Tin thị trường
Cổ đông Savico thông qua SVC Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu không chào mua công khai
NDH - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
SVC  49.30 -3.14%

<ul> <li>Cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của Savico hiện nay l&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh nắm 41% vốn.</li> </ul> <p class="Normal"><span>Ng&agrave;y 26/11, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường C&ocirc;ng ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico, HoSE: SVC) đ&atilde; th&ocirc;ng qua việc C&ocirc;ng ty TNHH SVC Holdings thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu SVC m&agrave; kh&ocirc;ng phải ch&agrave;o mua c&ocirc;ng khai.</span></p> <p class="Normal">Cụ thể, SVC Holdings sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu SVC từ 19 c&aacute; nh&acirc;n để tỷ lệ sở hữu của nh&oacute;m li&ecirc;n quan đạt từ 25% vốn trở l&ecirc;n. Đồng thời, tổ chức n&agrave;y cũng dự kiến n&acirc;ng sở hữu trực tiếp v&agrave; gi&aacute;n tiếp vượt c&aacute;c mức 35%, 45%, 55%, 65% v&agrave; 75% số cổ phiếu c&oacute; quyền biểu quyết của Savico.</p> <p class="Normal">SVC Holdings mới được th&agrave;nh lập v&agrave;o ng&agrave;y 27/10, lĩnh vực kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave; bất động sản. Doanh nghiệp c&oacute; vốn điều lệ 2.160 tỷ đồng, &ocirc;ng Đỗ Quốc Tuy&ecirc;n g&oacute;p 1.512 tỷ đồng, tương đương 70% vốn v&agrave; &ocirc;ng Đinh T&acirc;n Trang g&oacute;p 30% c&ograve;n lại.</p> <p class="Normal">Cổ phiếu SVC chốt phi&ecirc;n 26/11 ở mức gi&aacute; 92.900 đồng/cp, giảm 15,6% trong v&ograve;ng gần 1 th&aacute;ng nhưng tăng 42% trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="svc-cp-3073-1637919557.png" data-natural-width="640" src="https://i.ndh.vn/2021/11/26/svc-cp-3073-1637919557.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image" style="text-align:right;">Nguồn: TradingView</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">Đi c&ugrave;ng với đ&agrave; tăng của cổ phiếu, giao dịch nội bộ của Savico kh&aacute; s&ocirc;i động. Cụ thể, &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Giang &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Tuấn - Ph&oacute; Chủ tịch HĐQT c&ugrave;ng b&aacute;n mỗi người 1,6 triệu cổ phiếu SVC, tương đương 4,9% vốn theo phương thức thỏa thuận. &Ocirc;ng Mai Việt H&agrave; &ndash; Chủ tịch HĐQT b&aacute;n 10.400 đơn vị.</p> <p class="Normal">Cả &ocirc;ng Giang v&agrave; Tuấn đều được bầu v&agrave;o HĐQT Savico tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường ni&ecirc;n 2020 v&agrave; đại diện cho C&ocirc;ng ty Đầu tư ng&agrave;nh nước DNP &ndash; th&agrave;nh vi&ecirc;n Nhựa Đồng Nai (DNP Corp). Tại thời điểm đ&oacute;, &ocirc;ng Giang được đề cử v&agrave;o HĐQT bởi nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng sở hữu 36% vốn Savico.</p> <p class="Normal">Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng của Savico chỉ c&oacute; 1 cổ đ&ocirc;ng lớn duy nhất l&agrave; cổ đ&ocirc;ng Nh&agrave; nước &ndash; Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh sở hữu 13,59 triệu cổ phiếu, tương đương gần 41% vốn.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn