Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30 Tháng Ba 2023        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

 

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

4. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

5. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

 

6. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng năm 2023

 

8. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2022 và KHKD năm 2023

 

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

 

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

 

11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH sử dụng lợi nhuận năm 2023

 

12. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty

 

13. Tờ trình thông qua việc thay đổi Trụ sở chính BVSC

 

14. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, 2025, 2026 của công ty

 

15. Tờ trình sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung VĐL và Quỹ  đự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

 

16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

17. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

       17.1 Mẫu 01 - Phiếu biểu quyết

 

       17.2 Mẫu 02 -  Thẻ biểu quyết 

Tin mới
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 22/04/2023
Tin trước
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 31/03/2022
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 20/04/2021
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 30/03/2021
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 23/06/2020
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 08/05/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 09/04/2020
BVSC - CBTT Kế hoạch tổ chức -Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 07/06/2019
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn