Tin thị trường
Vụ buôn lậu, vận chuyển 53 triệu USD ra nước ngoài: Hơn 70 doanh nghiệp liên quan
Tiền phong - 28 Tháng Mười Một 2021        -

<ul> <li>Phi vụ li&ecirc;n quan tới hơn 70 doanh nghiệp diễn ra từ 2017 đến 2020 với nhiều đối tượng tham gia.</li> </ul> <p class="subtitle"><span>Khi thuế suất bằng 0</span></p> <p class="Normal">Li&ecirc;n quan vụ bu&ocirc;n lậu, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n 53 triệu USD ra nước ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua hợp đồng mua b&aacute;n phần mềm, linh kiện điện tử giả do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) cầm đầu vừa bị Bộ C&ocirc;ng an khởi tố, theo nguồn tin của Tiền Phong, c&aacute;c đối tượng cơ bản đ&atilde; khắc phục, nộp lại khoản tiền ho&agrave;n thuế gi&aacute; trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt trước đ&oacute;.</p> <p class="Normal">Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ C&ocirc;ng an l&agrave;m r&otilde; nh&oacute;m đối tượng l&agrave; l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ CTCP Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam v&agrave; CTCP Ph&aacute;t triển Nh&agrave; Thủ Đức (Thuduc House) đ&atilde; &ldquo;tiếp tay&rdquo; cho Trịnh Tiến Dũng, chiếm đoạt tr&ecirc;n 500 tỷ đồng tiền ho&agrave;n thuế GTGT.</p> <p class="Normal">Cụ thể Trịnh Tiến Dũng đ&atilde; m&oacute;c ngoặc với c&aacute;c đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ ho&agrave;n thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM; m&oacute;c nối với c&aacute;c đối tượng tại CTCP Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam lập hồ sơ ho&agrave;n thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế T&acirc;y Ninh.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, cuối năm 2020, th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động nghiệp vụ, c&aacute;c đơn vị hải quan của một số tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a Nam ph&aacute;t hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu h&agrave;ng h&oacute;a tại Thuduc House v&agrave; CTCP Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam.</p> <p class="Normal">Hai doanh nghiệp n&agrave;y xuất khẩu c&aacute;c loại linh kiện điện tử như m&aacute;y t&iacute;nh mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử l&yacute; chip, CPU m&aacute;y t&iacute;nh cho đối t&aacute;c tại Mỹ, Hồng K&ocirc;ng, Campuchia, Singapore, Malaysia...</p> <p class="Normal">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng qua bất kỳ c&ocirc;ng đoạn gia c&ocirc;ng, sản xuất n&agrave;o m&agrave; xuất thẳng cho c&aacute;c đối t&aacute;c. Sau khi&nbsp;<span>xuất khẩu</span>, c&aacute;c doanh nghiệpl&agrave;m thủ tục ho&agrave;n thuế GTGT tại c&aacute;c cục thuế c&oacute; đăng k&yacute; hoạt động của DN. Mặt h&agrave;ng&nbsp;<span>xuất khẩu&nbsp;</span>l&agrave; linh kiện điện tử được t&iacute;nh thuế suất 0%.</p> <p class="Normal">Theo x&aacute;c minh của Tổng cục Hải quan, Thuduc House đăng k&yacute; kinh doanh tại phường Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, quận 1, TP HCM. Từ 17/2/2017 đến 2/8/2019, doanh nghiệp n&agrave;y mở 501 tờ khai&nbsp;<span>xuất khẩu</span>, trị gi&aacute; t&iacute;nh thuế 5.286 tỷ đồng.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh" data-natural-width="640" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/126-7571-1638082127.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">C&aacute;c bị can từ tr&aacute;i sang phải: Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn L&agrave;nh, Nguyễn Vũ Bảo Ho&agrave;ng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh. Ảnh: <em>Tiền Phong</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal"><span>Theo r&agrave; so&aacute;t của Hải quan, th&aacute;ng 11/2012, Thuduc House th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty con l&agrave; CTCP Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng linh kiện điện tử từ c&ocirc;ng ty con n&agrave;y để xuất khẩu.</span></p> <p class="Normal">CTCP Thuduc House Wood Trading chỉ k&yacute; hợp đồng mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng linh kiện điện tử từ C&ocirc;ng ty TNHH An L&agrave;nh Ph&aacute;t. H&agrave;ng h&oacute;a b&aacute;n cho&nbsp;<span>CTCP</span>&nbsp;Thuduc House Wood Trading được C&ocirc;ng ty TNHH An L&agrave;nh Ph&aacute;t mua từ 4 c&ocirc;ng ty trong nước.</p> <p class="Normal">Sau khi ho&agrave;n tất thủ tục xuất, Thuduc House l&agrave;m thủ tục ho&agrave;n thuế GTGT tại Cục Thuế TP HCM. Từ th&aacute;ng 2/2018-8/2019, doanh nghiệp n&agrave;y được ho&agrave;n thuế GTGT 17 lần với số tiền gần 261 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Đối với&nbsp;<span>CTCP&nbsp;</span><span>Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam (đăng k&yacute; kinh doanh tại x&atilde; Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, T&acirc;y Ninh), theo x&aacute;c minh của Hải quan, từ 26/3/2018 đến 29/5/2020, doanh nghiệp n&agrave;y mở 141 tờ khai xuất khẩu, trị gi&aacute; t&iacute;nh thuế 1.645 tỷ đồng. Mặt h&agrave;ng xuất khẩu chủ yếu l&agrave; linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia.</span></p> <p class="Normal"><span>CTCP&nbsp;</span>Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam c&oacute; k&yacute; hợp đồng mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng linh kiện điện tử từ 4 c&ocirc;ng ty trong nước, xuất khẩu cho c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i v&agrave; cũng kh&ocirc;ng trải qua bất kỳ c&ocirc;ng đoạn sản xuất n&agrave;o. Sau khi ho&agrave;n tất thủ tục xuất khẩu,&nbsp;<span>CTCP</span>&nbsp;Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam l&agrave;m thủ tục ho&agrave;n thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh T&acirc;y Ninh với số tiền 75,5 tỷ đồng.</p> <p class="subtitle">Bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu</p> <p class="Normal">Theo x&aacute;c minh của c&aacute;c cơ quan thuế, phần lớn c&aacute;c doanh nghiệp b&aacute;n h&agrave;ng cho Thuduc House v&agrave; CTCP Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam tr&ecirc;n đều kh&ocirc;ng c&oacute; tại địa chỉ đăng k&yacute;; thường xuy&ecirc;n thay đổi th&ocirc;ng tin về địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh, th&ocirc;ng tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo ph&aacute;p luật, th&ocirc;ng tin về nơi đăng k&yacute; quản l&yacute; thuế&hellip;</p> <p class="Normal">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, qua x&aacute;c minh tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại, cơ quan chức năng nhận thấy, 2 doanh nghiệp tr&ecirc;n c&oacute; nhận tiền từ nước ngo&agrave;i chuyển v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại.</p> <p class="Normal">&ldquo;X&aacute;c minh 89 t&agrave;i khoản của 32 tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan mở tại 18 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại, bước đầu x&aacute;c định được mối quan hệ giữa c&aacute;c đối tượng trong việc mua, b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a, d&ograve;ng tiền chuyển đến, chuyển đi&rdquo;, đại diện một cơ quan thuế cho biết.</p> <p class="Normal">Tổng cục Hải quan cũng x&aacute;c minh tại nước ngo&agrave;i v&agrave; được Hải quan Hong Kong x&aacute;c nhận c&oacute; 3 l&ocirc; h&agrave;ng xuất khẩu của Thuduc House kh&ocirc;ng được nhập khẩu v&agrave;o Hong Kong; c&ograve;n x&aacute;c minh tại 2 c&ocirc;ng ty NK ở Campuchia th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; dữ liệu nhập khẩu của Thuduc House v&agrave; CTCP Thương mại S&agrave;i G&ograve;n T&acirc;y Nam trong năm 2018 v&agrave; 2019.</p> <p class="Normal">Ph&acirc;n viện Khoa học h&igrave;nh sự ph&iacute;a Nam (C09B - Bộ C&ocirc;ng An) cũng gi&aacute;m định một số dữ liệu, hợp đồng với ph&iacute;a đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i c&oacute; dấu, chữ k&yacute; nhưng bị chỉnh sửa. Kết quả điều tra, từ giữa th&aacute;ng 12/2020, Cục Cảnh s&aacute;t C03 đ&atilde; bắt 20 đối tượng li&ecirc;n quan, thu giữ 200 con dấu của c&aacute;c tổ chức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p class="Normal">Tr&ecirc;n cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan v&agrave; t&agrave;i liệu thu giữ của đối tượng, doanh nghiệp c&oacute; li&ecirc;n quan, cơ quan hải quan x&aacute;c định c&oacute; 70 doanh nghiệp li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n. Trong số n&agrave;y c&oacute; những doanh nghiệp do c&aacute;c đối tượng thu&ecirc; hoặc mua lại để thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội th&ocirc;ng qua những ph&aacute;p nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <table align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" class="tbl_insert" style="width:50%;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 229, 171);"> <p class="Normal">Ng&agrave;y 26/11, x&aacute;c nhận với Tiền Phong, &ocirc;ng L&ecirc; Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cho biết, khoản tiền 365 tỷ đồng Thuduc House chiếm đoạt đ&atilde; được nộp khắc phục hậu quả cho cơ quan điều tra. Ph&iacute;a Cục Thuế TPHCM cũng đ&atilde; gỡ bỏ lệnh cưỡng chế phong tỏa h&oacute;a đơn của Thuduc House từ th&aacute;ng 6/2021.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal"><span>Ng&agrave;y 30/12/2020, Cục Điều tra chống bu&ocirc;n lậu (Tổng cục Hải quan) v&agrave; C03 - Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; họp v&agrave; thống nhất với Viện KSND Tối cao khởi tố vụ &aacute;n về c&aacute;c tội: Tội bu&ocirc;n lậu; vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng h&oacute;a, tiền tệ qua bi&ecirc;n giới; &agrave;m giả con dấu, t&agrave;i liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, t&agrave;i liệu giả của cơ quan, tổ chức.</span></p> <p class="Normal">Theo Tổng cục Hải quan, trong vụ &aacute;n n&agrave;y, đối tượng cầm đầu đ&atilde; lợi dụng sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng của cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để c&acirc;u kết chặt chẽ, thực hiện h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu, chiếm đoạt tiền ho&agrave;n thuế gi&aacute; trị gia tăng (GTGT).</p> <p class="Normal">Sau đ&oacute;, Tổng cục Hải quan đề xuất Tổng cục Thuế chỉ đạo c&aacute;c cục thuế địa phương r&agrave; so&aacute;t, thu hồi số tiền ho&agrave;n thuế với doanh nghiệp, đồng thời cần xem x&eacute;t tạm dừng ho&agrave;n thuế cho c&aacute;c doanh nghiệp xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị t&iacute;nh thuế khai b&aacute;o lớn như linh kiện điện tử.</p> <p class="Normal">Tổng cục Hải quan đang phối hợp với C03 - Bộ C&ocirc;ng an mở rộng điều tra, x&aacute;c minh v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định đối với 70 doanh nghiệp li&ecirc;n quan.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn