Tin thị trường
MBKE: Nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát, cổ phiếu ngân hàng đang được định giá rẻ
Sài Gòn đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><b>Nợ xấu trong tầm kiểm so&aacute;t</b></p> <p>Tr&aacute;i ngược với lo ngại của thị trường về những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến việc nợ xấu gia tăng bị &ldquo;thổi phồng&rdquo; tr&ecirc;n TTCK, trong ph&acirc;n t&iacute;ch về ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng (NH) mới đ&acirc;y, CTCK Maybank Kim Eng (MBKE), cho rằng việc nợ xấu tăng ở qu&yacute; III trong bối cảnh gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội nghi&ecirc;m ngặt l&agrave; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được. Thậm ch&iacute;, trong kịch bản xấu nhất khi tất cả nợ t&aacute;i cơ cấu đều chuyển th&agrave;nh nợ xấu th&igrave; cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y rủi ro cho hệ thống NH như giai đoạn 2012-2014.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, khi nền kinh tế phục hồi, hầu hết c&aacute;c khoản nợ t&aacute;i cơ cấu sẽ chuyển th&agrave;nh nợ đủ ti&ecirc;u chuẩn. Tại cuộc họp với giới ph&acirc;n t&iacute;ch về kết quả kinh doanh qu&yacute; III, ban l&atilde;nh đạo c&aacute;c NH cho rằng 95% c&aacute;c khoản nợ t&aacute;i cơ cấu sẽ phục hồi.</p> <p>Triển vọng t&iacute;ch cực n&agrave;y c&ugrave;ng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao tại c&aacute;c NH hiện nay (trung b&igrave;nh l&agrave; 150% trong qu&yacute; III (gấp 3 lần so với c&ugrave;ng kỳ 2016) đ&atilde; củng cố niềm tin của MBKE rằng hệ thống NH sẽ kh&ocirc;ng đối mặt với &ldquo;c&uacute; sốc&rdquo; về ph&iacute; suất t&iacute;n dụng. Dự b&aacute;o, ph&iacute; suất t&iacute;n dụng sẽ giảm từ qu&yacute; II-2022 sẽ l&agrave; động lực ch&iacute;nh gi&uacute;p lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn trong nửa sau 2022.</p> <p><b>Đang trong chu kỳ sinh lời cao</b></p> <p>Cũng theo MBKE, ng&agrave;nh NH vẫn đang trong chu kỳ sinh lợi cao với ROE tr&ecirc;n 18% so với trung b&igrave;nh c&aacute;c NH trong khu vực l&agrave; 12%, nhờ ROA cải thiện v&agrave; được hỗ trợ bởi c&aacute;c quy định về vốn hợp l&yacute;.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, t&aacute;c động của Covid-19 đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m gi&aacute;n đoạn chu kỳ ph&aacute;t triển mạnh mẽ của hệ thống NH. Những lo ngại về rủi ro nợ xấu sẽ hạ nhiệt từ cuối qu&yacute; I-2022 c&ugrave;ng với sự phục hồi của nền kinh tế v&agrave; theo đ&oacute; sẽ th&uacute;c đẩy t&acirc;m l&yacute; thị trường đối với CP NH.</p> <p>&ldquo;Hơn nữa, những kế hoạch b&aacute;n vốn cổ phần v&agrave; tăng vốn cũng sẽ l&agrave; động lực gi&uacute;p CP NH được đ&aacute;nh gi&aacute; lại trong thời gian tới&rdquo;, theo b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch của MBKE.</p> <p>Theo nhận định của MBKE, c&aacute;c NH sẽ duy tr&igrave; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ổn định v&agrave; ROE cao ở mức 18-25% trong năm 2022. Đặc biệt, c&aacute;c NH c&oacute; khả năng mở rộng v&agrave; bảo to&agrave;n NIM trước nguy cơ lạm ph&aacute;t, cũng như c&oacute; dư địa để giảm tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng (nhờ dự ph&ograve;ng rủi ro cho vay cao) sẽ l&agrave; c&aacute;c m&atilde; CP vượt trội hơn.</p> <p>Dự b&aacute;o, c&aacute;c NH sẽ duy tr&igrave; tăng trưởng lợi nhuận trung b&igrave;nh 25% trong năm 2022, trong đ&oacute; 6 th&aacute;ng cuối năm sẽ l&agrave; giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ khi việc tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng c&oacute; thể giảm bớt nhờ m&ocirc;i trường hoạt động được cải thiện v&agrave; mức so s&aacute;nh c&ugrave;ng kỳ 2021 thấp (lợi nhuận NH bị k&igrave;m h&atilde;m trong 2 qu&yacute; cuối của năm 2021).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c động lực tăng trưởng kh&aacute;c của ng&agrave;nh NH bao gồm: tăng trưởng t&iacute;n dụng mạnh hơn (14-18%) do cầu t&iacute;n dụng lớn hậu đại dịch, NIM ổn định v&agrave; thu nhập từ ph&iacute; tăng mạnh (30-40%).</p> <p><b>Mức định gi&aacute; hấp dẫn</b></p> <p>Theo MBKE, c&aacute;c NH hiện đang giao dịch ở mức trung b&igrave;nh 1,8x P/B dự ph&oacute;ng 2021 v&agrave; 1,5x P/B dự ph&oacute;ng 2022. Đ&acirc;y l&agrave; mức định gi&aacute; thấp so với mức ROE cao m&agrave; c&aacute;c NH tạo ra (trung b&igrave;nh l&agrave; 18,5%).</p> <p>Kh&ocirc;ng những vậy, hầu hết c&aacute;c NH hiện đang giao dịch ở mức định gi&aacute; trung b&igrave;nh 5 năm trong khi ROE đ&atilde; cải thiện đ&aacute;ng kể so với mức ROE cao nhất trong 5 năm qua. Kỳ vọng d&ograve;ng tiền v&agrave;o CP &ldquo;vua&rdquo; sẽ hồi phục từ qu&yacute; I-2022 khi thị trường dần nhận ra 3 yếu tố hỗ trợ quan trọng.</p> <p>Đầu ti&ecirc;u l&agrave; c&aacute;c NH vẫn duy tr&igrave; tốc độ tăng trưởng cao v&agrave; khả năng sinh lời mạnh mẽ. Kế đến l&agrave; rủi ro nợ xấu kh&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng như những nhận định trước đ&oacute;. V&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; định gi&aacute; của c&aacute;c NH đ&atilde; trở n&ecirc;n rẻ hơn so với c&aacute;c ng&agrave;nh kh&aacute;c.</p> <p>Từ ph&acirc;n t&iacute;ch tr&ecirc;n, MBKE khuyến nghị danh mục đầu tư d&agrave;i hạn bao gồm: TCB, VCB v&agrave; MBB. Đối với danh mục đầu tư linh hoạt, một số CP c&oacute; chất x&uacute;c t&aacute;c trong giai đoạn 3-9 th&aacute;ng như: VPB, MSB, STB, BID v&agrave; CTG.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn