Tin doanh nghiệp
‘Bẻ lái’ kinh doanh, Vietnam Airlines có thoát vùng trời u ám?
VnBusiness - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Tổng c&ocirc;ng ty CP H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, m&atilde;: HVN) mới đ&acirc;y vừa ra mắt s&agrave;n thương mại điện tử VnaMall, cung cấp dịch vụ đi chợ cuối tuần với 300 sản phẩm, từ thực phẩm, n&ocirc;ng sản, đồ uống đến qu&agrave; tặng, vật phẩm đồng thương hiệu Vietnam Airlines&hellip;&nbsp;</p> <p><strong>Vietnam Airlines b&aacute;n h&agrave;ng&hellip; online</strong></p> <p>Hiện, dịch vụ được Vietnam Airlines phục vụ tại 2 th&agrave;nh phố lớn l&agrave; Tp.HCM v&agrave; H&agrave; Nội. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đặt mua c&aacute;c loại đồ ăn trong nh&oacute;m &quot;ẩm thực tr&ecirc;n m&acirc;y&quot; như rượu vang hạng Thương gia hay m&oacute;n tr&aacute;ng miệng, m&oacute;n ăn nhẹ l&agrave; c&aacute;c loại b&aacute;nh mỳ.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, Vietnam Airlines từng c&ocirc;ng bố dự định th&ecirc;m c&aacute;c ng&agrave;nh nghề như sản xuất v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh phim điện ảnh, phim video v&agrave; chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh...</p> <p>Bước đi mới của Vietnam Airlines trong bối cảnh h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia bị t&agrave;n ph&aacute; nặng nề bởi dịch Covid-19. Thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines vẫn chưa thể c&ocirc;ng bố b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; 3/2021 do dịch Covid-19. Tuy nhi&ecirc;n, t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 6/2021, lợi nhuận sau thuế cổ đ&ocirc;ng c&ocirc;ng ty mẹ &acirc;m 8.458 tỷ đồng sau so&aacute;t x&eacute;t, tăng mạnh so với con số 5.143 tỷ đồng c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Với 6 qu&yacute; lỗ li&ecirc;n tiếp, lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối t&iacute;nh đến cuối qu&yacute; 2 l&ecirc;n đến &acirc;m 17.808 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt qu&aacute; t&agrave;i sản ngắn hạn với số tiền l&agrave; 34.664 tỷ đồng, khoản phải trả qu&aacute; hạn của Tổng c&ocirc;ng ty l&agrave; 14.805 tỷ đồng v&agrave; vốn chủ sở hữu ch&iacute;nh thức &acirc;m 2.787 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>Tại b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh so&aacute;t x&eacute;t 6 th&aacute;ng đầu năm, Deloitte Việt Nam nghi ngờ khả năng hoạt động li&ecirc;n tục của Vietnam Airlines, phụ thuộc v&agrave;o sự hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; được gia hạn c&aacute;c khoản vay từ ng&acirc;n h&agrave;ng, tổ chức t&iacute;n dụng, c&aacute;c khoản phải trả cho nh&agrave; cung cấp, cho thu&ecirc; cũng như diễn biến dịch Covid-19.&nbsp;</p> <p>Tương tự, tại Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n trực tuyến hồi cuối th&aacute;ng 6, Hội đồng quản trị CTCP H&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet - Vietjet Air (VJC) tr&igrave;nh Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng th&ocirc;ng qua bổ sung ng&agrave;nh nghề như b&aacute;n lẻ đồng hồ, k&iacute;nh mắt, v&agrave;ng, bạc, đ&aacute; qu&yacute;, đồ trang sức, h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ. Bổ sung ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c như b&aacute;n bu&ocirc;n thực phẩm, b&aacute;n bu&ocirc;n đồ uống, bu&ocirc;n vải h&agrave;ng may mặc, gi&agrave;y d&eacute;p, b&aacute;n lẻ lương thực thực phẩm đồ uống, thuốc l&aacute;, thuốc l&agrave;o trong si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng tiện lợi, trung t&acirc;m thương mại v&agrave; cửa h&agrave;ng kinh doanh tổng hợp; xuất bản b&aacute;o, tạp ch&iacute;, ấn phẩm định kỳ, lập trang th&ocirc;ng tin tổng hợp; nhiếp ảnh&hellip;</p> <p>Cũng giống như &ldquo;anh cả&rdquo; Vietnam Airlines, ở thời điểm hiện tại, Vietjet Air chưa c&ocirc;ng bố b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; 3/2021 d&ugrave; hầu hết c&aacute;c doanh nghiệp tr&ecirc;n thị trường đ&atilde; ho&agrave;n tất. B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh so&aacute;t x&eacute;t b&aacute;n ni&ecirc;n 2021 cho thấy, doanh thu b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; cung cấp dịch vụ 6 th&aacute;ng đầu năm 2021 ghi nhận 7.556 tỷ đồng, giảm 31% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i v&agrave; giảm 10% so với b&aacute;o c&aacute;o tự lập. Lỗ gộp b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; cung cấp dịch vụ 2.881 tỷ đồng, tăng 98% so với khoản lỗ c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Tuy nhi&ecirc;n, doanh thu hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh tăng gấp 3, từ 1.027 tỷ đồng năm ngo&aacute;i l&ecirc;n 3.776 tỷ đồng, nhờ đ&oacute; Vietjet Air ghi nhận l&atilde;i thuần từ hoạt động kinh doanh 156,6 tỷ đồng, trong khi năm ngo&aacute;i lỗ đến 1.729 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>Nợ phải trả t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 6/2021 l&agrave; 32.880 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với con số đầu năm v&agrave; gấp gần 2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đ&oacute;, vay nợ t&agrave;i ch&iacute;nh 11.388 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng nợ phải trả. Tổng t&agrave;i sản của Vietjet Air t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 6 l&agrave; 49.855 tỷ đồng. Hiện, Vietjet Air đang &acirc;m d&ograve;ng tiền kinh doanh l&ecirc;n đến 3.698 tỷ đồng, tăng so với con số c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i l&agrave; 2.049 tỷ đồng. Tiền mặt giảm từ 2.926 tỷ đồng xuống c&ograve;n 1.517 tỷ đồng. Kiểm to&aacute;n cho rằng, c&aacute;c điều kiện n&agrave;y cho thấy sự tồn tại của yếu tố kh&ocirc;ng chắc chắn trọng yếu c&oacute; thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động li&ecirc;n tục của Vietjet Air.&nbsp;</p> <p>Triển vọng n&agrave;o cho Vietnam Airlines?</p> <p>Dịch Covid-19 c&ograve;n phức tạp v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i, do đ&oacute; việc doanh nghiệp chủ động thay đổi chiến thuật đầu tư kinh doanh l&agrave; bước đi nhanh nhạy, kịp thời để t&igrave;m kiếm cơ hội sinh lời. Tuy nhi&ecirc;n, việc &ldquo;bẻ l&aacute;i&rdquo; sang lĩnh vực mới ho&agrave;n to&agrave;n dự b&aacute;o sẽ l&agrave; một b&agrave;i to&aacute;n h&oacute;c b&uacute;a buộc c&aacute;c doanh nghiệp ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải t&iacute;nh to&aacute;n rất kỹ, bởi triển vọng ng&agrave;nh b&aacute;n lẻ c&oacute; dấu hiệu k&eacute;m t&iacute;ch cực.</p> <p>Số liệu từ Tổng cục Thống k&ecirc; cho thấy, tổng mức b&aacute;n lẻ h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; doanh thu dịch vụ ti&ecirc;u d&ugrave;ng tháng 10/2021 ước đạt 357,9 nghìn tỷ đ&ocirc;̀ng, tăng 18,1% so với th&aacute;ng trước v&agrave; giảm 19,5% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. T&iacute;nh chung 10 th&aacute;ng năm 2021 đạt 3.720,4 ngh&igrave;n tỷ đồng, giảm 8,6% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố gi&aacute; giảm 10,3% (c&ugrave;ng kỳ năm 2020 giảm 4,5%).&nbsp;</p> <p>Sự lan rộng của biến thể Delta g&acirc;y ra đợt dịch COVID-19 thứ tư ở Việt Nam bắt đầu từ cuối th&aacute;ng 4/2021 dẫn đến số ca bệnh tăng mạnh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc trong suốt qu&yacute; 3 đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế với tăng trưởng GDP &acirc;m 6,17%. Dịch Covid-19 k&eacute;o d&agrave;i đ&atilde; l&agrave;m tăng tỷ lệ v&agrave; số người thiếu việc l&agrave;m trong độ tuổi trong qu&yacute; 3/2021 l&ecirc;n mức cao nhất trong v&ograve;ng 10 năm qua. Số người thiếu việc l&agrave;m trong độ tuổi qu&yacute; 3/2021 l&agrave; hơn 1,8 triệu người, tăng 700,3 ngh&igrave;n người so với qu&yacute; trước v&agrave; tăng 620 ngh&igrave;n người so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n của lao động qu&yacute; III/2021 đạt 5,2 triệu đồng/th&aacute;ng, giảm 847.000 đồng so với qu&yacute; trước v&agrave; giảm 573.000 đồng so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p>Thất nghiệp tăng cao, thu nhập của người d&acirc;n giảm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức chi ti&ecirc;u của người d&acirc;n, t&acirc;m l&yacute; thận trọng ti&ecirc;u d&ugrave;ng với c&aacute;c mặt h&agrave;ng m&agrave; VietJet Air dự định kinh doanh như v&agrave;ng bạc, trang sức, đ&aacute; qu&yacute;...</p> <p>Trong khi đ&oacute;, đối với Vietnam Airlines, so với c&aacute;c s&agrave;n thương mại điện tử hiện nay, c&aacute;c sản phẩm m&agrave; VnaMall b&agrave;y b&aacute;n đang nhắm v&agrave;o đối tượng kh&aacute;ch du lịch l&agrave; ch&iacute;nh. Tuy nhi&ecirc;n, thế kh&oacute; của VnaMall ch&iacute;nh l&agrave; diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm ở H&agrave; Nội v&agrave; Tp.HCM tăng cao những ng&agrave;y gần đ&acirc;y cho thấy triển vọng mở cửa ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch quốc tế gặp nhiều bất lợi.&nbsp;</p> <p>Lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam lũy kế 10 th&aacute;ng năm 2021 chỉ đạt 125 ngh&igrave;n lượt kh&aacute;ch, tương ứng mức giảm 99% so với thời kỳ đỉnh cao năm 2019 (14,5 triệu lượt kh&aacute;ch) v&agrave; giảm 96,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 th&aacute;ng, vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch ước đạt 2.141 triệu lượt kh&aacute;ch, giảm 27,1% so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, h&agrave;ng kh&ocirc;ng sụt giảm s&acirc;u 48,2% do đường bay nội địa hoạt động cầm chừng với c&ocirc;ng suất hạn chế. C&ograve;n thống k&ecirc; từ Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn từ 19/9 - 18/10, số chuyến bay khai th&aacute;c của Vietnam Airlines l&agrave; 1.430 chuyến, giảm 80,6% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.&nbsp;</p> <p>&quot;Hiện trạng ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng đang c&ograve;n qu&aacute; nhiều kh&oacute; khăn trước mắt, việc đầu tư sản xuất sản phẩm mới cũng như hạ tầng thương mại điện tử sẽ tăng th&ecirc;m vốn trong khi doanh thu chưa c&oacute; dấu hiệu khả quan, tạo nhiều rủi ro cho Vietnam Airlines. Đặc biệt trước đ&oacute; cũng từng c&oacute; nhiều trang thương mại điện tử sập s&agrave;n. Tuy nhi&ecirc;n, Vietnam Airlines ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể t&igrave;m c&aacute;ch kh&aacute;c bằng b&aacute;n h&agrave;ng độc lạ nhập khẩu, đơn h&agrave;ng xử l&yacute; nhanh, hậu cần tốt chắc chắn sẽ thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;, một nh&agrave; đầu tư chuy&ecirc;n nghiệp nhấn mạnh.&nbsp;&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn