Tài chính - Ngân hàng
Ngân hàng nào hút tiền gửi lớn nhất
NDH - 28 Tháng Mười Một 2021        -

<ul> <li>Techcombank, ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tỷ trọng CASA lớn nhất nhưng li&ecirc;n tục giảm trong 3 qu&yacute;, trong khi to&agrave;n ng&agrave;nh tăng.</li> </ul> <p class="Normal"><span>Thống k&ecirc; với 26 ng&acirc;n h&agrave;ng, tiền gửi tại thời điểm cuối th&aacute;ng 9, ở mức 7,15 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm trước. Con số n&agrave;y thấp hơn mức 7% của c&ugrave;ng kỳ 2020. Thay đổi lớn nhất đến từ Techcombank, TPBank v&agrave; Viet Capital Bank, khi tiền gửi c&ugrave;ng tăng 10%.&nbsp;</span></p> <p class="Normal">Một số ng&acirc;n h&agrave;ng cũng ghi nhận tăng trưởng tiền gửi tiếp theo c&oacute; thể điểm tới như VIB 9%, Vietcombank 8%... Một số ng&acirc;n h&agrave;ng tăng 1-2% như Saigonbank, OCB, VietBank, BacABank.&nbsp;</p> <p class="Normal">Ở chiều ngược lại, 6 ng&acirc;n h&agrave;ng giảm gi&aacute; trị tiền gửi sau 9 th&aacute;ng, dẫn đầu l&agrave; ABBank giảm 9%, xuống 67.053 tỷ đồng, theo sau, PGBank giảm 5% xuống 26.803 tỷ đồng. SeABank v&agrave; Kienlongbank c&ugrave;ng ghi nhận giảm 4%, trong khi Sacombank v&agrave; NCB giảm 3%.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiền gửi tại các ngân hàng. Đơn vị: tỷ đồng,%" data-natural-width="629" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/435534-9712-1638066680.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">Tiền gửi tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Đơn vị: tỷ đồng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">X&eacute;t về gi&aacute; trị, ba ng&acirc;n h&agrave;ng quốc doanh tạo c&aacute;ch biệt với nh&oacute;m tư nh&acirc;n. BIDV duy tr&igrave; vị thế ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tiền gửi lớn nhất trong nhiều năm với 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vietcombank xếp thứ hai với hơn 1,1 triệu tỷ đồng v&agrave; VietinBank hơn 1 triệu tỷ đồng.&nbsp;</p> <p class="Normal">Theo số liệu từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN), đến cuối th&aacute;ng 9, tổng tiền gửi của kh&aacute;ch h&agrave;ng tại c&aacute;c TCTD đạt hơn 10,55 triệu tỷ đồng, tăng hơn 530.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 5,3%. Mức tăng trưởng n&agrave;y chủ yếu nhờ kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp khi tiền gửi của nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;y tăng hơn 380.000 tỷ, tương đương tăng 7,8%, ở mức hơn 5,25 triệu tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, tiền gửi d&acirc;n cư tiếp tục giảm 1.500 tỷ đồng, sau khi giảm 1.000 tỷ đồng trong th&aacute;ng trước. Lũy kế đến cuối th&aacute;ng 9, tiền gửi khu vực d&acirc;n cư tăng 2,9%, thấp hơn con số gần 3% v&agrave;o cuối th&aacute;ng 7. Đ&acirc;y l&agrave; mức tăng trưởng tiền gửi d&acirc;n cư thấp nhất, x&eacute;t tr&ecirc;n c&ugrave;ng kỳ mỗi 5 năm qua.</p> <p class="Normal">Trong 5 năm qua, tiền gửi khu vực d&acirc;n cư c&oacute; xu hướng tăng chậm lại. Điều n&agrave;y cho thấy người d&acirc;n đang bớt gửi tiền v&agrave;o ng&acirc;n h&agrave;ng. Nếu năm 2016, tăng trưởng tiền gửi của d&acirc;n cư l&agrave; 17,4%, năm 2017 chỉ l&agrave; 13,54% v&agrave; li&ecirc;n tục giảm 4 năm sau đ&oacute;. Đến năm 2020, con số n&agrave;y c&ograve;n 6,46%</p> <p class="subtitle">Ng&acirc;n h&agrave;ng đẩy mạnh h&uacute;t CASA</p> <p class="Normal">Trong bối cảnh l&atilde;i suất cho vay thấp, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đang đa dạng d&ograve;ng tiền, t&igrave;m nguồn vốn rẻ để tối ưu chi ph&iacute; vốn. Tăng tỷ trọng tiền gửi kh&ocirc;ng kỳ hạn (CASA) l&agrave; một trong những ưu ti&ecirc;u của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;i năm gần đ&acirc;y.</p> <p class="Normal">Tiền gửi kh&ocirc;ng kỳ hạn, l&agrave; lượng tiền thanh to&aacute;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng duy tr&igrave; trong t&agrave;i khoản c&oacute; l&atilde;i suất thấp chỉ 0,1-0,2%. Qua đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; băng c&oacute; thể c&acirc;n đối v&agrave; lu&acirc;n chuyển d&ograve;ng tiền n&agrave;y để cho vay với chi ph&iacute; rẻ hơn tiền gửi c&oacute; kỳ hạn.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="Normal">Tỷ trọng tiền gửi kh&ocirc;ng kỳ hạn của 26 ng&acirc;n h&agrave;ng ở mức 21%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với cuối năm trước.&nbsp;<span>Tuy nhi&ecirc;n ở ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tỷ trọng lớn nhất - Techcombank, tỷ lệ CASA đang li&ecirc;n tục giảm sau 3 qu&yacute;. Techcombank ghi nhận con số cuối qu&yacute; III l&agrave; 38%, thấp hơn mức 44% cuối năm trước v&agrave; gi&aacute; trị cũng giảm 2% xuống 120.464 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ng&acirc;n h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n sử dụng chương tr&igrave;nh &ldquo;zero fee&rdquo;, nhờ đ&oacute; đang c&oacute; tỷ trọng CASA cao nhất trong ng&agrave;nh.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="CASA tại các ngân hàng. Đơn vị: tỷ đồng, %" data-natural-width="640" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/ndhekj-1637109845-1846-1637109-6883-2869-1638066680.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">CASA tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Đơn vị:<em> tỷ đồng, %</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">Ở vị tr&iacute; thứ hai, MB cũng ghi nhận tỷ trọng CASA giảm 1 điểm phần trăm so với đầu năm xuống 36%, d&ugrave; gi&aacute; trị tăng 7%. Ngược lại, Vietcombank ghi nhận tỷ lệ CASA tăng 1 điểm phần trăm l&ecirc;n 31%, gi&aacute; trị cũng tăng 13% ở mức 346.860 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p class="Normal">MB v&agrave; Vietcombank l&agrave; hai ng&acirc;n h&agrave;ng gần nhất tung ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh miễn ph&iacute; chuyển khoản, thanh to&aacute;n cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng duy tr&igrave; lượng tiền gửi tr&ecirc;n t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n nhất định. Một số nh&agrave; băng tăng tỷ trọng CASA so với cuối năm trước c&oacute; thể điểm tới như VPBank 7 điểm phần trăm, TPBank, 5 điểm phần trăm, MSB, ABBank 3 điểm phầm trăm...</p> <p class="Normal">Hiện nay, tăng tỷ trọng CASA trở th&agrave;nh xu thế trong to&agrave;n ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng. MSB &ndash; ng&acirc;n h&agrave;ng đứng thứ tư về tỷ trọng CASA l&ecirc;n kế hoạch đạt 40.000 tỷ đồng v&agrave;o năm 2023 với tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n hiện nay l&agrave; 300-500 tỷ đồng mỗi th&aacute;ng. Trong khi đ&oacute;, VPBank, hai năm gần đ&acirc;y, xem n&acirc;ng CASA l&agrave; mục ti&ecirc;u trọng t&acirc;m để giảm chi ph&iacute; vốn.</p> <p class="Normal">Số liệu NHNN ghi nhận đến cuối qu&yacute; III, số dư tiền gửi CASA tăng th&ecirc;m gần 128.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương đương 60%, l&ecirc;n 794.240 tỷ đồng.&nbsp;<span>Trong v&ograve;ng 5 năm qua, tiền gửi thanh to&aacute;n c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; tăng gấp 3 lần v&agrave; đặc biệt tăng giai đoạn năm 2020-2021.</span></p> <p class="Normal">Tiền gửi thanh to&aacute;n tăng một phần đến từ việc c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đẩy mạnh c&aacute;c dịch vụ thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt, ng&acirc;n h&agrave;ng số, giao dịch kh&ocirc;ng tiền mặt. Nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng đẩy mạnh đầu tư c&ocirc;ng nghệ, chuyển đổi số, x&acirc;y dựng c&aacute;c ứng dụng tr&ecirc;n điện thoại, internet banking, đồng thời c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh như miễn ph&iacute; chuyển khoản, thanh to&aacute;n&hellip; để thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.&nbsp;</p> <p class="Normal">C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; trung gian thanh to&aacute;n kh&aacute;c đang cạnh tranh đưa ra những sản phẩm v&agrave; c&aacute;c tiện &iacute;ch số để thu h&uacute;t người d&acirc;n sử dụng dịch vụ. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những c&aacute;ch ng&acirc;n h&agrave;ng thu h&uacute;t th&ecirc;m lượng tiền gửi kh&ocirc;ng kỳ hạn.&nbsp;<span>Mặt kh&aacute;c, dịch Covid-19 cũng thay đổi th&oacute;i quen của người d&acirc;n, dịch chuyển sang mua h&agrave;ng online, thanh to&aacute;n online thay v&igrave; d&ugrave;ng tiền mặt.</span></p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn