Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 3.2024 áp dụng từ ngày 09/07/2024.

icon

Căn cứ Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 3.2024 của Sở HSX công bố ngày 03/07/2024 và Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 3.2024 của Sở HNX công bố ngày 08/07/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố Danh sách mã chứng khoán có khả năng thực hiện giao dịch ký quỹ trong Quý 3.2024.

Chi tiết danh sách Chứng khoán có khả năng Giao dịch ký quỹ trong Quý 3.2024, Quý khách hàng vui lòng xem file