Tin doanh nghiệp
Chủ tịch Ngân hàng Hàng Hải mua xong 10 triệu cổ phiếu MSB
Báo Đầu tư - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của MSB đ&atilde; mua xong 10 triệu cổ phiếu, thực hiện giao dịch từ ng&agrave;y 25/10-24/11/2021 theo phương thức khớp lệnh.</p> <p>Sau giao dịch, &ocirc;ng Tuấn sở hữu hơn 12,2 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,8% vốn cổ phần của&nbsp;ng&acirc;n h&agrave;ng&nbsp;MSB.</p> <p>Sau khi lập đỉnh 28.200 đồng/cổ phiếu ng&agrave;y 24/11, sang phi&ecirc;n 25/11, cổ phiếu MSB giảm nhẹ 1,4% xuống mức 27.800 đồng/cổ phiếu. Ước t&iacute;nh theo mức gi&aacute; n&agrave;y, số cổ phiếu m&agrave; chủ tịch MSB sở hữu c&oacute; gi&aacute; trị khoảng 340 tỷ đồng.</p> <p>Mới đ&acirc;y ng&agrave;y 23/11/2021, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN) đ&atilde; ra quyết định số 1883/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động của MSB.<br /> <br /> Như vậy, vốn điều lệ của ng&acirc;n h&agrave;ng tăng th&ecirc;m 3.525 tỷ đồng so với trước đ&acirc;y. Số vốn tăng th&ecirc;m n&agrave;y được MSB thực hiện th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% đ&atilde; được Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua v&agrave;o th&aacute;ng 3 v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; chấp thuận v&agrave;o th&aacute;ng 9 năm nay.</p> <p>Số cổ tức được ph&aacute;t h&agrave;nh mới n&agrave;y đang được MSB ho&agrave;n tất hồ sơ ni&ecirc;m yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n TP.HCM (HOSE) v&agrave; đ&atilde; được Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; Chứng kho&aacute;n Việt Nam (VSD) cấp chứng nhận đăng k&yacute; chứng kho&aacute;n, đăng k&yacute; lưu k&yacute; bổ sung 352,5 triệu cổ phiếu từ ng&agrave;y 9/11/2021. Dự kiến số cổ tức sẽ được giao dịch sớm trong đầu th&aacute;ng 12/2021.</p> <p>Theo MSB, việc được ph&ecirc; chuẩn về số vốn điều lệ mới l&ecirc;n mức 15.275 tỷ đồng n&agrave;y sẽ gi&uacute;p Ng&acirc;n h&agrave;ng củng cố th&ecirc;m hệ số an to&agrave;n vốn CAR, tăng khả năng đề kh&aacute;ng của ng&acirc;n h&agrave;ng trước những kh&oacute; khăn của nền&nbsp;kinh tế&nbsp;trong v&agrave; sau thời kỳ dịch bệnh.</p> <p>Đồng thời nguồn vốn tăng th&ecirc;m cũng gi&uacute;p ng&acirc;n h&agrave;ng n&acirc;ng cao tiềm lực&nbsp;t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;để thực hiện c&aacute;c&nbsp;dự &aacute;n&nbsp;chiến lược trong giai đoạn 2021-2023 như số h&oacute;a ng&acirc;n h&agrave;ng, thay mới core-bannking&hellip;</p> <p>Về hoạt động kinh doanh, MSB đạt được những kết quả khả quan d&ugrave; chịu t&aacute;c động của đại dịch trong qu&yacute; III/2021. T&iacute;nh đến hết th&aacute;ng 10, l&atilde;i trước thuế của MSB đạt hơn 4.600 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm.</p> <p>Tỷ suất sinh lời tr&ecirc;n t&agrave;i sản b&igrave;nh qu&acirc;n (ROAA) v&agrave; chỉ số t&agrave;i ch&iacute;nh đo lường mức sinh lời (ROAE) của ri&ecirc;ng ng&acirc;n h&agrave;ng lần lượt l&agrave; 2,02% v&agrave; 19,69%.</p> <p>Tỷ lệ bi&ecirc;n l&atilde;i r&ograve;ng NIM 12 th&aacute;ng gần nhất đạt 3,79%, cao hơn mức 3,28% của năm 2020 v&agrave; 2,46% v&agrave;o năm 2019. Ng&acirc;n h&agrave;ng đặt mục ti&ecirc;u c&aacute;n mốc tr&ecirc;n 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm nay.</p> <p>MSB cũng đang k&yacute; kết thỏa thuận b&aacute;n 100% vốn c&ocirc;ng ty con FCCom cho đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i trong th&aacute;ng 11 n&agrave;y. Dự kiến thương vụ n&agrave;y mang về khoảng 1.800 tỷ - 2.000 tỷ đồng lợi nhuận cho MSB trong năm sau.</p> <p>Tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n, cổ phiếu MSB lập đỉnh mới với mức gi&aacute; 28.200 đồng/cổ phiếu theo gi&aacute; đ&oacute;ng cửa ng&agrave;y 24/11, đ&acirc;y l&agrave; mức gi&aacute; cao nhất của cổ phiếu kể từ sau khi chia cổ tức.&nbsp;</p> <p>Trong phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay (27/11) gi&aacute; cổ phiếu MSB quanh mức 27.800 đồng/cổ phiếu.&nbsp;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn