Thông tin cho cổ đông
BTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTR của CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở công ty, số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;
+ Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ;
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn