Loại mã cổ phiếu DQC, HOM và L18 ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 02/04/2024.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại các mã cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ 02/04/2024:

-  Mã cổ phiếu DQC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo thông báo số 643/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

-  Mã cổ phiếu HOM của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo thông báo số 1430/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội,

-  Mã Cổ phiếu L18 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

Trân Trọng!