Thông tin cho cổ đông
DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
DNL  18.00 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/04/2021 – 30/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: · Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020;
· Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021;
· Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
· Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
· Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
· Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;
· Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: · Sửa đổi bổ sung Điều lệ; các quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn;
· Một số vấn đề khác có liên quan.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn