Công bố thông tin
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
30 Tháng Ba 2021        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

4. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

5. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

 

6. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

 

8. Báo cáo TGĐ về Kết quả kinh doanh năm 2020 và KHKD năm 2021

 

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

 

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 

 

11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

 

12. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty

 

13.1 Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 11

 

13.2. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 11 

 

13.3. Những điều khoản sửa đổi điều lệ

 

14.1 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 

14.2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 

15.1 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

 

15.2. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

 

16. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch BVH

 

17.1 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

 

17.2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

 

19. Dự  thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

20. Dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

21.1. Mẫu 01 - Phiếu biểu quyết

 

21.2. Mẫu 02 - Thẻ biểu quyết

Tệp đính kèm:
 BVSC_NQ HDQT_thoi gian, dia diem, tai lieu hop_DHCD_2021.pdf
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn