Thông tin cho cổ đông
DFC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFC của CTCP Xích líp Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo của Ban giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn