Tin thị trường
Dệt may dưới áp lực ‘xanh hóa’ từ các nhãn hàng quốc tế
TBKTSG - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Th&ocirc;ng tin n&agrave;y được ghi nhận tại hội thảo &ldquo;Xanh h&oacute;a ng&agrave;nh dệt may Việt Nam &ndash; 3 năm nh&igrave;n lại v&agrave; định hướng ph&aacute;t triển&rdquo; do Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas) c&ugrave;ng tổ chức Bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Thế giới (WWF) tổ chức trực tuyến v&agrave;o chiều ng&agrave;y 25-11.</p> <p>Theo c&aacute;c diễn giả, xu hướng hi&ecirc;̣n nay, các thương hi&ecirc;̣u may mặc lớn tr&ecirc;n th&ecirc;́ giới &ndash; đ&ocirc;́i tác đặt đơn hàng của ngành d&ecirc;̣t may Vi&ecirc;̣t Nam &ndash; đang chuy&ecirc;̉n sang ưu ti&ecirc;n các &ldquo;doanh nghi&ecirc;̣p xanh&rdquo;. Những doanh nghi&ecirc;̣p g&acirc;y &ocirc; nhi&ecirc;̃m trong quá trình sản xu&acirc;́t, kh&ocirc;ng áp dụng các giải pháp ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m năng lượng, tài nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&hellip; có nguy cơ bị ngừng ti&ecirc;́p nh&acirc;̣n đơn hàng hoặc bị từ ch&ocirc;́i đặt hàng.</p> <p>&Ocirc;ng James Phillips, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty may mặc TAL Việt Nam, cho biết hơn 250 nh&atilde;n h&agrave;ng may mặc thời trang tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; đưa ra c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy tắc ứng xử c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với m&ocirc;i trường với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp.</p> <p>Do đ&oacute;, y&ecirc;u cầu c&aacute;c doanh nghiệp may mặc Việt Nam cung cấp v&agrave; gia c&ocirc;ng cho c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng n&agrave;y cần phải thực hiện sản xuất theo hướng &ldquo;xanh h&oacute;a&rdquo; một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả, c&oacute; lợi nhuận v&agrave; ph&aacute;t triển. Theo đ&oacute;, nh&agrave; m&aacute;y của doanh nghiệp sản xuất phải tiết kiệm năng lượng, nước; sử dụng nguy&ecirc;n liệu th&acirc;n thiện v&agrave; an to&agrave;n với m&ocirc;i trường; doanh nghiệp hoạt động c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với m&ocirc;i trường v&agrave; x&atilde; hội&hellip;</p> <p>&Ocirc;ng Trần Như T&ugrave;ng, Trưởng ban Ph&aacute;t triển bền vững của Vitas, cho rằng hiện nay, đa số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ng&agrave;nh h&agrave;ng dệt may gia c&ocirc;ng cho c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng lớn tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; tiếp nhận những y&ecirc;u cầu &ldquo;xanh h&oacute;a trong sản xuất&rdquo; như thực hiện tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội, m&ocirc;i trường v&agrave; cắt giảm ph&aacute;t thải. &ldquo;Đ&acirc;y cũng l&agrave; những ti&ecirc;u ch&iacute; để đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực cạnh tranh khi tham gia v&agrave;o chuỗi cung ứng c&aacute;c mặt h&agrave;ng ra thị trường quốc tế&rdquo;, &ocirc;ng T&ugrave;ng n&oacute;i, v&agrave; cho rằng doanh nghiệp cần phải cải tiến v&agrave; tuẩn thủ thực hiện.</p> <p>Theo &ocirc;ng T&ugrave;ng, việc tu&acirc;n thủ những quy tắc của c&aacute;c thương hiệu về tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội v&agrave; m&ocirc;i trường l&agrave; một trong những y&ecirc;u cầu cơ bản, nền tảng m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y khi tham gia v&agrave;o chuỗi cung ứng đều phải cam kết.</p> <p>Trước mắt, việc thực h&agrave;nh c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn ph&aacute;t triển bền vững c&oacute; thể g&acirc;y kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp v&igrave; khoản đầu tư lớn v&agrave; cần nh&acirc;n sự triển khai, nhưng về l&acirc;u d&agrave;i, theo &ocirc;ng T&ugrave;ng th&igrave; uy t&iacute;n, thương hiệu của doanh nghiệp sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, v&agrave; c&oacute; thể nhận được sự hỗ trợ từ c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng, c&aacute;c tổ chức quốc tế v&agrave; tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh.</p> <p>&ldquo;Muốn tồn tại, y&ecirc;u cầu bắt buộc với mỗi doanh nghiệp l&agrave; cần phải th&iacute;ch ứng để thay đổi nhằm ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; đi xa hơn nữa&rdquo;, &ocirc;ng T&ugrave;ng n&oacute;i v&agrave; cho rằng, việc ph&aacute;t triển theo hướng &ldquo;xanh h&oacute;a&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;, ti&ecirc;u chuẩn của c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng đề ra m&agrave; bản th&acirc;n doanh nghiệp hoạt động cũng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hơn với x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với thế hệ sau n&agrave;y.</p> <p>Tại sự kiện c&aacute;c &yacute; kiến cũng cho rằng thực tế cho thấy, việc c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y tu&acirc;n thủ sản xuất bền vững kh&ocirc;ng chỉ gia tăng được đơn h&agrave;ng m&agrave; c&ograve;n hoạt động hiệu quả, tiết kiệm được chi ph&iacute; hơn như giảm ti&ecirc;u hao năng lượng, tiết kiệm nước&hellip;</p> <p>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, khi c&aacute;c doanh nghiệp được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; ph&aacute;t triển bền vững sẽ mang lại gi&aacute; trị cho cả ng&agrave;nh dệt may Việt Nam. Khi đ&oacute; c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng thế giới sẽ nh&igrave;n Việt Nam ở một con mắt kh&aacute;c, đơn h&agrave;ng từ c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c sẽ được chuyển sang Việt Nam l&agrave; c&oacute; thể xảy ra.</p> <p>Ng&agrave;nh dệt may của Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ c&aacute;c hiệp định thương mại với c&aacute;c nước v&agrave; khu vực đ&atilde; k&yacute; kết. Nhưng, đ&acirc;y cũng l&agrave; th&aacute;ch thức đối với c&aacute;c doanh nghiệp khi m&agrave; chuỗi cung ứng phải đảm bảo những y&ecirc;u cầu của c&aacute;c hiệp định về cam kết bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ph&aacute;t thải thấp.</p> <p>C&aacute;c doanh nghiệp lĩnh vực dệt may đang hướng đến đầu tư c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tăng t&iacute;nh cạnh tranh của sản phẩm khi xuất khẩu. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; th&aacute;ch thức với c&aacute;c doanh nghiệp quy m&ocirc; nhỏ v&agrave; vừa v&igrave; nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh c&ograve;n hạn chế.</p> <p>M&ocirc;̣t s&ocirc;́ ý ki&ecirc;́n cho rằng, đ&ecirc;̉ cải thi&ecirc;̣n hi&ecirc;̣n trạng sản xu&acirc;́t của doanh nghiệp, ngo&agrave;i sự nỗ lực của doanh nghiệp, th&igrave; r&acirc;́t c&acirc;̀n sự h&ocirc;̃ trợ từ Chính phủ, các t&ocirc;̉ chức tài chính, c&aacute;c nhãn hàng d&ecirc;̣t may&hellip;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn