Tài chính - Ngân hàng
Tích cực “bơm” vốn cho nền kinh tế
TBNH - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><strong>K&iacute;ch cầu t&iacute;n dụng với l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i</strong></p> <p>C&ugrave;ng với việc dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm so&aacute;t ở nhiều địa phương, đất nước bước v&agrave;o giai đoạn th&iacute;ch ứng với trạng th&aacute;i &ldquo;b&igrave;nh thường mới&rdquo;, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng đang bắt nhịp trở lại. Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu vốn c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng đang rất t&iacute;ch cực đưa g&oacute;i t&iacute;n dụng với l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i ra thị trường khi nhu cầu vốn vay gia tăng trở lại v&agrave;o dịp cuối năm. Như VietinBank ra mắt &ldquo;Giải ph&aacute;p t&agrave;i ch&iacute;nh to&agrave;n diện ng&agrave;nh thương mại ph&acirc;n phối&rdquo; chia sẻ với c&aacute;c doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực n&agrave;y. OCB triển khai g&oacute;i hỗ trợ t&iacute;n dụng 1.000 tỷ đồng với mức l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i chỉ từ 5,99%/năm d&agrave;nh cho doanh nghiệp si&ecirc;u nhỏ với doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm. Eximbank d&agrave;nh 5.000 tỷ đồng v&agrave; 150 triệu USD (l&atilde;i suất từ 5,1%/năm đối với VND v&agrave; 2%/năm với USD) cho c&aacute;c DNNVV c&oacute; nhu cầu bổ sung vốn lưu động&hellip;</p> <p>Tổng gi&aacute;m đốc BIDV L&ecirc; Ngọc L&acirc;m cũng th&ocirc;ng tin, trong năm 2021, BIDV triển khai g&oacute;i t&iacute;n dụng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n phục vụ sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ng&agrave;nh Y, chung tay vượt đại dịch&rdquo; của BIDV đ&atilde; d&agrave;nh ri&ecirc;ng g&oacute;i t&iacute;n dụng quy m&ocirc; 25.000 tỷ đồng (gồm vay phục vụ ti&ecirc;u d&ugrave;ng g&oacute;i 5.000 tỷ đồng v&agrave; vay phục vụ nhu cầu nh&agrave; ở 20.000 tỷ đồng) cho đối tượng l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ y tế đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c bệnh viện, cơ sở y tế tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Trong khoảng hơn ba th&aacute;ng triển khai, &ocirc;ng L&acirc;m cho hay, ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; giải ng&acirc;n được tr&ecirc;n 4.000 tỷ đồng. Ri&ecirc;ng phần 5.000 tỷ đồng t&iacute;n dụng phục vụ nhu cầu đời sống, kh&ocirc;ng t&agrave;i sản đảm bảo d&agrave;nh cho đối tượng n&agrave;y đ&atilde; giải ng&acirc;n gần hết g&oacute;i.</p> <p>L&atilde;nh đạo một số nh&agrave; băng chia sẻ, việc tung ra c&aacute;c g&oacute;i t&iacute;n dụng với l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i, &aacute;p dụng trong thời gian nhất định v&agrave; tập trung cho từng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; giải ph&aacute;p hiệu quả hơn rất nhiều thay v&igrave; l&atilde;i suất giảm c&agrave;o bằng cho to&agrave;n bộ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Th&ocirc;ng tin từ Vụ T&iacute;n dụng c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế cho biết, đến cuối th&aacute;ng 10/2021, dư nợ t&iacute;n dụng to&agrave;n nền kinh tế đạt tr&ecirc;n 9,99 triệu tỷ đồng - tăng 8,72% so với cuối năm 2020. Theo b&agrave; H&agrave; Thu Giang - Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ T&iacute;n dụng c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế, đ&acirc;y l&agrave; kết quả đ&aacute;ng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 đ&atilde; t&aacute;c động đến hầu hết c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lĩnh vực kinh tế. &ldquo;T&iacute;n dụng lĩnh vực ưu ti&ecirc;n đều c&oacute; mức tăng trưởng kh&aacute;, đặc biệt đối với lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n - trụ cột quan trọng - đạt tr&ecirc;n 2,48 triệu tỷ đồng với hơn 14 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng, chiếm tr&ecirc;n 25% tổng dư nợ to&agrave;n hệ thống&rdquo;, b&agrave; Giang cho biết. C&aacute;c TCTD cũng đ&atilde; cho vay mới với l&atilde;i suất thấp hơn so với thời điểm trước dịch với doanh số luỹ kế đạt tr&ecirc;n bảy triệu tỷ đồng.</p> <p>Quan điểm của cơ quan điều h&agrave;nh thời gian tới l&agrave; sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống TCTD tập trung nguồn vốn, đ&aacute;p ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n, nhu cầu đời sống ti&ecirc;u d&ugrave;ng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n, doanh nghiệp. Đặc biệt, khi nền kinh tế bước v&agrave;o giai đoạn phục hồi th&igrave; c&aacute;c TCTD c&agrave;ng phải quan t&acirc;m đẩy mạnh khoa học c&ocirc;ng nghệ để ứng dụng mạnh mẽ hơn trong c&aacute;c hoạt động thanh to&aacute;n, cho vay trực tuyến. B&ecirc;n cạnh việc giao dịch tại quầy, theo l&atilde;nh đạo một NHTMCP, việc mang sản phẩm dịch vụ l&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh số (website, ứng dụng tr&ecirc;n di động) để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thực hiện được tối đa c&aacute;c nhu cầu qua online sẽ gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng giảm thiểu thủ tục, gia tăng cơ hội tiếp cận k&ecirc;nh t&iacute;n dụng ch&iacute;nh thức một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng v&agrave; thuận tiện hơn rất nhiều.</p> <p><strong>Chỉ tăng room cho TCTD hoạt động an to&agrave;n</strong></p> <p>Trước nhu cầu vay vốn của người d&acirc;n, doanh nghiệp cuối năm gia tăng, một trong những quan t&acirc;m hiện nay của thị trường l&agrave; việc c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; được NHNN cấp th&ecirc;m room t&iacute;n dụng hay kh&ocirc;ng?</p> <p>C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n KB Việt Nam (KBSV) cũng nhận định, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; III/2021 của c&aacute;c nh&agrave; băng c&ocirc;ng bố cho thấy, chất lượng t&agrave;i sản kh&ocirc;ng chịu ảnh hưởng qu&aacute; mạnh, đ&acirc;y sẽ l&agrave; cơ sở để NHNN sớm cấp th&ecirc;m room t&iacute;n dụng cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; chất lượng t&agrave;i sản v&agrave; chỉ số an to&agrave;n tốt.</p> <p>Dưới g&oacute;c độ NHTM, Tổng gi&aacute;m đốc TPBank Nguyễn Hưng cho rằng, qu&yacute; IV/2021 cầu t&iacute;n dụng tăng mạnh, NHNN c&oacute; thể sẽ điều chỉnh bổ sung th&ecirc;m room t&iacute;n dụng cho một số nh&agrave; băng nếu như c&oacute; khả năng sử dụng vốn tốt, chất lượng t&agrave;i sản tốt. TS. Cấn Văn Lực cũng kiến nghị, trong bối cảnh cần th&uacute;c đẩy phục hồi kinh tế, NHNN n&ecirc;n c&acirc;n nhắc xem x&eacute;t việc tăng hạn mức t&iacute;n dụng cho một số NHTM, song cũng đảm bảo l&agrave; kh&ocirc;ng tăng qu&aacute; nhiều, chạy khoảng từ 12-14% l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp.</p> <p>Thực tế cho thấy, nền kinh tế Việt Nam c&ograve;n phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o nguồn vốn t&iacute;n dụng của ng&acirc;n h&agrave;ng. Chỉ ti&ecirc;u tăng trưởng t&iacute;n dụng cũng l&agrave; một trong những chỉ ti&ecirc;u quan trọng trong điều h&agrave;nh của NHNN. Nhiều năm qua, NHNN hết sức quan t&acirc;m v&agrave; điều h&agrave;nh t&iacute;n dụng theo hướng gắn với chỉ ti&ecirc;u định hướng từ đầu năm nhưng c&oacute; điều chỉnh ph&ugrave; hợp t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều h&agrave;nh, NHNN sẽ căn cứ v&agrave;o diễn biến kinh tế vĩ m&ocirc;, diễn biến lạm ph&aacute;t để c&oacute; điều chỉnh chỉ ti&ecirc;u tăng trưởng t&iacute;n dụng nếu cần thiết một c&aacute;ch linh hoạt nhất.</p> <p>T&iacute;nh chung 10 th&aacute;ng năm 2021, CPI tăng 1,81% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, được ghi nhận l&agrave; mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, con số n&agrave;y thấp hơn chỉ ti&ecirc;u 4% Quốc hội đề ra. Tuy nhi&ecirc;n, &aacute;p lực lạm ph&aacute;t trong năm 2022 l&agrave; kh&aacute; lớn do sức &eacute;p tăng gi&aacute; nhiều loại nguy&ecirc;n vật liệu, h&agrave;ng h&oacute;a cơ bản như xăng dầu khi kinh tế to&agrave;n cầu phục hồi. Bởi vậy, việc điều h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ cần phải thận trọng, song cũng rất linh hoạt để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.</p> <p>Đ&oacute; cũng l&agrave; quan điểm điều h&agrave;nh của NHNN. Tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ với cộng đồng doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c địa phương diễn ra hồi th&aacute;ng 9/2021, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian tới, cơ quan quản l&yacute; c&oacute; thể tăng th&ecirc;m hạn mức tăng trưởng t&iacute;n dụng cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc TCTD c&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh hơn sẽ được xem x&eacute;t ph&acirc;n bổ chỉ ti&ecirc;u t&iacute;n dụng cao hơn. NHNN lu&ocirc;n duy tr&igrave; quan điểm tăng trưởng t&iacute;n dụng bắt buộc phải gắn với duy tr&igrave; chất lượng t&iacute;n dụng, kh&ocirc;ng hạ chuẩn cho vay để tr&aacute;nh rủi ro nợ xấu v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho thị trường tiền tệ, hoạt động của c&aacute;c TCTD cũng như cả nền kinh tế.</p> <p>Quan điểm điều h&agrave;nh của NHNN sẽ tiếp tục theo s&aacute;t diễn biến kinh tế vĩ m&ocirc;, lạm ph&aacute;t, cố gắng sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p để hỗ trợ nền kinh tế trong đ&oacute; c&oacute; chỉ ti&ecirc;u t&iacute;n dụng, điều h&agrave;nh ph&ugrave; hợp để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế trước những t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của đại dịch v&agrave; phục hồi sớm nền kinh tế.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn