Tài chính - Ngân hàng
Duy trì mặt bằng lãi suất thấp
TBNH - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>B&aacute;o c&aacute;o từ C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Bảo Việt (BVSC) cho thấy, trong th&aacute;ng 9 - th&aacute;ng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 - tiền gửi d&acirc;n cư đ&atilde; giảm hơn 1.470 tỷ đồng. L&atilde;i suất tiết kiệm duy tr&igrave; ở mức thấp, chỉ ở mức quanh 5,5%/năm v&agrave;o cuối th&aacute;ng 10/2021 cho kỳ hạn 12 th&aacute;ng - giảm 0,57 điểm % so với c&ugrave;ng kỳ. Số liệu mới c&ocirc;ng bố của NHNN về tổng phương tiện thanh to&aacute;n v&agrave; tiền gửi kh&aacute;ch h&agrave;ng tại c&aacute;c TCTD cũng chỉ ra rằng, tiền gửi của người d&acirc;n v&agrave;o hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng trong th&aacute;ng 9/2021 đạt hơn 5,291 triệu tỷ đồng - giảm 1.473 tỷ đồng so với th&aacute;ng 8/2021 v&agrave; giảm tới 2.459 tỷ đồng so với th&aacute;ng 7/2021. Đ&acirc;y l&agrave; điều dễ hiểu trong bối cảnh mặt bằng l&atilde;i suất huy động ở mức thấp như hiện nay. Từ đầu th&aacute;ng 11 đến nay, lượng VND bơm ra thị trường th&ocirc;ng qua k&ecirc;nh ngoại tệ l&ecirc;n tới hơn 60.000 tỷ đồng cũng khiến cho mặt bằng l&atilde;i suất li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; xu hướng giảm.</p> <p>Tăng trưởng t&iacute;n dụng tới cuối th&aacute;ng 10/2021 đạt 8,72% so với cuối năm ngo&aacute;i. Với khoảng 77,7 ngh&igrave;n tỷ đồng t&iacute;n dụng được bơm v&agrave;o nền kinh tế trong th&aacute;ng 10/2021 đang cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế sau giai đoạn gi&atilde;n c&aacute;ch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n SSI nh&igrave;n nhận, t&iacute;n dụng đang được khơi th&ocirc;ng, thanh khoản của hệ thống tương đối dồi d&agrave;o gi&uacute;p mặt bằng l&atilde;i suất huy động v&agrave; cho vay sẽ được duy tr&igrave; ở mức thấp như hiện nay. &ldquo;L&atilde;i suất huy động dao động từ 3 - 4% đối với kỳ hạn dưới 6 th&aacute;ng, 3,7 - 5% đối với kỳ hạn 6 - 12 th&aacute;ng v&agrave; 4,2 - 6,5% đối với kỳ hạn tr&ecirc;n 12 th&aacute;ng, trong khi l&atilde;i suất cho vay dao động từ 5 - 7% đối với khoản vay ngắn hạn v&agrave; 9 - 11% đối với khoản vay tr&ecirc;n 12 th&aacute;ng&rdquo;, SSI đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Ph&iacute;a chuy&ecirc;n gia của KB Việt Nam (KBSV) cũng c&oacute; quan điểm mặt bằng l&atilde;i suất sẽ duy tr&igrave; ở mức thấp song dư địa để c&oacute; thể giảm th&ecirc;m l&agrave; rất &iacute;t, trong bối cảnh &aacute;p lực lạm ph&aacute;t vẫn đang hiện hữu.</p> <p>Giới chuy&ecirc;n gia cho rằng, thời gian qua NHNN đ&atilde; li&ecirc;n tiếp ba lần điều chỉnh giảm c&aacute;c mức l&atilde;i suất điều h&agrave;nh để tạo điều kiện cho c&aacute;c TCTD c&oacute; thể giảm mặt bằng l&atilde;i suất cho vay, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho người d&acirc;n, doanh nghiệp tiếp cận d&ograve;ng t&iacute;n dụng với l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i, g&oacute;p phần kh&ocirc;i phục sản xuất.</p> <p>Cơ quan điều h&agrave;nh cũng x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm l&atilde;i, ph&iacute;, giữ nguy&ecirc;n nh&oacute;m nợ... Theo đ&oacute; đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c Th&ocirc;ng tư 01/2020/TT-NHNN, Th&ocirc;ng tư 03/2021/TT-NHNN v&agrave; Th&ocirc;ng tư 14/2021/TT-NHNN tạo khu&ocirc;n khổ ph&aacute;p l&yacute; để c&aacute;c TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm l&atilde;i, ph&iacute;, giữ nguy&ecirc;n nh&oacute;m nợ, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bản th&acirc;n c&aacute;c TCTD rất nỗ lực để tiết giảm chi ph&iacute; hoạt động, d&agrave;nh nguồn lực giảm l&atilde;i vay hỗ trợ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Đến nay, mặt bằng l&atilde;i suất vay đ&atilde; giảm khoảng 1,66%/năm so với trước dịch. Th&ocirc;ng tin mới nhất từ NHNN cho biết, tổng số tiền l&atilde;i giảm luỹ kế từ 15/7/2021 đến 31/10/2021 của 16 NHTM l&agrave; khoảng 15.559 tỷ đồng, đạt hơn 75% so với cam kết. Con số n&agrave;y tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với lần cập nhật v&agrave;o cuối th&aacute;ng 9/2021, tương ứng tăng hơn 27%.</p> <p>&ldquo;L&atilde;i suất huy động đang ở mức rất thấp rồi, bản th&acirc;n c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thời gian qua đ&atilde; rất cố gắng để giảm th&ecirc;m l&atilde;i vay cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng đặt vấn đề sẽ giảm tiếp l&atilde;i suất huy động để c&oacute; thể giảm th&ecirc;m l&atilde;i vay nữa v&igrave; nếu xuống thấp th&ecirc;m sẽ g&acirc;y x&aacute;o trộn v&agrave; bất ổn cho nền kinh tế, sức hấp dẫn của k&ecirc;nh tiết kiệm kh&ocirc;ng c&ograve;n sẽ khiến d&ograve;ng tiền nguy cơ lớn chảy sang c&aacute;c k&ecirc;nh đầu tư kh&aacute;c. Đ&oacute; l&agrave; chưa kể, nguy cơ từ nợ xấu dềnh l&ecirc;n buộc c&aacute;c nh&agrave; băng phải c&oacute; một mức lợi nhuận đảm bảo để gia tăng tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng, giảm th&ecirc;m l&atilde;i vay l&agrave; rất kh&oacute;&rdquo;, một chuy&ecirc;n gia ng&acirc;n h&agrave;ng chia sẻ.</p> <p>Thực tế, để h&uacute;t vốn cuối năm, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng cũng rục rịch tăng nhẹ l&atilde;i suất huy động từ cuối th&aacute;ng 10 v&agrave; đầu th&aacute;ng 11/2021. Như BaoVietBank điều chỉnh l&atilde;i suất kỳ hạn 6 th&aacute;ng l&ecirc;n mức 5,9%/năm - tăng 0,15%; l&atilde;i suất kỳ hạn 12 th&aacute;ng l&ecirc;n 6,35%/năm - tăng 0,1%. Tại Sacombank, kh&aacute;ch h&agrave;ng gửi tại quầy kỳ hạn 36 th&aacute;ng được hưởng l&atilde;i suất ở mức 6,1%/năm - tăng 0,4 điểm phần trăm so với hồi đầu th&aacute;ng 10/2021. SHB tăng l&atilde;i suất tiền gửi 0,4% l&ecirc;n mức 6,1%/năm với kỳ hạn 24 th&aacute;ng cho c&aacute;c khoản dưới hai tỷ đồng&hellip;</p> <p>Trong trao đổi với b&aacute;o giới gần đ&acirc;y, Ph&oacute; Thống đốc NHNN Đ&agrave;o Minh T&uacute; nh&igrave;n nhận, c&acirc;u chuyện giảm l&atilde;i suất cho vay hiện nay phụ thuộc v&agrave;o hai vấn đề ch&iacute;nh l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng tiết giảm chi ph&iacute; để c&oacute; nguồn lực hỗ trợ v&agrave; cắt giảm lợi nhuận. V&agrave; quan điểm của ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; kh&ocirc;ng giảm c&agrave;o bằng, kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o kh&oacute; khăn nhiều th&igrave; sẽ hỗ trợ nhiều hơn v&agrave; ngược lại.</p> <p>Vietcombank cho biết, dự kiến năm nay sẽ giảm khoảng 7.100 tỷ đồng tiền l&atilde;i để hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Agribank cũng ước t&iacute;nh cắt giảm khoảng 7.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Kh&ocirc;ng chỉ khối NHTMNN, nhiều NHTMCP tư nh&acirc;n cũng cam kết cắt giảm h&agrave;ng trăm, ngh&igrave;n tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng như MB, Sacombank, LienVietPostBank&hellip;</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn