Khách hàng tiêu biểu
 
 
 

 
 
 
Hướng dẫn mở tài khoản
 

Nhà đầu tư tổ chức muốn giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải có Tài khoản giao dịch chứng khoán.

 

Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài, các bước thực hiện mở tài khoản cụ thể như sau:

 

 

Tên Tài liệu yêu cầu Mẫu Số lượng
Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán:
1

Giấy yêu cầu cấp mã số giao dịch chứng khoán

Xem tệp đính kèm 01 bản gốc
2 Hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký Ngân hàng 02 bản gốc
Trường hợp nhà đầu tư tổ chức thuộc loại hình Quỹ đầu tư chứng khoán:
3 Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ (Nếu không có, tham khảo tài liệu thay thế quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 4 Quyết định 121/208/QĐ-BTC) Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
Trường hợp tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ:
4 Điều lệ quỹ/Hợp đồng góp vốn hoặc các tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư của tổ chức đầu tư Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
Trường hợp nhà đầu tư tổ chức không thuộc loại hình quỹ:
5 Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức) Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
6 Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền, hoặc: Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
7 Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ định, uỷ quyền cho người đại diện giao dịch để thay mặt đầu tư, cần bổ sung:
8 Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch. Xem tệp đính kèm 01 bản gốc, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/ công chứng
9 Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch Xem tệp đính kèm 01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
10 Hộ chiếu của Người đại diện giao dịch Tổ chức đầu tư 01 bản gốc,  công chứng
11 Lý lịch tư pháp của người được ủy quyền thực hiện giao dịch Tổ chức đầu tư 01  bản gốc, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự
Hồ sơ mở tài khoản góp vốn (CCA) - Danh mục tài liệu CCA có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau:
1 Giấy đề nghị mở tài khoản CCA Xem tệp đính kèm 02 bản gốc
2 Giấy Ủy quyền Xem tệp đính kèm 03 bản gốc
3 Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức) Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
4 Giấy chỉ định người quản lý tài khoản tổ chức đầu tư Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
5 Hộ chiếu của Người quản lý tài khoản Tổ chức đầu tư 01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
6 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu có) Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
7 Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có) Tổ chức đầu tư 01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh
8 Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền, hoặc:, Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
9 Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có) Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật )
10 Giấy giới thiệu/Sao kê tài khoản ngân hàng để xác minh hoạt động kinh doanh của tổ chức đầu tư Tổ chức đầu tư 01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
11 Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán VSD 01 bản sao
Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại BVSC
1 Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản Lưu ký tại BVSC Xem tệp đính kèm 02 bản gốc
Không lưu ký tại BVSC Xem tệp đính kèm
2 Authorization contract   Xem tệp đính kèm 01 bản gốc
3 Hợp đồng ủy quyền Xem tệp đính kèm 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký của người quản lý tài khoản, chữ ký của người đại diện pháp luật & dấu của tổ chức đầu tư
4 Bản sao Hộ chiếu của người được uỷ quyển Tổ chức đầu tư 01  bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
5 Đăng ký sử dịnh dịch vụ tiện tích /Phiếu đăng ký các dịch vụ giao dịch chứng khoán tiện tích Tệp đính kèm 02 bản gốc

 

Chú ý: Các giấy tờ cần công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự, thao tác như sau:

 

Trường hợp thực hiện tại Việt Nam Trường hợp thực hiện tại nước ngoài

Người đại diện của tổ chức đầu tư điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ

Sau khi có dấu chứng nhận tại Đại Sứ quán/Lãnh sự quán nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở, phiếu thông tin cần được hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại Giao.

Địa chỉ:

40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

6 Alexandre De Rhodes, Q1. TP.HCM

 

Mang theo hộ chiếu gốc khi đi công chứng.

 

Người đại diện của tổ chức đầu tư điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ.

Xin dấu chứng nhận bởi Cơ quan công chứng (hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự) tại nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở.

Sau khi có dấu, phiếu thông tin cần được hợp pháp hóa lãnh sự bởi ĐSQ/LSQ Việt Nam tại nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở

 

 
Chú ý:
 
- Người được ủy quyền đại diện giao dịch không ký tên sẵn lên Phiếu thông tin về người đại diện mà đến ĐSQ/LSQ rồi mới ký.
 
- Các tài liệu tiếng anh phải được hợp pháp hoá lãnh sự, ngoại trừ BẢN CÁO BẠCH, HỢP ĐỒNG TÍN THÁC BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN, BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY, ĐIỀU LỆ QUỸ (công chứng và chứng thực theo pháp luật nước ngoài).
 

- Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chứng của VN xác nhận. BẢN CÁO BẠCH, HỢP ĐỒNG TÍN THÁC, BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN, BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY, ĐIỀU LỆ QUỸ (do   cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, có chứng năng dịch thuật hoạt động hơp pháp tại VN xác      nhận).

 

Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước, các bước thực hiện mở tài khoản cụ thể như sau: 

 

STT Tên tài liệu Tài liệu được cung cấp bởi: Số lượng
Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại  BVSC
1 Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở TK tại BVSC Lưu ký tại BVSC Xem tệp đính kèm 02 bản gốc
Không lưu ký tại BVSC Xem tệp đính kèm
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổ chức đầu tư 01 bản sao, công chứng
3 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Tổ chức đầu tư 01 bản sao, công chứng
4 Giấy đăng ký mã số thuế Tổ chức đầu tư 01 bản sao, công chứng
5 Ủy quyền đại diện giao dịch Xem tệp đính kèm 03 bản gốc
6 Ủy quyền rút tiền (Áp dụng cho TK lưu ký tại BVSC) Xem tệp đính kèm 03 bản gốc
7 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (TH không lưu ký tại BVSC thì không cần QĐ bổ nhiệm KTT) Tổ chức đầu tư 01 bản sao có dấu đỏ của Công ty
8 CMND hoặc Hộ chiếu của Giám đốc (Chủ TK) Tổ chức đầu tư 01 bản sao, công chứng
9 CMND hoặc Hộ chiếu của Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền Tổ chức đầu tư 01 bản sao, công chứng

 

 

 
 
 
 

 

Ý kiến chuyên gia
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn