Tài chính - Ngân hàng
Luật hoá Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu theo hướng rút gọn thủ tục
26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><strong>Đề&nbsp;xuất hai phương &aacute;n</strong></p> <p>Theo đại diện Cơ quan thanh tra gi&aacute;m s&aacute;t Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN), trong giai đoạn t&aacute;i cơ cấu hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng 2016-2020, tỷ lệ&nbsp;nợ xấu&nbsp;nội bảng của c&aacute;c nh&agrave; băng đ&atilde; giảm từ 1,99% v&agrave;o cuối 2017 xuống 1,9% năm 2018 v&agrave; 1,63% năm 2019.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n đến nay, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng c&oacute; 10.000 doanh nghiệp r&uacute;t lui khỏi thị trường, bao gồm những đơn vị l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng trực tiếp của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Con số nợ xấu đang tăng trở lại l&ecirc;n 1,69% v&agrave;o cuối 2020 v&agrave; l&ecirc;n 1,9% cuối th&aacute;ng 9 năm nay, gần như quay lại mức của năm 2017.</p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh nợ cũ xử l&yacute; chưa xong, &aacute;p lực nợ xấu mới lại đ&egrave; nặng, c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng đề xuất k&eacute;o d&agrave;i thời gian &aacute;p dụng&nbsp;Nghị quyết 42/2017/QH14&nbsp;về xử l&yacute; nợ v&agrave; sự cần thiết Luật h&oacute;a quy định n&agrave;y. Bởi trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i cơ cấu c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng gắn với xử l&yacute; nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 42 đ&atilde; gi&uacute;p đạt một số kết quả t&iacute;ch cực nhưng sẽ hết hiệu lực v&agrave;o năm tới. Do đ&oacute;, c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng kỳ vọng Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước sẽ tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Quốc hội để sớm Luật h&oacute;a Nghị quyết 42.</p> <p>Về vấn đề n&agrave;y, đại diện Vụ Ph&aacute;p chế, NHNN cho biết, Nghị quyết 42 l&agrave; Nghị quyết th&iacute; điểm n&ecirc;n hiệu lực chỉ k&eacute;o d&agrave;i 5 năm, đến ng&agrave;y 15/8/2022, Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực thi h&agrave;nh. &quot;Khi đ&oacute;, to&agrave;n bộ cơ chế về xử l&yacute; nợ xấu theo Nghị quyết đang được thực hiện sẽ chấm dứt, việc xử l&yacute; nợ xấu của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng (TCTD) sẽ thực hiện theo quy định của ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan, kh&ocirc;ng được ưu ti&ecirc;n &aacute;p dụng một số ch&iacute;nh s&aacute;ch được quy định tại Nghị quyết 42. Điều n&agrave;y sẽ t&aacute;c động lớn đến qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; nợ xấu của c&aacute;c TCTD v&agrave; c&ocirc;ng ty quản l&yacute; t&agrave;i sản (VAMC), cũng như qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i cơ cấu TCTD&quot;, đại diện NHNN nhấn mạnh.</p> <p>V&igrave; vậy, NHNN, VAMC v&agrave; c&aacute;c TCTD đ&atilde; đề xuất Ch&iacute;nh phủ đề xuất Quốc hội về việc ho&agrave;n thiện quy định ph&aacute;p luật về xử l&yacute; nợ xấu với phương &aacute;n như sau:</p> <p>Một&nbsp;l&agrave;, đề xuất Ch&iacute;nh phủ, Quốc hội x&acirc;y dựng Luật về xử l&yacute; nợ xấu của c&aacute;c TCTD theo hướng kế thừa c&aacute;c quy định về xử l&yacute; nợ xấu tại NQ42 c&ograve;n ph&ugrave; hợp v&agrave; sửa đổi, bổ sung một số quy định thực tiễn triển khai trong thời gian qua gặp kh&oacute; khăn, vướng mắc như: Quy định về việc thu giữ t&agrave;i sản bảo đảm; c&oacute; quy định loại trừ kh&ocirc;ng &aacute;p dụng quy định về trường hợp xuất hiện t&igrave;nh tiết mới trong giai đoạn chuẩn bị x&eacute;t xử vụ &aacute;n theo thủ tục r&uacute;t gọn; bổ sung quy định về việc ho&agrave;n trả t&agrave;i sản bảo đảm l&agrave; tang vật của c&aacute;c vụ việc h&agrave;nh ch&iacute;nh...</p> <p>Hai&nbsp;l&agrave;, NHNN đề xuất l&agrave; trong trường hợp Quốc hội kh&ocirc;ng đồng &yacute; việc x&acirc;y dựng Luật theo tr&igrave;nh tự, thủ tục r&uacute;t gọn, để tr&aacute;nh khoảng trống ph&aacute;p l&yacute; khi Nghị quyết 42 c&oacute; hiệu lực, đồng thời tiếp tục duy tr&igrave;, ph&aacute;t huy hiệu quả của c&aacute;c cơ chế về xử l&yacute; nợ xấu tại Nghị quyết 42, NHNN đề xuất Ch&iacute;nh phủ b&aacute;o c&aacute;o Quốc hội cho ph&eacute;p tiếp tục c&oacute; hiệu lực của Nghị quyết 42 với thời hạn 3 năm. Trong thời gian đ&oacute;, tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đề xuất x&acirc;y dựng Luật về xử l&yacute; nợ xấu của TCTD để đảm bảo t&iacute;nh ổn định của quy định ph&aacute;p luật.</p> <p><strong>Luật ho&aacute; thế n&agrave;o th&igrave; ph&ugrave; hợp?</strong></p> <p>Trước đ&oacute;, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng c&ugrave;ng c&oacute; &yacute; kiến rằng, xử l&yacute; nợ xấu theo Nghị quyết 42 gặp rất nhiều vướng mắc, trong đ&oacute; c&oacute; vấn đề &aacute;p dụng thủ tục r&uacute;t gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao t&agrave;i sản bảo đảm v&agrave; xử l&yacute; t&agrave;i sản bảo đảm. D&ugrave; Điều 8 Nghị quyết 42 đ&atilde; cho ph&eacute;p, song số lượng c&aacute;c vụ việc xử l&yacute; nợ xấu th&ocirc;ng qua thủ tục r&uacute;t gọn tại T&ograve;a &aacute;n c&ograve;n rất hạn chế, điều n&agrave;y phần n&agrave;o ảnh hưởng đến kết quả xử l&yacute; nợ xấu n&oacute;i chung, cũng như hiệu quả của biện ph&aacute;p quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 42 n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p>Theo LS. Nguyễn Thị Phương, Gi&aacute;m đốc Ban Ph&aacute;p chế BIDV cho hay, sau 4 năm Nghị quyết 42 c&oacute; hiệu lực, cho đến nay, chưa c&oacute; vụ việc n&agrave;o của BIDV được T&ograve;a &aacute;n c&oacute; thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo tr&igrave;nh tự r&uacute;t gọn v&agrave; tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c cũng vậy. Đến nay, ghi nhận duy nhất c&oacute; ng&acirc;n h&agrave;ng SCB thực hiện được duy nhất 1 vụ theo thủ tục r&uacute;t gọn tại to&agrave; &aacute;n.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Phương, Uỷ ban chủ nhiệm ch&iacute;nh s&aacute;ch (VNBA), đồng thời l&agrave; đại diện của BIDV cũng kiến nghị rằng, cơ quan nh&agrave; nước cần đẩy nhanh tiến độ th&aacute;o gỡ vướng mắc về cơ chế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng để giải quyết c&aacute;c nghiệp vụ xử l&yacute; nợ, tăng cường c&aacute;c hoạt động online, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng đ&igrave;nh trệ tiếp nhận hồ sơ giải quyết, tạo lập v&agrave; th&uacute;c đẩy thị trường mua, b&aacute;n nợ...</p> <p>Nhiều chuy&ecirc;n gia kinh tế cũng cho rằng, để xử l&yacute; rốt r&aacute;o nợ xấu, h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển thị trường nợ xấu, cần phải nhanh ch&oacute;ng luật h&oacute;a Nghị quyết 42 để đảm bảo t&iacute;nh nhất qu&aacute;n v&agrave; đồng bộ, đặc biệt l&agrave; t&iacute;nh cưỡng chế, c&ugrave;ng sự v&agrave;o cuộc của nhiều cơ quan để bộ luật c&oacute; t&iacute;nh mạnh mẽ hơn. Việc c&oacute; h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; ho&agrave;n chỉnh về xử l&yacute; nợ xấu l&agrave; tiền đề h&igrave;nh th&agrave;nh thị trường mua b&aacute;n nợ xấu, vốn phổ biến tại c&aacute;c thị trường ph&aacute;t triển như H&agrave;n Quốc, Th&aacute;i Lan&hellip;</p> <p>Luật sư Trương Thanh Đức, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Luật ANVI cũng khẳng định, cần phải tiếp tục k&eacute;o d&agrave;i hiệu lực Nghị quyết 42. Trong đ&oacute;, cần sửa đổi, triển khai, hiện thực h&oacute;a thủ tục r&uacute;t gọn theo Nghị quyết 42 v&agrave; 03 cho c&aacute;c khoản nợ xấu cho vay từ 15/8/2017 c&aacute;c khoản nợ xấu ph&aacute;t sinh sau ng&agrave;y 15/8/2022.</p> <p>&ldquo;<em>Tốt nhất l&agrave; n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh luật v&agrave; &aacute;p dụng cho đến khi n&agrave;o Hệ thống T&ograve;a &aacute;n thực sự giải quyết được một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng y&ecirc;u cầu đ&ograve;i nợ của ng&acirc;n h&agrave;ng, kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng thủ tục r&uacute;t gọn. Quy định r&otilde; r&agrave;ng hơn, cụ thể hơn, hợp l&yacute; hơn, khả thi hơn. Giờ kh&ocirc;ng l&agrave;m ngay th&igrave; lại kh&ocirc;ng kịp</em>&rdquo;, LS. Trương Thanh Đức nhấn mạnh.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn