;ch ứng, nắm bắt v&agrave; từng bước ứng dụng c&ocirc;ng nghệ số trong c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh thực tiễn kinh doanh. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p th&uacute;c đẩy việc thực hiện cuộc CMCN 4.0 của quốc gia. Tương tự như những g&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy ở c&aacute;c thị trường kh&aacute;c, UOB tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ khi mở cửa trở lại với việc nới lỏng dần c&aacute;c hạn chế đi lại v&agrave; niềm tin của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tăng l&ecirc;n.</p> <p>B&ecirc;n cạnh việc triển khai nhiều biện ph&aacute;p cứu trợ, Ch&iacute;nh phủ Việt Nam đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c kế hoạch hỗ trợ phục hồi kinh tế gồm 6 trụ cột ưu ti&ecirc;n bao gồm kh&ocirc;i phục chuỗi cung ứng, th&uacute;c đẩy sản xuất, th&uacute;c đẩy đầu tư quy m&ocirc; lớn, giải quyết những kh&oacute; khăn của c&aacute;c doanh nghiệp bao gồm cả c&aacute;c c&ocirc;ng ty FDI đang gặp phải, cải thiện thể chế theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế v&agrave; ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực.</p> <p>C&ugrave;ng với nỗ lực của Ch&iacute;nh phủ trong việc hỗ trợ nền kinh tế, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam (NHNN) đ&atilde; đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; chỉ đạo kịp thời đối với lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng. Đ&oacute; l&agrave; việc cho ph&eacute;p t&aacute;i cơ cấu nợ với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng đủ điều kiện, giảm l&atilde;i suất quy định v&agrave; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng miễn hoặc giảm ph&iacute; giao dịch.</p> <p>Trong thời điểm kh&oacute; khăn n&agrave;y, UOB Việt Nam vẫn ki&ecirc;n định hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng khắc phục t&igrave;nh trạng Covid-19 theo định hướng của NHNN. Chẳng hạn, UOB Việt Nam đ&atilde; khởi động chương tr&igrave;nh hỗ trợ v&agrave;o th&aacute;ng 3/2020 để hỗ trợ những kh&aacute;ch h&agrave;ng đang gặp kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đ&atilde; chủ động r&agrave; so&aacute;t, giảm l&atilde;i suất cho vay v&agrave; miễn, giảm ph&iacute; chuyển tiền. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng c&aacute;c giao dịch kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt trong bối cảnh thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; hạn chế tiếp x&uacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://media.vneconomy.vn/w900/images/upload/2021/11/25/bd-td3.png" /></p> <p><strong><em>Trong bối cảnh như vậy, UOB dự b&aacute;o như thế n&agrave;o về d&ograve;ng vốn FDI v&agrave;o Việt Nam trong thời gian tới, thưa &ocirc;ng?</em></strong></p> <p>Theo t&ocirc;i, d&ograve;ng vốn FDI sẽ duy tr&igrave; khả năng phục hồi do ba nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh.</p> <p><em>Thứ nhất,</em>&nbsp;bất chấp những trở ngại từ c&aacute;c hạn chế v&agrave; cấm đi lại li&ecirc;n quan đến Covid-19, vốn FDI vẫn chảy mạnh mẽ v&agrave;o Việt Nam. Vốn FDI đăng k&yacute; tăng gần 1 tỷ USD trong qu&yacute; 3 l&agrave; điều đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ trong khi vốn FDI giải ng&acirc;n cũng ở mức khả quan.</p> <p><em>Thứ hai,</em>&nbsp;xuất khẩu sang Hoa Kỳ v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u vẫn đang tăng mạnh, mặc d&ugrave; với tốc độ chậm hơn. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 9 th&aacute;ng đầu năm nay đạt gần 70 tỷ USD, cao hơn nhiều so với kim ngạch xuất khẩu cả năm 2019. Việt Nam tiếp tục l&agrave; nh&agrave; xuất khẩu lớn nhất v&agrave; cũng l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ.</p> <p><em>Thứ ba</em>, tỷ lệ ti&ecirc;m chủng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc đ&atilde; được cải thiện đ&aacute;ng kể từ mức gần như bằng 0 l&ecirc;n hơn 20% chỉ trong v&ograve;ng 5 th&aacute;ng. Tại TP.HCM, tỷ lệ ti&ecirc;m chủng cải thiện rất nhanh, đạt gần 80%. Tỷ lệ n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa trong việc bảo vệ cộng đồng tốt hơn m&agrave; c&ograve;n cho ph&eacute;p nh&agrave; m&aacute;y được sớm hoạt động trở lại.</p> <p>V&igrave; vậy, UOB lạc quan với sự chuyển biến gần đ&acirc;y của Việt Nam v&agrave; tin rằng c&aacute;c hoạt động kinh tế sẽ khởi sắc trở lại sau kỳ nghỉ Tết khi người lao động nhập cư c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh trở về TP.HCM v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn kh&aacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hy vọng rằng c&aacute;c chuyến bay du lịch v&agrave; thương mại sẽ sớm trở lại hoạt động b&igrave;nh thường v&agrave; điều n&agrave;y sẽ th&uacute;c đẩy nền kinh tế hơn nữa.</p> <p><strong><em>L&agrave; đối t&aacute;c hợp t&aacute;c với Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư trong việc x&uacute;c tiến đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i, UOB sẽ c&oacute; kế hoạch như thế n&agrave;o trong thời gian tới?</em></strong></p> <p>UOB đ&atilde; v&agrave; đang gi&uacute;p c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng trong khu vực đầu tư v&agrave;o Việt Nam v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đẩy mạnh nỗ lực của m&igrave;nh kể từ năm 2013 khi th&agrave;nh lập Bộ phận Tư vấn FDI tại đ&acirc;y.</p> <p>Năm 2015, UOB đ&atilde; k&yacute; Bi&ecirc;n bản ghi nhớ (MOU) với Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i (FIA) để th&uacute;c đẩy đầu tư xuy&ecirc;n bi&ecirc;n giới. Kể từ đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; hỗ trợ hơn 150 c&ocirc;ng ty nắm bắt cơ hội tại Việt Nam, gi&uacute;p tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 51.000 tỷ đồng vốn FDI, tạo ra khoảng 17.000 việc l&agrave;m.</p> <p>Với việc gia hạn MOU với FIA v&agrave;o th&aacute;ng 11/2020, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt mục ti&ecirc;u th&uacute;c đẩy hơn 25.000 tỷ đồng vốn FDI v&agrave;o Việt Nam trong tương lai gần. Những khoản đầu tư nước ngo&agrave;i như vậy sẽ mang lại lợi &iacute;ch cho c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ v&agrave; vừa trong nước v&igrave; họ l&agrave; một phần quan trọng của chuỗi gi&aacute; trị ng&agrave;nh. Hơn 2.000 việc l&agrave;m cũng được dự b&aacute;o sẽ được tạo ra tại Việt Nam từ l&agrave;n s&oacute;ng đầu tư tiếp theo.</p> <p>C&ugrave;ng với FIA, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo tr&ecirc;n web với c&aacute;c diễn giả từ c&aacute;c đối t&aacute;c trong hệ sinh th&aacute;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i, bao gồm c&aacute;c cơ quan ch&iacute;nh phủ, c&ocirc;ng ty tư vấn v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty đa quốc gia, để chia sẻ kiến ​​thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; thực tiễn tốt nhất của họ về đầu tư v&agrave;o Việt Nam.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hợp t&aacute;c chặt chẽ với Trung t&acirc;m X&uacute;c tiến đầu tư miền Nam (IPCS), kết nối c&aacute;c nh&agrave; đầu tư với IPCS, sau đ&oacute; sẽ chia sẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; hướng dẫn về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến đầu tư v&agrave; c&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan chẳng hạn như c&aacute;ch xin giấy chứng nhận đăng k&yacute; đầu tư một c&aacute;ch hiệu quả.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vinh dự khi nỗ lực th&uacute;c đẩy FDI v&agrave;o Việt Nam được ghi nhận với việc Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư trao Bằng khen cho UOB v&agrave;o năm 2021. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục l&agrave;m việc với c&aacute;c cơ quan bao gồm FIA để cung cấp cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n to&agrave;n mạng lưới của Tập đo&agrave;n UOB những hiểu biết s&acirc;u sắc về địa phương, hỗ trợ gia nhập thị trường v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p t&agrave;i ch&iacute;nh th&iacute;ch hợp khi họ đầu tư v&agrave;o Việt Nam. C&ugrave;ng với đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng mong muốn gi&uacute;p đỡ nhiều hơn nữa c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra khu vực v&agrave; thế giới.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn