Tin thị trường
Phiên giao dịch sáng 26/11: VIC đỡ cả thị trường, nhiều mã lập đỉnh 2
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>Thị trường đ&atilde; c&oacute; phi&ecirc;n tăng điểm thứ 3 li&ecirc;n tiếp v&agrave; điều đặc biệt ch&iacute;nh l&agrave; việc đổi trụ th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&atilde; gi&uacute;p chỉ số VN-Index v&agrave; VN30 tiếp tục chinh phục những mức đỉnh lịch sử mới, trong đ&oacute; VN-Index lần đầu ti&ecirc;n vượt mốc 1.500 điểm.</p> <p>Tr&ecirc;n g&oacute;c nh&igrave;n kỹ thuật, VN-Index vẫn đang di chuyển trong s&oacute;ng tăng 5 v&agrave; việc vượt qua ngưỡng t&acirc;m l&yacute; 1.500 điểm đ&atilde; mở ra dư địa tăng mới cho thị trường. Tuy nhi&ecirc;n, sự h&igrave;nh th&agrave;nh của mẫu nến spinning đi k&egrave;m với sự sụt giảm nhẹ của khối lượng giao dịch để ngỏ rủi ro đảo chiều giảm điểm của thị trường.</p> <p><strong>Bước v&agrave;o phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng cuối tuần ng&agrave;y 26/11,&nbsp;</strong>mặc d&ugrave; sắc đỏ vẫn c&oacute; phần &aacute;p đảo tr&ecirc;n thị trường, trong đ&oacute; số m&atilde; giảm điểm ở nh&oacute;m VN30 cũng gấp tr&ecirc;n dưới 2 lần số m&atilde; tăng, nhưng chỉ số VN-Index vẫn tr&ecirc;n con đường chinh phục đỉnh cao, đ&aacute;ng kể nhất l&agrave; VIC đột ngột tăng rất mạnh k&eacute;o chỉ số VN30-Index tăng vọt v&agrave; VN-Index c&oacute; thời điểm tăng vượt 1.510 điểm.</p> <p>Sau hơn 1 giờ giao dịch, VIC đ&atilde; tăng 6,4% v&agrave; &aacute;p s&aacute;t mức gi&aacute; trần khi tạm đứng tại v&ugrave;ng gi&aacute; 100.000 đồng/CP.</p> <p>Thời điểm đầu phi&ecirc;n, nh&oacute;m cổ phiếu bất động sản - x&acirc;y dựng tiếp tục duy tr&igrave; đ&agrave; hưng phấn của phi&ecirc;n chiều qua với đa số m&atilde; tăng. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c m&atilde; đang tăng với bi&ecirc;n độ lớn trong nh&oacute;m VN30 như NVL, PDR, VIC, c&aacute;c m&atilde; vừa v&agrave; nhỏ như LDG, DRH tiếp tục tăng trần, DIG, HU1, HPX tăng tr&ecirc;n dưới 5%, v&agrave; nhiều m&atilde; như HDG, DXG, SJS&hellip; c&ugrave;ng tăng hơn 2%. Tuy nhi&ecirc;n khi qua nửa giữa phi&ecirc;n, sắc đỏ lan dần, nhiều m&atilde; trong nh&oacute;m n&agrave;y gặp kh&oacute; khi trở lại đỉnh cũ thiết lập trong tuần trước.</p> <p>Rủi ro tạo mẫu h&igrave;nh 2 đỉnh khiến nhiều nh&agrave; đầu tư tăng cường b&aacute;n ra khiến số m&atilde; giảm điểm dần tăng.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau chuỗi ng&agrave;y d&agrave;i bị b&aacute;n mạnh, nh&oacute;m cổ phiếu th&eacute;p cũng đ&atilde; c&oacute; những t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực. Trong phi&ecirc;n s&aacute;ng nay, b&ecirc;n cạnh SMC vẫn duy tr&igrave; sắc t&iacute;m với lượng dư mua trần chất đống ngay từ đầu phi&ecirc;n, sau khoảng hơn 1 giờ giao dịch, c&aacute;c m&atilde; kh&aacute;c trong ng&agrave;nh cũng bật tăng kh&aacute; mạnh như TLH đang tiến gần tới mức gi&aacute; trần khi tăng tr&ecirc;n 6%, HSG tăng tr&ecirc;n dưới 2%, c&ograve;n HPG, POM v&agrave; NKG tăng với bi&ecirc;n độ hẹp hơn. Đ&acirc;y l&agrave; nh&oacute;m vẫn đang miệt m&agrave;i x&aacute;c định v&ugrave;ng gi&aacute; ngắn hạn n&ecirc;n trong cả tuần nay li&ecirc;n tục biến động tăng giảm theo từng phi&ecirc;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ograve;ng bank vẫn chưa thể đem lại niềm vui trọn vẹn cho nh&agrave; đầu tư bởi chu kỳ tạo s&oacute;ng kh&aacute; ngắn. Trong phi&ecirc;n s&aacute;ng nay, nh&oacute;m cổ phiếu n&agrave;y tiếp tục ph&acirc;n h&oacute;a nhẹ với c&aacute;c m&atilde; VCB, TCB, CTG, MBB, ACB&hellip; c&oacute; mức giảm tr&ecirc;n dưới 1%, trong khi VPB ghi nhận mức tăng tốt nhất với bi&ecirc;n độ tăng hơn 3%.</p> <p>D&ograve;ng tiền tiếp tục chuyển dần sang nh&oacute;m cổ phiếu lớn, đặc biệt l&agrave; rổ VN30 khi thanh khoản tăng tốt v&agrave; điểm số của VN30-Index đ&atilde; c&oacute; tới 4/5 phi&ecirc;n tăng mạnh trong tuần n&agrave;y. Khi c&aacute;c m&atilde; lớn h&uacute;t d&ograve;ng tiền th&igrave; thị trường chung bị ảnh hưởng, số lượng m&atilde; giảm gi&aacute; về cuối phi&ecirc;n s&aacute;ng nay đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c gần tới 300 m&atilde; tr&ecirc;n HOSE, &aacute;p đảo ho&agrave;n to&agrave;n số m&atilde; tăng gi&aacute; của s&agrave;n n&agrave;y.</p> <p><strong>Chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng, s&agrave;n HOSE c&oacute; 166 m&atilde; tăng (15 m&atilde; tăng trần) v&agrave; 289 m&atilde; giảm, VN-Index tăng 4,29 điểm (+0,29%), l&ecirc;n 1.505,1 điểm.</strong>&nbsp;Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 611,88 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 20.134,46 tỷ đồng, giảm 6,7 triệu đơn vị nhưng tăng 5,23% về gi&aacute; trị so với phi&ecirc;n s&aacute;ng h&ocirc;m qua. Giao dịch thỏa thuận đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 32,16 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 1.336,5 tỷ đồng.</p> <p>Mặc d&ugrave; cũng giảm nhiệt nhưng cổ phiếu lớn VIC vẫn ghi nhận mức tăng tốt nhất trong nh&oacute;m VN30 v&agrave; l&agrave; đầu t&agrave;u dẫn dắt nh&oacute;m cổ phiếu bất động sản, đ&oacute;ng g&oacute;p lớn nhất v&agrave;o đ&agrave; tăng của chỉ số chung khi chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng nay tăng 4,9% l&ecirc;n mức 98.600 đồng/CP.</p> <p>Đồng thời, thanh khoản VIC tăng vọt, gấp nhiều lần so với cả phi&ecirc;n giao dịch trong thời gian gần đ&acirc;y, đạt hơn 6,24 triệu đơn vị (mức thanh khoản trung b&igrave;nh 10 phi&ecirc;n giao dịch gần đ&acirc;y của VIC đạt hơn 2 triệu đơn vị).</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c m&atilde; kh&aacute;c trong nh&oacute;m bất động sản cũng c&oacute; bi&ecirc;n độ tăng vượt trội trong rổ VN30 như NVL tăng 3% v&agrave; chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng đứng tại 112.300 đồng/CP, PDR tăng 1,6% l&ecirc;n 95.700 đồng/CP, VHM cũng xanh nhạt.</p> <p>Ch&iacute;nh l&agrave; tăng mạnh của VIC đ&atilde; c&acirc;n hết số m&atilde; giảm chiếm &aacute;p đảo trong nh&oacute;m VN30 gi&uacute;p chỉ số n&agrave;y vẫn tăng hơn 8 điểm v&agrave; chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng tại mốc 1.580 điểm, với VJC giảm s&acirc;u nhất trong nh&oacute;m bluechip khi để mất 2,3%; c&aacute;c m&atilde; kh&aacute;c như BVH, TPB, SSI, PLX, MSN c&ugrave;ng giảm hơn 1%; c&ograve;n GVR, SAB, GAS&hellip; điều chỉnh nhẹ.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, ở nh&oacute;m cổ phiếu vừa v&agrave; nhỏ cũng chịu &aacute;p lực b&aacute;n chốt lời như LDG, SJF để mất sắc t&iacute;m, trong khi HAG, ITA, FLC, HQC, ROS, TCH&hellip; đảo chiều giảm.</p> <p>X&eacute;t về nh&oacute;m ng&agrave;nh, tr&aacute;i với diễn biến khởi sắc của c&aacute;c cổ phiếu lớn, nhiều m&atilde; bất động sản vừa v&agrave; nhỏ quay đầu điều chỉnh như TCH, DXS, IJC, HBC, SCR, ITA&hellip;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nh&oacute;m cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; chứng kho&aacute;n vẫn kh&aacute; ảm đạm bởi sắc đỏ bao phủ tr&ecirc;n diện rộng. Ở d&ograve;ng bank, ngo&agrave;i c&aacute;c m&atilde; VPB, BID, STB, SHB, VIB giữ được sắc xanh, c&ograve;n lại đều giảm tr&ecirc;n dưới 1%; trong khi nh&oacute;m chứng kho&aacute;n cũng chỉ c&ograve;n VIX, HCM v&agrave; CTS le l&oacute;i sắc xanh.</p> <p>Tr&aacute;i lại, nh&oacute;m cổ phiếu th&eacute;p tiếp tục nới rộng đ&agrave; tăng về cuối phi&ecirc;n, ngoại trừ cổ phiếu HPG vẫn chỉ nh&uacute;c nhắc tr&ecirc;n mốc tham chiếu. Trong đ&oacute;, SMC v&agrave; TLH tạm dừng phi&ecirc;n s&aacute;ng trong sắc t&iacute;m với lượng dư mua trần chất đống, lần lượt l&agrave; 1,43 triệu đơn vị v&agrave; 2,19 triệu đơn vị; NKG tăng 3,1%, HSG v&agrave; POM tăng tr&ecirc;n 2,5%.</p> <p>Về thanh khoản, cổ phiếu VPB dẫn đầu thị trường d&ugrave; khối ngoại vẫn b&aacute;n r&ograve;ng mạnh nhất với gần 6 triệu đơn vị, khi khối lượng khớp lệnh đạt hơn 29,3 triệu đơn vị. Tiếp theo đ&oacute;, STB khớp 16,67 triệu đơn vị v&agrave; HPG khớp 15,88 triệu đơn vị.</p> <p>Tr&ecirc;n HNX, &aacute;p lực b&aacute;n cuối phi&ecirc;n khiến thị trường rung lắc v&agrave; đảo chiều giảm do thiếu vắng trụ đỡ.</p> <p><strong>Chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng, s&agrave;n HNX c&oacute; 85 m&atilde; tăng v&agrave; 157 m&atilde; giảm, HNX-Index giảm 1,09 điểm (-0,24%) xuống 458,58 điểm.</strong>&nbsp;Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,72 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 1.920 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận c&oacute; th&ecirc;m 2,58 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 96,91 tỷ đồng.</p> <p>Cổ phiếu CEO tiếp tục dậy s&oacute;ng tr&ecirc;n HNX v&agrave; nhanh ch&oacute;ng c&oacute; được sắc t&iacute;m ngay khi mở cửa. Chốt phi&ecirc;n, CEO tăng 9,8% l&ecirc;n mức 42.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 1,1 triệu đơn vị v&agrave; dư mua trần 2,16 triệu đơn vị.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn đồng h&agrave;nh l&agrave; cổ phiếu L14 cũng c&oacute; thời điểm k&eacute;o trần v&agrave; chốt phi&ecirc;n tăng 7,4% l&ecirc;n mức 280.000 đồng/CP.</p> <p>Cổ phiếu lớn gi&uacute;p thị trường bớt giảm s&acirc;u phải kể đến cổ phiếu vốn h&oacute;a lớn nhất thị trường l&agrave; THD chốt phi&ecirc;n tăng 1,3% l&ecirc;n 247.700 đồng/CP.</p> <p>Tr&aacute;i lại, cũng thuộc nh&oacute;m cổ phiếu bất động sản, m&atilde; lớn IDC tiếp tục giảm s&acirc;u khi để mất 4,6% xuống v&ugrave;ng gi&aacute; thấp nhất phi&ecirc;n 78.700 đồng/CP.</p> <p>C&aacute;c cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng với BAB giảm 2%, NVB giảm 2,3%; c&ugrave;ng nh&oacute;m cổ phiếu chứng kho&aacute;n nhuộm đỏ với c&aacute;c m&atilde; lớn hơn như SHS, BVS, MBS giảm tr&ecirc;n dưới 2%, cũng gia tăng g&aacute;nh nặng l&ecirc;n thị trường.</p> <p>Về thanh khoản, cặp đ&ocirc;i SHS v&agrave; PVS dẫn đầu thị trường với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt 5,7 triệu đơn vị v&agrave; 4,26 triệu đơn vị, chốt phi&ecirc;n cả 2 m&atilde; đều giảm hơn 1,5%.</p> <p>Tr&ecirc;n UPCoM, &aacute;p lực b&aacute;n ở nh&oacute;m cổ phiếu chứng kho&aacute;n, ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; dầu kh&iacute; cũng khiến thị trường chốt phi&ecirc;n ở mức thấp nhất trong phi&ecirc;n.</p> <p><strong>Chốt phi&ecirc;n s&aacute;ng, UpCoM-Index giảm 0,46 điểm (-0,4%), xuống 114,15 điểm.</strong>&nbsp;Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 127,38 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 1.345,48 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận c&oacute; th&ecirc;m 3,42 triệu đơn vị, gi&aacute; trị 75,25 tỷ đồng.</p> <p>Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, c&aacute;c cổ phiếu trong c&aacute;c nh&oacute;m trụ cột dẫn dắt như BVB, ABB, VAB, SGB, NAB, BSR, SBS, AAS, TCI&hellip; đồng loạt giao dịch trong sắc đỏ. Ngo&agrave;i ra, nhiều m&atilde; vốn h&oacute;a lớn kh&aacute;c như VGT, VGI&hellip; cũng mất điểm.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c m&atilde; nhỏ vẫn l&agrave; t&acirc;m điểm của thị trường với sắc t&iacute;m lan tỏa c&ugrave;ng giao dịch s&ocirc;i động.</p> <p>Điển h&igrave;nh l&agrave; PVX chốt phi&ecirc;n đứng tại mức gi&aacute; trần 5.700 đồng/CP với thanh khoản vượt trội, đạt 19,36 triệu đơn vị. C&aacute;c m&atilde; kh&aacute;c như PPI, HVG, KSK, AVF, GTT, NTB, HLA&hellip; đều tăng hết bi&ecirc;n độ.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn