Loại các mã cổ phiếu PVD ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 06/09/2022.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại các mã cổ phiếu PVD của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 06/09/2022 theo thông báo số 1596/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán HCM.

Mọi chi tiết xem file đính kèm.

Trân Trọng!