Tin thị trường
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp: Giảm thuế, hạ nhiệt giá xăng dầu
26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Gi&aacute; xăng dầu thế giới đang ở giai đoạn tăng mạnh trong bối cảnh triển vọng phục hồi kinh tế to&agrave;n cầu lạc quan, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế v&agrave; doanh nghiệp đều cho rằng, điều n&agrave;y sẽ c&oacute; ảnh hưởng nhất định đến qu&aacute; tr&igrave;nh phục hồi sản xuất kinh doanh trong nước sau đại dịch. Theo đ&oacute;, sau kỳ điều chỉnh gi&aacute; xăng dầu ng&agrave;y 10/11, gi&aacute; b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng&nbsp;xăng dầu đều tăng cao, đặc biệt, gi&aacute; xăng RON 95 tăng li&ecirc;n tiếp trong 5 lần điều chỉnh vừa qua, tiến s&aacute;t ngưỡng 25.000 đồng/l&iacute;t. (Cập nhật đến ng&agrave;y 25/11, với xu hướng điều chỉnh của gi&aacute; xăng dầu thế giới, dự b&aacute;o trong kỳ điều chỉnh mới gi&aacute; xăng dầu sẽ giảm nhưng vẫn ở mức cao). Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết đang thực hiện theo thẩm quyền, nghi&ecirc;n cứu đề xuất giảm thuế, ph&iacute; để gh&igrave;m đ&agrave; tăng của gi&aacute; xăng dầu.</p> <p><strong>Gi&aacute; xăng dầu tăng cản trở phục hồi sản xuất?</strong></p> <p>&Ocirc;ng Cao Việt T&uacute;, Hợp t&aacute;c x&atilde; Vận tải Hồng H&agrave;, bến xe Mỹ Đ&igrave;nh cho biết, diễn biến dịch bệnh vẫn c&ograve;n phức tạp n&ecirc;n việc vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch chưa thể trở lại như trước kia. C&aacute;c tuyến xe đều c&oacute; rất &iacute;t kh&aacute;ch, chỉ những trường hợp thật cần thiết mới đi xe, trong khi chi ph&iacute; xăng dầu tăng, l&agrave;m đội l&ecirc;n chi ph&iacute; vận h&agrave;nh của c&aacute;c doanh nghiệp, khiến cơ hội phục hồi c&agrave;ng giảm s&uacute;t.</p> <p>C&ograve;n theo &ocirc;ng Đ&agrave;o Trọng Khoa, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hiệp hội Logistics Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute;, mức tăng của gi&aacute; xăng dầu hiện nay l&agrave; mức cao nhất trong v&ograve;ng 7 năm qua v&agrave; sẽ phản &aacute;nh v&agrave;o chi ph&iacute; vận tải nội địa, hay v&agrave;o c&aacute;c cước vận chuyển quốc tế th&ocirc;ng qua c&aacute;c phụ ph&iacute; xăng dầu. Việc n&agrave;y chắc chắn sẽ g&acirc;y ảnh hưởng đến c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp logistics v&agrave; cụ thể l&agrave; chi ph&iacute; sẽ tăng, g&aacute;nh nặng sẽ đặt l&ecirc;n vai c&aacute;c c&ocirc;ng ty xuất nhập khẩu cũng như nền kinh tế.</p> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch về vấn đề n&agrave;y, TS. Cấn Văn Lực, chuy&ecirc;n gia kinh tế nhấn mạnh, gi&aacute; xăng dầu tăng l&agrave;m nổi cộm l&ecirc;n 3 vấn đề đ&oacute; l&agrave;:</p> <p>Thứ nhất,&nbsp;t&aacute;c động trực tiếp đối với một số doanh nghiệp phải sử dụng nhiều xăng dầu như vận tải, kể cả ph&acirc;n b&oacute;n trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp cũng phải sử dụng lượng xăng dầu tương đối nhiều.</p> <p>Thứ hai, l&agrave; khiến gi&aacute; cả đầu v&agrave;o v&agrave; sắp tới c&oacute; thể l&agrave; gi&aacute; cả đầu ra, b&aacute;n h&agrave;ng cũng sẽ bị tăng l&ecirc;n, vừa tăng chi ph&iacute; cho doanh nghiệp, người d&acirc;n, vừa tạo &aacute;p lực lạm ph&aacute;t từ nay đến cuối năm, cũng như trong nửa đầu năm 2022.</p> <p>Thứ ba, từ c&aacute;c t&aacute;c động tr&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần cản trở qu&aacute; tr&igrave;nh phục hồi kinh tế của Việt Nam.</p> <p>Từ đầu năm 2021 đến nay, qua nhiều lần điều chỉnh, gi&aacute; xăng dầu vẫn lu&ocirc;n ở trong xu hướng tăng gi&aacute;. Tại Việt Nam, c&oacute; hai yếu tố quyết định đến gi&aacute; xăng dầu đ&oacute; l&agrave; quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu v&agrave; thuế, trong khi quỹ b&igrave;nh ổn đ&atilde; cạn kiệt do chia li&ecirc;n tục trong thời gian vừa qua. Ch&iacute;nh v&igrave; thế để gh&igrave;m gi&aacute; xăng dầu trong nước, th&igrave; phương &aacute;n điều tiết thuế ph&iacute; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhắc đến như một giải ph&aacute;p hạ nhiệt gi&aacute; cả mặt h&agrave;ng thiết yếu n&agrave;y.</p> <p>Theo Luật sư Nguyễn Thanh H&agrave;, Chủ tịch c&ocirc;ng ty luật SBLaw, lĩnh vực xăng dầu ở Việt Nam hiện nay g&aacute;nh rất nhiều khoản thuế ph&iacute;, cho n&ecirc;n khi gi&aacute; xăng dầu thế giới tăng, nhưng c&aacute;c mức thuế, chi ph&iacute; vẫn giữ nguy&ecirc;n dẫn đến gi&aacute; xăng dầu tăng l&ecirc;n v&agrave; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người d&acirc;n, doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 nhiều kh&oacute; khăn n&agrave;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nếu so với nhiều quốc gia kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới v&agrave; trong khu vực, mức thuế n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; vẫn đang ở mức thấp khi nhiều nước đ&atilde; vượt ngưỡng 50%. Tỷ lệ thuế tr&ecirc;n gi&aacute; xăng của c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; c&oacute; quan hệ kinh tế lớn với Việt Nam như Campuchia v&agrave;o khoảng 49%, L&agrave;o 56,5%, Philippines 49,5%, Trung Quốc 52%, H&agrave;n Quốc 63,18% &nbsp;v&agrave; Singapore 67%.</p> <p>Vừa qua, b&aacute;o c&aacute;o của Li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết, từ đầu năm đến nay, gi&aacute; xăng dầu th&agrave;nh phẩm tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; tăng từ 35 - 43 % trong giai đoạn n&agrave;y, n&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - &nbsp;Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; theo hướng linh hoạt, gi&uacute;p cho mặt h&agrave;ng xăng dầu trong nước chỉ tăng khoảng 30%, thấp hơn so với đ&agrave; tăng tr&ecirc;n thế giới.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n theo thống k&ecirc; của hơn 40 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, hiện quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu đang &acirc;m hơn 1.400 tỷ đồng v&agrave; thời điểm hiện tại kh&ocirc;ng thể tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o quỹ b&igrave;nh ổn, m&agrave; phải t&iacute;nh to&aacute;n c&aacute;c biện ph&aacute;p cao hơn, như giảm từ 10-30 % c&aacute;c loại thuế ph&iacute; cấu th&agrave;nh v&agrave;o gi&aacute; xăng.</p> <p><strong>Giảm thuế n&agrave;o hợp l&yacute;?</strong></p> <p>Trao đổi với b&aacute;o giới, &ocirc;ng Trần Duy Đ&ocirc;ng, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ C&ocirc;ng Thương) cho biết, Bộ cũng đ&atilde; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh phủ kiến nghị một số biện ph&aacute;p, đề nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh xem x&eacute;t c&acirc;n nhắc để giảm c&aacute;c loại thuế, ph&iacute;, trong đ&oacute; nhấn mạnh đến việc giảm thuế bảo vệ m&ocirc;i trường.</p> <p>Hiện nay, trong số c&aacute;c loại thuế ph&iacute; cấu th&agrave;nh n&ecirc;n gi&aacute; xăng kh&ocirc;ng thể giảm thuế nhập khẩu, bởi theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do m&agrave; Việt Nam tham gia, mức thuế n&agrave;y sẽ giảm dần về 0%. Trong khi đ&oacute;, theo Nghị quyết số 406/NQ/UBTVQH15 mới đ&acirc;y c&oacute; giảm thuế gi&aacute; trị gia tăng cho c&aacute;c loại h&agrave;ng h&oacute;a dịch vụ, th&igrave; mặt h&agrave;ng xăng dầu kh&ocirc;ng được đề cập đến. Cho n&ecirc;n giảm thuế bảo vệ m&ocirc;i trường (hiện chiếm khoảng 32% đối với mặt h&agrave;ng xăng v&agrave; từ 11 - 20 % đối với mặt h&agrave;ng dầu) v&agrave; thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt đang l&agrave; phương &aacute;n tối ưu được c&aacute;c Bộ ng&agrave;nh v&agrave; chuy&ecirc;n gia đề xuất.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Duy Đ&ocirc;ng ph&acirc;n t&iacute;ch: &ldquo;Thuế bảo vệ m&ocirc;i trường hiện nay đối với mặt h&agrave;ng nhi&ecirc;n liệu sinh học E5 c&oacute; thể n&oacute;i được t&iacute;nh một c&aacute;ch rất cứng nhắc, cơ học, l&agrave; bằng 95% thuế bảo vệ m&ocirc;i trường, &aacute;p dụng đối với xăng RON 92. Như vậy, n&oacute; chưa đ&uacute;ng với mục ti&ecirc;u l&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, m&agrave; thực tế nhiều nước khi &aacute;p dụng thuế bảo vệ m&ocirc;i trường, họ t&iacute;nh theo mức giảm ph&aacute;t thải carbon m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; chứng minh, kể cả trong nước v&agrave; quốc tế đối với nhi&ecirc;n liệu sinh học khi c&oacute; 5% ethanol, sẽ giảm thải so với khoảng 60-70%. V&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i kiến nghị về c&aacute;c khoản thuế, đặc biệt với thuế bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo;.</p> <p>Mới đ&acirc;y Ch&iacute;nh phủ H&agrave;n Quốc tạm thời giảm 20% thuế đối với xăng dầu Diesel v&agrave; kh&iacute; h&oacute;a lỏng (LPG) được duy tr&igrave; trong 6 th&aacute;ng, nhằm giảm bớt t&aacute;c động xấu của gi&aacute; dầu tăng cao đối với lạm ph&aacute;t ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; đời sống người d&acirc;n. Giảm thuế nhi&ecirc;n liệu dự kiến sẽ l&agrave;, nguồn thu thuế của Ch&iacute;nh phủ nước n&agrave;y giảm 2.500 tỷ Won (2,1 tỷ USD) trong khi tỷ lệ lạm ph&aacute;t giảm 0,33 điểm phần trăm.</p> <p>C&oacute; thể thấy, phương &aacute;n giảm thuế l&agrave; khả thi đối với Việt Nam, hứa hẹn mang lại nhiều lợi &iacute;ch cho kinh tế quốc gia khi giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất, kinh doanh, qua đ&oacute; trực tiếp gi&uacute;p doanh nghiệp c&oacute; điều kiện phục hồi sản xuất. Tuy nhi&ecirc;n, khi Nh&agrave; nước đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c sắc thuế th&igrave; phải đảm bảo c&ocirc;ng bằng giữa c&aacute;c doanh nghiệp, do đ&oacute; việc d&ugrave;ng thuế để điều chỉnh gi&aacute; cũng cần phải c&acirc;n nhắc kỹ.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn