Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - CBTT Kế hoạch tổ chức -Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
07 Tháng Sáu 2019        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

1. CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Tài liệu đại hội năm 2019

 

2. Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

 

 

- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

- Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

 

- Báo cáo TGĐ về Kết quả kinh doanh năm 2018 và KHKD năm 2019

 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

 

- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty

 

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 10

 

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

 

- Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

- Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 
Tin mới
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 22/04/2023
BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 30/03/2023
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 31/03/2022
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 20/04/2021
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 30/03/2021
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 23/06/2020
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 08/05/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Tin trước
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15/05/2019
BVSC - Thông báo hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 02/05/2019
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/02/2019
BVSC - CBTT Kế hoạch tổ chức -Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 26/05/2018
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 28/04/2018
BVSC - Thông báo hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 27/04/2018
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 09/03/2018
BVSC - Thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ 2017 02/06/2017
BVSC - Thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 26/05/2017
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn