Thông tin cho cổ đông
HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HNX - 19 Tháng Năm 2022        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
          - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của HĐQT/BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Cụ thể:
o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
o Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
o Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
o Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;
o Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
          - Nội dung họp: o Tờ trình số 8: Quy chế hoạt động của BKS;
o Tờ trình số 9: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
o Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Tin mới
VNG122002: ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 05/07/2023
CII121006: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII121006: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII120018: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII121029: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII121029: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII120018: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII42013: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII42013: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 21/04/2023
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn