Tin thị trường
Vinaconex-ITC muốn miễn chào mua công khai cho Vinaconex
NDH - 28 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
VCR  16.70 0.00%

<ul> <li>Đầu th&aacute;ng 8 vừa qua, Vinaconex-ICT ph&aacute;t h&agrave;nh 30 triệu cổ phiếu VCR cho Vinaconex để chuyển đổi tr&aacute;i phiếu.</li> </ul> <p class="Normal">Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC, UPCoM: VCR) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o 7/12 l&agrave; ng&agrave;y đăng k&yacute; cuối c&ugrave;ng chốt danh s&aacute;ch cổ đ&ocirc;ng thực hiện quyền lấy &yacute; kiến bằng văn bản trong thời gian từ th&aacute;ng 11 đến th&aacute;ng 12 năm nay.&nbsp;</p> <p class="Normal">Nội dung lấy &yacute; kiến về việc miễn ch&agrave;o mua c&ocirc;ng khai đối với Xuất nhập khẩu v&agrave; X&acirc;y dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR, dẫn tới tỷ lệ nắm giữ tr&ecirc;n 51% vốn.&nbsp;</p> <p class="Normal"><span>Cuối năm ngo&aacute;i, Vinaconex-ITC đ&atilde; ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 144 triệu cổ phiếu VCR với gi&aacute; 10.000 đồng/cp để bổ sung vốn cho dự &aacute;n khu đ&ocirc; thị C&aacute;i Gi&aacute; - C&aacute;t B&agrave;. Sau ph&aacute;t h&agrave;nh, vốn điều lệ tăng từ 360 tỷ đồng l&ecirc;n 1.800 tỷ đồng. Do kh&ocirc;ng mua trong đợt tăng vốn n&agrave;y, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex đ&atilde; giảm từ 54% về c&ograve;n 10,7% v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng ty mẹ của Vinaconex-ITC.</span></p> <p class="Normal"><span>Đầu th&aacute;ng 8 vừa qua, Vinaconex-ICT đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 30 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 3 triệu tr&aacute;i phiếu cho tr&aacute;i chủ Vinaconex.&nbsp;</span><span>Với gi&aacute; chuyển đổi 10.000 đồng, tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 300 tỷ đồng. V</span><span>ốn điều lệ của Vinaconex-ITC được tăng l&ecirc;n 2.100 tỷ đồng sau ph&aacute;t h&agrave;nh.</span></p> <p class="Normal"><span>T</span><span>ỷ lệ sở hữu của Vinaconex cũng được n&acirc;ng từ 10,7% l&ecirc;n 23,47% tại cuối qu&yacute; III. Gi&aacute; trị hợp l&yacute; khoản đầu tư VCR đạt 1.335,2 tỷ đồng, gấp 2,7 lần gi&aacute; gốc.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Phối cảnh khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà. Ảnh: Vinaconex" data-natural-width="540" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/bietthuamatina-8867-1638091462.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">Phối cảnh khu đ&ocirc; thị du lịch C&aacute;i Gi&aacute; &ndash; C&aacute;t B&agrave;. Ảnh: <em>Vinaconex</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal"><span>Vinaconex-ICT</span>&nbsp;được th&agrave;nh lập năm 2008 tr&ecirc;n cơ sở Ban quản l&yacute; dự &aacute;n C&aacute;i Gi&aacute; &ndash; C&aacute;t B&agrave; thuộc Vinaconex với nhiệm vụ ch&iacute;nh l&agrave; thực hiện dự &aacute;n khu đ&ocirc; thị du lịch C&aacute;i Gi&aacute; &ndash; C&aacute;t B&agrave; (dự &aacute;n C&aacute;t B&agrave; Amatina). Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n c&oacute; diện t&iacute;ch 172 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD, nằm tại cửa ng&otilde; trung t&acirc;m khu du lịch đảo C&aacute;t B&agrave;.&nbsp;</p> <p class="Normal"><span>Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, Vinaconex&ndash;ICT vừa c&oacute; th&ecirc;m qu&yacute; thua lỗ thứ 8 li&ecirc;n tiếp. C&ocirc;ng ty bất động sản n&agrave;y cho biết đơn vị đang trong giai đoạn đầu tư dự &aacute;n n&ecirc;n chưa c&oacute; sản phẩm để ghi nhận doanh thu. Qua đ&oacute;, lợi nhuận 9 th&aacute;ng đầu năm nay &acirc;m hơn 10,5 tỷ đồng, c&ugrave;ng kỳ lỗ hơn 7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến ng&agrave;y 30/9 l&agrave; hơn 240 tỷ đồng.</span></p> <p class="Normal"><span>Tr&ecirc;n thị trường, cổ phiếu VCR hiện giao dịch quanh v&ugrave;ng 38.400 đồng/cp, giảm 11% so với mức đỉnh thiết lập giữa th&aacute;ng 11, nhưng vẫn tăng 70% so với đầu năm.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="1-jpeg9-4520-1638092803.jpg" data-natural-width="640" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/1-jpeg9-4520-1638092803.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">Ảnh: <em>Tradingview</em></p> </td> </tr> </tbody> </table>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn