Thông tin cho cổ đông
ĐHĐCĐ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL): Sẽ chuyển 2 công ty đang nợ hơn 5.600 tỷ đồng thành công ty con, cố gắng tái cấu trúc để không bị hủy niêm yết
DNTT - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HAG  6.25 0.48%

<p>Chiều ng&agrave;y 26/11/2021, CTCP Ho&agrave;ng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đ&atilde; tổ chức ĐHĐCĐ thường ni&ecirc;n năm 2021. Theo kế hoạch, C&ocirc;ng ty tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, giảm 35% so với kết quả năm ngo&aacute;i.</p> <p>Trong đ&oacute;, b&ecirc;n cạnh mảng tr&aacute;i c&acirc;y, C&ocirc;ng ty cũng sẽ đưa mảng chăn nu&ocirc;i heo l&agrave; một trong hai mảng chiến lược.</p> <p>Tại ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i, HAGL dự định đ&ecirc;́n cuối năm sẽ ho&agrave;n thiện to&agrave;n bộ hệ thống chuồng trại để sẵn s&agrave;ng cho năm 2022 triển khai nu&ocirc;i 15.000 heo n&aacute;i sinh sản v&agrave; 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.</p> <p>C&ograve;n tại ng&agrave;nh c&acirc;y ăn tr&aacute;i, C&ocirc;ng ty sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 ha trồng c&aacute;c loại c&acirc;y, gồm chuối v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i kh&aacute;c. Dự ki&ecirc;́n năng suất thu hoạch chuối b&igrave;nh qu&acirc;n từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.</p> <p>D&ugrave; doanh thu giảm, HAGL kỳ vọng năm 2021 sẽ c&oacute; l&atilde;i trở lại với mức 104 tỷ đồng sau thuế, trong khi năm ngo&aacute;i lỗ đến 2.383 tỷ đồng.</p> <p>Kết th&uacute;c 9 th&aacute;ng đầu năm, c&ocirc;ng ty c&oacute; khoản l&atilde;i r&ograve;ng 42 tỷ đồng. D&ugrave; vậy t&iacute;nh đến thời điểm 30/9/2021, HAGL vẫn c&ograve;n lỗ lũy kế hơn 4000 tỷ đồng.</p> <p>C&ocirc;ng ty cũng tr&igrave;nh th&ocirc;ng qua kế hoạch b&atilde;i bỏ, giảm một số ng&agrave;nh nghề c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng c&ograve;n hoạt động như sản xuất bao b&igrave; PP, PE; sản xuất săm, lốp cao su; đắp v&agrave; t&aacute;i chế lốp cao su; đ&uacute;c sắt, th&eacute;p; đ&uacute;c kim loại m&agrave;u; sản xuất sắt, th&eacute;p, gang.</p> <p>Song song, HAGL sẽ miễn nhiệm chức danh Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT đối với &ocirc;ng Nguyễn Văn Minh kể từ ng&agrave;y 26/11/2021. Trước đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y 24/9/2021, &ocirc;ng Minh đ&atilde; nộp đơn xin từ nhiệm v&igrave; l&yacute; do sức khỏe.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/11/14/hag-2-16368586552171699428792.png" /></p> <p><b>Chuyển đổi L&ecirc; Me, Gia s&uacute;c Lơ Pang &ndash; đang nợ hơn 5.600 tỷ đồng - th&agrave;nh c&ocirc;ng ty con</b></p> <p>Đặc biệt, Đại hội cũng tr&igrave;nh kế hoạch chuyển đổi CTCP L&ecirc; Me v&agrave; CTCP Gia S&uacute;c Lơ Pang th&agrave;nh c&ocirc;ng ty con. Hiện, 2 đơn vị n&agrave;y đang c&oacute; khoản nợ tương đối lớn tại HAGL.</p> <p>Cụ thể, ghi nhận tr&ecirc;n BCTC hợp nhất qu&yacute; 3/2021, Gia s&uacute;c Lơ Pang hiện l&agrave; c&ocirc;ng ty li&ecirc;n quan mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a với HAGL, trong kỳ C&ocirc;ng ty c&oacute; ph&aacute;t sinh l&atilde;i cho vay hơn 45 tỷ đồng. Hiện, Gia s&uacute;c Lơ Pang nợ HAGL hơn 1.000 tỷ đồng.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, L&ecirc; Me hiện cũng ph&aacute;t sinh l&atilde;i cho vay l&ecirc;n đến 240 tỷ đồng với HAGL. Hiện, L&ecirc; Me đang nợ ngắn hạn HAGL hơn 3.781 tỷ đồng, nợ d&agrave;i hạn hơn 840 tỷ đồn, tổng nợ l&agrave; 4.621 tỷ đồng. L&ecirc; Me cũng đang c&oacute; khoản hợp t&aacute;c kinh doanh 440 tỷ đồng với HAGL.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/11/26/hag1-1637913930894988015445.png" style="width: 560px; height: 224px;" /></p> <p>Về HAGL, với những t&iacute;n hiệu mới mẻ từ kinh doanh (2 qu&yacute; li&ecirc;n tiếp c&oacute; l&atilde;i), th&ecirc;m mảng mới chủ chốt nhiều tiềm năng l&agrave; heo (gi&aacute; heo đang hồi phục sau đợt suy tho&aacute;i) cũng như giảm được g&aacute;nh nặng nợ vay, HAG (Ho&agrave;ng Anh Gia Lai, HAGL) trở th&agrave;nh cổ phiếu t&acirc;m điểm tr&ecirc;n thị trường trong một th&aacute;ng trở lại đ&acirc;y.</p> <p>Đặc biệt, thống k&ecirc; ri&ecirc;ng giao dịch từ cuối th&aacute;ng 10, HAG đ&atilde; tăng đến 52% từ mức 5.000 đồng/cp l&ecirc;n 7.620 đồng/cp. Thanh khoản tăng kỷ lục với qu&acirc;n b&igrave;nh 35 triệu cổ phiếu/phi&ecirc;n, lọt Top c&aacute;c m&atilde; được sang tay nhiều nhất trong tuần qua.</p> <p><strong>Thảo luận tại đại hội:</strong></p> <p><b><i>1.Năm 2020 HAGL đ&atilde; hồi tố 5.000 tỷ lỗ, liệu rằng khoản lỗ n&agrave;y c&oacute; ghi v&agrave;o chi ph&iacute; t&iacute;nh thuế kh&ocirc;ng? V&agrave; c&oacute; ph&ugrave; hợp với quy định kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng thể th&iacute;ch th&igrave; hồi tố li&ecirc;n tục v&agrave; hồi tố thế n&agrave;o cũng được?</i></b></p> <p>CEO V&otilde; Trường Sơn: Chi ph&iacute; tr&iacute;ch dự ph&ograve;ng mang t&iacute;nh hạch to&aacute;n đ&aacute;nh gi&aacute; lại khả năng thu hồi t&agrave;i sản v&agrave; mang t&iacute;nh thời điểm. N&ecirc;n c&oacute; thể thời điểm n&agrave;y ho&agrave;n nhập kiểu n&agrave;y thời điểm kh&aacute;c ho&agrave;n nhập kh&aacute;c. T&ocirc;i khẳng định quyền thu nợ C&ocirc;ng ty vẫn c&ograve;n chứ chưa từ bỏ quyền thu nợ.</p> <p>C&ograve;n với c&aacute;c khoản n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh thuế kh&ocirc;ng? HAGL sẽ kh&ocirc;ng k&ecirc; khai v&agrave;o c&aacute;c chi ph&iacute; hợp nhất hợp lệ để chịu thuế, theo quy định hiện nay về thuế TNDN.</p> <p>Hiện, HAGL cũng đ&atilde; nỗ lực giải tr&igrave;nh với cơ quan chức năng về động th&aacute;i hồi tố tr&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; cố gắng để HAGL dần bước qua giai đoạn kh&oacute; khăn.</p> <p>C&ocirc;ng ty đang nỗ lực để t&aacute;i cấu tr&uacute;c nợ, th&uacute;c đẩy kinh doanh&hellip; HAGL cố gắng để cổ phiếu kh&ocirc;ng bị hủy ni&ecirc;m yết bắt buộc, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p><i><b>2.Qu&yacute; 4/2021 HAGL hoạt động thế n&agrave;o, b&aacute;n được bao nhi&ecirc;u chuối, bao nhi&ecirc;u heo?</b></i></p> <p>Bầu Đức: Cập nhật sơ bộ t&iacute;nh đến hiện tại, cổ đ&ocirc;ng c&oacute; phải quan t&acirc;m con heo hiện nay HAGL c&oacute; l&atilde;i kh&ocirc;ng? T&ocirc;i kết lại: HAGL từ đầu năm tới nay v&agrave; đặc biệt qu&yacute; 4 n&agrave;y, th&igrave; nửa đầu qu&yacute; xuất được 12.000 con heo, 9.000 con trong th&aacute;ng 10 v&agrave; 3.000 con cho th&aacute;ng 11. Gi&aacute; xuất 35.000-49.000 đồng/kg, b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 43.000 đồng/kg v&igrave; c&oacute; l&uacute;c gi&aacute; thấp rồi lại hồi lại.</p> <p>Đ&uacute;ng l&agrave; với HAGL heo l&agrave; một ng&agrave;nh mới, nhưng n&oacute;i đến chăn nu&ocirc;i heo quan trọng phải nằm ở v&ugrave;ng c&aacute;ch ly tuyệt đối được, cho n&ecirc;n vị tr&iacute; chăn nu&ocirc;i l&agrave; rất quan trọng v&agrave; yếu tố n&agrave;y HAGL đang c&oacute; lợi thế rất tốt.</p> <p>V&agrave; một sự tr&ugrave;ng hợp ngẫu nhi&ecirc;n, HAGL hiện đang l&agrave;m chuối, ch&uacute;ng ta l&agrave;m ra 100% th&igrave; xuất được 50% th&ocirc;i, c&ograve;n lại c&oacute; thể t&aacute;i sử dụng cho chăn nu&ocirc;i. Theo nghi&ecirc;n cứu của một số chuy&ecirc;n gia chăn nu&ocirc;i th&igrave; chuối c&oacute; th&agrave;nh phần rất tốt cho con heo. Hiện, HAGL đang d&ugrave;ng bột chuối thay bắp, c&aacute;m gạo. Do đ&oacute;, chỉ nhập đậu n&agrave;nh v&agrave; gi&aacute; thức ăn của HAGL thấp hơn nhiều so với thị trường.</p> <p>Tổng chi ph&iacute; hiện 36.000 đồng/kg, v&agrave; l&uacute;c gi&aacute; 35.000 đồng/kg th&igrave; HAGL c&oacute; lỗ, v&agrave; cả thị trường đều lỗ. Tuy nhi&ecirc;n, về sau gi&aacute; tăng HAGL tăng xuất th&igrave; gi&aacute; b&aacute;n b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 43.000 đồng/cp, HAGL kh&ocirc;ng bị lỗ khi nu&ocirc;i heo. Th&aacute;ng 11/2021 c&oacute; lời 17 tỷ đồng ri&ecirc;ng mảng heo.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn