THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 14 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

icon
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin thông báo kết quả đấu giá công khai theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ngày 27/04/2022 như sau:
1. Doanh nghiệp có cổ phần đấu giá công khai: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14.
2. Địa chỉ: 221 Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
3. Vốn điều lệ: 7.143.630.000 đồng (Bảy tỷ một trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
5. Tổng số lượng cổ phần đấu giá công khai: 364.363 cổ phần (Ba trăm sáu mươi nghìn ba trăm sáu mươi ba cổ phần).
6. Tổng số lô cổ phần đấu giá công khai: 01 lô (364.363 cổ phần/ lô cổ phần).
7. Giá khởi điểm: 6.281.000.000 đồng/ lô cổ phần (Sáu tỷ hai trăm tám mưới mốt triệu đồng một lô cổ phần).
8. Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 07 nhà đầu tư. Trong đó:
- Tổ chức: 01 nhà đầu tư.
- Cá nhân: 06 nhà đầu tư.
9. Tổng khối lượng đăng ký mua: 2.550.541 cổ phần bằng 700% số cổ phần đấu giá.
10. Tổng số cổ phần dăng ký mua hợp lệ: 2.550.541 cổ phần.
11. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư (theo Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo lô cổ phần Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 14).
12. Tổng số cổ phần đấu giá thành công: 364.363 cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần đấu giá.
13. Giá trúng đầu giá cao nhất: 10.246.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng/ 01 lô cổ phần).
14. Giá trúng đấu giá thấp nhất: 6.282.000.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm tám mươi hai triệu đồng/ 01 lô cổ phần).
15. Giá đấu bình quân thành công: 10.246.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng/ 01 lô cổ phần).
16. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 10.246.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
17. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 28/04/2022 đến 16h00 ngày 05/05/2022
18. Thời gian hoàn trả cọc: từ ngày 28/04/2022 đến ngày 09/05/2022
Trân trọng thông báo.