Thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ.

Tên khách hàng: Mai Viết Dụng

Mã cổ phiếu giao dịch: BPC

Quan hệ của khách hàng với CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu bán giải chấp: 500 cổ phần

Thời gian giao dịch: Ngày 15/11/2022

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

Trân Trọng !