Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Hồ Thanh Huyền

icon

Căn cứ Thông báo mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng, BVSC xin thông báo về việc khách hàng thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu với các thông tin như sau:

  • Tên khách hàng:    Hồ Thanh Huyền
  • Số CCCD:             001166006317
  • Tên Trái phiếu:     Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thái Tuấn
  • Mã Trái phiếu:      TTDCH2122002
  • Số lượng:              04 Trái phiếu

Trân trọng thông báo.