THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

icon
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT
Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo kết quả đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit được tổ chức vào ngày 22/06/2022 như sau:
1. Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
2. Tên chứng khoán bán đấu giá: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
3. Số quyền đưa ra đấu giá: 688.598 quyền mua cổ phần
4. Giá khởi điểm: 350 đồng/quyền
5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư
Trong đó:
+ Tổ chức: 00 nhà đầu tư
+ Cá nhân: 02 nhà đầu tư
6. Tổng số lượng quyền mua đăng ký mua tham dự hợp lệ: 1.377.196 quyền
7. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
8. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.377.196 quyền
9. Khối lượng đặt cao nhất: 688.598 quyền
10. Khối lượng đặt thấp nhất: 688.598 quyền
11. Giá đặt mua cao nhất: 450 đồng/ quyền
12. Giá đặt mua thấp nhất: 350 đồng/ quyền
13. Giá đấu thành công cao nhất: 450 đồng/ quyền
14. Giá đấu thành công thấp nhất: 450 đồng/ quyền
15. Giá đấu thành công bình quân: 450 đồng/ quyền
16. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
Trong đó:
+ Tổ chức: 00 nhà đầu tư
+ Cá nhân: 01 nhà đầu tư
17. Tổng số lượng quyền bán được: 688.598 quyền
Trong đó, số lượng quyền trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 quyền
18. Tổng giá trị quyền bán được:   309.869.100 đồng
19. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 23/06/2022 đến ngày 27/06/2022.
20. Thời gian trả tiền cọc mua quyền mua cổ phần: từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 23/06/2022 đến ngày 27/06/2022.
Trân trọng thông báo./.