Công bố thông tin
BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30 Tháng Ba 2023        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

 

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

4. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

5. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

 

6. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng năm 2023

 

8. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và KHKD năm 2023

 

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

 

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

 

11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH sử dụng lợi nhuận năm 2023

 

12. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty

 

13. Tờ trình thông qua việc thay đổi Trụ sở chính BVSC

 

14. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, 2025, 2026 của công ty

 

15. Tờ trình sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung VĐL và Quỹ  đự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

 

16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

17. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

       17.1 Mẫu 01 - Phiếu biểu quyết

 

       17.2 Mẫu 02 -  Thẻ biểu quyết 

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn