Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 01 của Trái phiếu Nhất Tín

icon

BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu xin thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 02 (từ và bao gồm ngày 12/02/2022 đến và không bao gồm ngày 12/05/2022) chi tiết vui long xem file đính kèm:

Trân trọng thông báo.