Tin thị trường
FECON trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng
Báo Đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
FCN  20.60 0.98%

<p>Theo đ&oacute;, g&oacute;i thầu mới nhất trị gi&aacute; 365 tỷ đồng, đảm nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng cọc tại Nh&agrave; m&aacute;y Nhiệt điện Vũng &Aacute;ng II (H&agrave; Tĩnh). Đ&acirc;y l&agrave; g&oacute;i thầu thứ 2 của FECON tại Dự &aacute;n n&agrave;y trong năm 2021, sau g&oacute;i thầu trị gi&aacute; hơn 70 tỷ đồng đ&atilde; tr&uacute;ng hồi đầu năm.</p> <p>Cũng thuộc mảng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng nghiệp, hợp đồng thi c&ocirc;ng m&oacute;ng trụ turbine tại Nh&agrave; m&aacute;y Điện gi&oacute; Lạc H&ograve;a 2 (S&oacute;c Trăng) đ&atilde; mang về cho FECON 103 tỷ đồng doanh số. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c g&oacute;i thầu kh&aacute;c với tổng gi&aacute; trị 120 tỷ đồng tại c&aacute;c dự &aacute;n như Samsung Display Hải Ph&ograve;ng, Nestle Việt Nam (Đồng Nai)&hellip;</p> <p>Đối với c&aacute;c dự &aacute;n x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng, FECON tr&uacute;ng g&oacute;i thầu thi c&ocirc;ng kết cấu th&acirc;n v&agrave; ho&agrave;n thiện th&ocirc; x&acirc;y tr&aacute;t tại Dự &aacute;n Trung t&acirc;m dịch vụ tổng hợp (phường Đ&ocirc;ng Hương, TP. Thanh H&oacute;a) với tổng gi&aacute; trị hợp đồng l&agrave; 122 tỷ đồng; g&oacute;i thầu với gi&aacute; trị 32,3 tỷ đồng tại Dự &aacute;n nh&agrave; điều h&agrave;nh v&agrave; nghi&ecirc;n cứu A9 - Đại học Phenikaa (H&agrave; Nội).</p> <p>Tổng gi&aacute; trị cộng dồn c&aacute;c g&oacute;i thầu đ&atilde; tr&uacute;ng trong th&aacute;ng 10 v&agrave; 11 của FECON l&agrave; hơn 740 tỷ đồng, n&acirc;ng tổng doanh số k&yacute; hợp đồng l&ecirc;n hơn 4.100 tỷ đồng (bao gồm c&aacute;c hợp đồng chuyển tiếp năm 2020).</p> <p>Kết th&uacute;c qu&yacute; III/2021, FECON ghi nhận doanh thu thuần 868 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất l&agrave; 20 tỷ đồng. Lũy kế 9 th&aacute;ng đầu năm, FECON ghi nhận 2.209 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng. Những con số n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &ldquo;điểm s&aacute;ng&rdquo; trong kết quả kinh doanh của c&aacute;c&nbsp;doanh nghiệp&nbsp;x&acirc;y lắp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến t&igrave;nh h&igrave;nh sản xuất - kinh doanh của c&aacute;c doanh nghiệp.</p> <p>Dấu ấn nổi bật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 của FECON l&agrave; việc c&ocirc;ng ty đ&atilde; tham gia hơn 10 dự &aacute;n điện gi&oacute; trong vai tr&ograve; tổng thầu CBoP với tổng gi&aacute; trị tr&uacute;ng thầu khoảng gần 2.900 tỷ đồng, điển h&igrave;nh như Cụm trang trại điện gi&oacute; B&amp;T Quảng B&igrave;nh, Nh&agrave; m&aacute;y điện gi&oacute; Tr&agrave; Vinh V1-3, Nh&agrave; m&aacute;y điện gi&oacute; Th&aacute;i H&ograve;a... C&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được b&agrave;n giao cho chủ đầu, g&oacute;p phần đưa c&aacute;c dự &aacute;n kịp về đ&iacute;ch v&agrave; hưởng ưu đ&atilde;i gi&aacute; FIT (gi&aacute; mua điện ưu đ&atilde;i, cố định trong 20 năm) theo quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về cơ chế hỗ trợ ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n điện gi&oacute; tại Việt Nam.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một số g&oacute;i thầu kh&aacute;c tại Nh&agrave; m&aacute;y Nhiệt điện V&acirc;n Phong 1, Kh&aacute;ch sạn Golden Hotel Đ&agrave; Lạt, Sun Grand City Hillside Ph&uacute; Quốc&hellip; cũng đ&atilde; kết th&uacute;c đ&uacute;ng tiến độ. C&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y sẽ tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o kết quả kinh doanh qu&yacute; IV/2021 của C&ocirc;ng ty sau khi triển khai ho&agrave;n c&ocirc;ng.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn