QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA CỔNG KẾT NỐI BLOOMBERG

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu dịch vụ    

-  Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg (“BVS@Bloomberg”) là công cụ giao dịch hiện đại có chức năng nhận lệnh trực tiếp từ kênh Bloomberg trên cơ sở chuẩn kết nối đối với hệ thống EMSX của Bloomberg.

       -  Với công cụ này, các Khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức, các Quỹ đầu tư nước ngoài hiện đang đầu tư tại Việt Nam cũng đồng thời đầu tư tại rất nhiều nước trên thế giới, có thể cùng một lúc giao dịch tại tất cả các thị trường trên thế giới và đặt lệnh trực tiếp đến BVSC, chủ động tự hủy sửa lệnh trực tiếp trên hệ thống mà không cần thông qua các bước gián tiếp qua môi giới.

2. Tiện ích dịch vụ:

       - Sử dụng duy nhất công cụ Bloomberg cùng một lúc giao dịch tại tất cả các thị trường trên thế giới và đặt lệnh trực tiếp đến BVSC.

        - Chủ động tự hủy sửa lệnh trực tiếp trên hệ thống.

        - Nhận thông báo kết quả khớp lệnh nhanh chóng và trực tiếp thông qua hệ thống Bloomberg.

       - Tự động cập nhật kết quả khớp lệnh nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ công tác quản lý và tiết kiệm chi phí cho Khách hàng.

       - Nhận các lệnh đặt khối lượng lớn, trong đó Khách hàng đặt lệnh gián tiếp ủy quyền cho BVSC xử lý lệnh theo các tiêu chí nhất định về khối lượng và giá chứng khoán.

3. Điều kiện sử dụng dịch vụ BVS@Bloomberg:

       -  Quý Khách có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại BVSC.

       -  Đăng ký sử dụng dịch vụ BVS@Bloomberg.

II. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BVS@BLOOMBERG

1. Định nghĩa thuật ngữ:

a. “Bloomberg UUID” là chuỗi ký tự dạng số duy nhất tương ứng với tên người sử dụng truy cập Bloomberg. Khách hàng có thể lấy được số Bloomberg UUID theo một trong 2 cách sau:

- Liên hệ với Bloomberg;

- Sau khi đăng nhập vào Bloomberg và Gõ IAM<GO>. Số UUID sẽ được hiển thị ở góc phải phía trên của cửa sổ Bloomberg.

b. “Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg” là tên gọi duy nhất do Khách hàng tự lựa chọn để đặt và quy ước cho từng Tiểu khoản giao dịch chứng khoán. Quy định của mã hiệu Tiểu khoản trên Bloomberg gồm 19 ký tự (xxxxxxxx-yyyyyyyyyy), trong đó 8 ký tự đầu tiên sẽ do Khách hàng tự lựa chọn, dấu gạch ngang (-),10 ký tự sau là Số Tiểu khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng đăng ký tương ứng với Mã hiệu Tiểu khoản đó. Khách hàng cần khai báo Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg với BVSC. BVSC sẽ hỗ trợ Khách hàng khai báo trên màn hình đặt lệnh Bloomberg. Khi đặt lệnh, Khách hàng sẽ lựa chọn Mã hiệu của tiểu khoản trên Bloomberg (tại trường “Permissioned Account”) thay cho việc lựa chọn Số tiểu khoản giao dịch chứng khoán và Nhà môi giới có mã là BVSM để đặt lệnh. Tương ứng với Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg Khách hàng lưa chọn, lệnh đặt sẽ được thực hiện trên Số Tiểu khoản giao dịch chứng khoán tương ứng.

c. "Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg/BVS@Bloomberg" là dịch vụ do BVSC thực hiện và cung cấp để khách hàng có thể thực hiện giao dịch chứng khoán thông qua phương tiện kết nối giữa Bloomberg và Hệ thống giao dịch chứng khoán của BVSC một cách hợp pháp, hợp lệ.

d. "Giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg" là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, quyền chứng khoán, tiền gửi trên: (i) tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC; và/hoặc (ii) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của Khách hàng mở tại một Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối có kết nối đến Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC; hoặc (iii) tài khoản lưu ký và quản lý tiền thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Ngân hàng có kết nối đến Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC, mà các giao dịch đó: (i) được thực hiện phù hợp với các dịch vụ và (ii) được gửi từ địa chỉ Bloomberg UUID mà Khách hàng cung cấp và đăng ký với BVSC tương ứng với Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg và Số tiểu khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC thông qua phương tiện kết nối giữa Bloomberg và Hệ thống giao dịch chứng khoán của BVSC.

e. “Đặt lệnh trực tiếp vào sàn giao dịch (AUTO)”:Giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg, theo đó lệnh đặt của Khách hàng được chuyển qua đường truyền kết nối từ Bloomberg đến Hệ thống giao dịch chứng khoán của BVSC, sau khi đảm bảo số dư đáp ứng yêu cầu lệnh đặt, lệnh sẽ được tự động chuyển vào hệ thống giao dịch chứng khoán của các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK).

f. “Đặt lệnh gián tiếp qua Môi giới yêu cầu thực hiện chỉ thị lệnh cụ thể (MNL)”:Giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg, theo đó lệnh đặt của Khách hàng được chuyển qua đường truyền kết nối từ Bloomberg đến Hệ thống giao dịch chứng khoán của BVSC và được chuyển cho Cán bộ quản lý tài khoản của Khách hàng. Khách hàng ủy quyền cho Cán bộ quản lý tài khoản chủ động tiến hành chuyển lệnh giao dịch của Khách hàng vào Hệ thống giao dịch chứng khoán của các SGDCK trên cơ sở theo dõi diễn biến thị trường trong ngày giao dịch và đảm bảo tuân thủ chỉ thị lệnh đặt của Khách hàng.

g. “Đặt lệnh gián tiếp qua Môi giới trong thời gian xác định (ANY)”:Giao dịch chứng khoán qua cổng kết nối Bloomberg, theo đó lệnh đặt của Khách hàng được chuyển qua đường truyền kết nối từ Bloomberg đến Hệ thống giao dịch chứng khoán của BVSC và được chuyển cho Cán bộ quản lý tài khoản. Khách hàng ủy quyền cho Cán bộ quản lý tài khoản chủ động tiến hành chuyển lệnh giao dịch của Khách hàng vào Hệ thống giao dịch chứng khoán của các SGDCK trong vòng 30 phút kể từ khi BVSC nhận được lệnh đặt của Khách hàng. Sau 30 phút nếu toàn bộ khối lượng lệnh đặt chưa được chuyển hết vào Hệ thống giao dịch chứng khoán của các SGDCK, khối lượng lệnh đặt còn lại sẽ được tự động chuyển thành lệnh trực tiếp tại mức giá Khách hàng chỉ thị và được chuyển vào hệ thống giao dịch chứng khoán của các SGDCK. Sau 30 phút kể từ khi nhận lệnh đặt, thời hạn Khách hàng ủy quyền cho Cán bộ quản lý tài khoản xử lý lệnh đặt hết hiệu lực, do đó Khách hàng muốn hủy, sửa các lệnh con do Cán bộ quản lý tài khoản đã đặt và lệnh AUTO phát sinh trên cơ sở lệnh gốc ANY, Khách hàng phải đặt lệnh trực tiếp hoặc thông báo cho Cán bộ quản lý tài khoản.

h. “Cả ba phương thức trên” là Khách hàng có thể đăng ký đặt lệnh theo bất cứ một trong tất cả các phương thức kể trên.

i. "Chứng từ điện tử": là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua cổng kết nối Bloomberg.

j. “Nhà môi giới” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và có mã là BVSM trên Bloomberg.

k.   “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, như là sự ngăn cấm hay hành động của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ BVS@Bloomberg:

Bloomberg UUID là địa chỉ được Khách hàng chỉ định để đưa ra các lệnh đặt và/hoặc yêu cầu dịch vụ cho Tiểu khoản giao dịch chứng khoán tương ứng từng Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg và được chuyển đến trên Hệ thống giao dịch chứng khoán tại BVSC. Khách hàng cam kết Bloomberg UUID thuộc sở hữu hợp pháp của Khách hàng và chịu mọi trách nhiệm nếu có bất cứ sự giả mạo nào. Khách hàng chỉ có thể khai báo một Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg và (hoặc) nhiều Bloomberg UUID được đặt lệnh tương ứng với từng Tiểu khoản giao dịch chứng khoán. Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi, bổ sung, hủy bỏ Bloomberg UUID, phương thức đặt lệnh, Khách hàng phải thực hiện đăng ký lại với BVSC.

a. Khách hàng ký kết với BVSC mẫu Phiếu đăng ký kiêm Hợp đồng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua cổng kết nối Bloomberg, đồng thời điền và ký tên tương ứng với từng phương thức đặt lệnh mà mình đăng ký như:

  • -   Đặt lệnh trực tiếp vào sàn giao dịch (AUTO); và/hoặc
  • -   Đặt lệnh gián tiếp qua Môi giới yêu cầu thực hiện chỉ thị lệnh cụ thể (MNL); và/hoặc
  • -   Đặt lệnh gián tiếp qua Môi giới trong thời gian xác định (ANY); và/hoặc
  • -   Sử dụng cả ba phương thức trên.

b. Khách hàng khai báo và đăng ký Mã hiệu của Tiểu khoản trên BloombergBloomberg UUID tương ứng với từng Tiểu khoản giao dịch chứng khoán.

3. Quy định sử dụng dịch vụ:

a. Mọi lệnh giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua cổng kết nối Bloomberg chỉ được chấp nhận hoặc tự động chuyển vào hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán khi được gửi từ đúng Bloomberg UUID tương ứng với Mã hiệu của Tiểu khoản trên Bloomberg và Số Tiểu khoản giao dịch chứng khoán mà Khách hàng đã đăng ký với BVSC và gửi tới nhà môi giới BVSM, đồng thời số dư Tiểu khoản giao dịch chứng khoán đó của Khách hàng tại BVSC hoặc xác nhận số dư của Ngân hàng lưu ký nơi khách hàng mở tài khoản lưu ký đảm bảo đủ điều kiện thanh toán lệnh đặt của Khách hàng, đáp ứng các yêu cầu về loại lệnh, thời gian giao dịch và các quy định giao dịch khác của pháp luật.

b. Trước khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán, Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản lưu ký chứng khoán và/hoặc tiền nhằm đảm bảo cung cấp thông tin số dư chứng khoán trong tài khoản lưu ký (đối với Khách hàng không thực hiện lưu ký tại BVSC) và/hoặc số dư tiền của Khách hàng cho BVSC vào đầu mỗi ngày giao dịch đảm bảo đáp ứng yêu cầu cập nhật số dư phục vụ cho việc tự động kiểm soát số dư đặt lệnh giao dịch chứng khoán. Khách hàng nhận thức rõ được rằng, việc không gửi hoặc không gửi kịp thời số dư tiền và chứng khoán dẫn tới không cập nhật được số dư trên hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán của BVSC, điều này đồng nghĩa với việc lệnh của Khách hàng không được chấp nhận hoặc không được tự động chuyển vào hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp này BVSC được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm và thiệt hại (nếu có) xảy ra đối với Khách hàng và/hoặc bên thứ ba.

4. Một số lưu ý:

a. Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua cổng kết nối Bloomberg không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức sử dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với BVSC.

b. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua cổng kết nối Bloomberg có những dấu hiệu vi phạm các quy định của Pháp luật về Phòng chống rửa tiền thì BVSC hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua cổng kết nối Bloomberg, đồng thời có quyền phong tỏa Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại  BVSC theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có) hoặc theo yêu cầu cơ của quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c. Vì bất kỳ lý do nào đó, Khách hàng có được số chứng khoán/tiền và/hoặc tài sản khác trong Tài khoản và các Tiểu khoản giao dịch mà không thuộc quyền sở hữu hợp pháp, Khách hàng không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đó của Khách hàng thì ngay lập tức Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lại cho BVSC. Việc sử dụng số chứng khoán/tiền hoặc tài sản khác không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình được coi hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của người khác và Khách hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

d. BVSC được toàn quyền thực hiện ngay việc xử lý tài sản để thu hồi tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các trách nhiệm nghĩa vụ nợ khác của Khách hàng đã phát sinh theo quy định của BVSC mà không phụ thuộc vào di chúc hoặc cam kết về nghĩa vụ của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác khi xẩy ra một trong các trường hợp sau: (i) Khách hàng chết; (ii) Bị tòa án tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc phải có trách nhiệm nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tài sản còn lại của Khách hàng trên Tài khoản và các Tiểu khoản giao dịch sau khi BVSC đã thực hiện xong việc thu hồi tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các trách nhiệm nghĩa vụ nợ khác phát sinh trên Tiểu khoản sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

--------------------------------o0o-----------------------------

Mọi vướng mắc liên quan đến dịch vụ BVS@Bloomberg (tư vấn dịch vụ, hỗ trợ giao dịch, kỹ thuật…), Quý khách vui lòng liên hệ với Cán bộ quản lý tài khoản hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch bất kỳ của BVSC theo số điện thoại: (+844) 3928 8080 – (+848) 3914 6888.

BVSC xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi!

 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn